รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ความพึงพอใจงานทะเบียนและประมวลผล
          

ระชาสัมพันธ์บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปกรอกแบบประเมินงานทะเบียนและประมวลผล
เพื่อที่งานทะเบียนและประมวลผลจะได้นำไปแก้ไขและปรับปรุง