ปฏิทินการศึกษา

รายการปฏิทินการศึกษา
ลำดับวันที่ คำอธิบายระดับวุฒิการศึกษา
1    4 - 7 พฤศจิกายน 2564ลงทะเบียนรายวิชา (กระเช้า) ลงทะเบียนตามแผนการเรียน
2    4 - 19 พฤศจิกายน 2564ลงทะเบียนรายวิชา (Section) ลงทะเบียนนอกแผนการเรียน
3    6 พฤศจิกายน 2564วันเปิดภาคการศึกษานักศึกษาสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)
4    8 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2564ยื่นคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
5    8 - 19 พฤศจิกายน 2564ลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชา
6    8 พฤศจิกายน 2564วันเปิดภาคการศึกษา
7    8 พฤศจิกายน 2564 - 6 มกราคม 2565ขอสำเร็จการศึกษา
8    8 พฤศจิกายน 2564 - 14 มีนาคม 2565เจ้าหน้าที่บันทึกผลการเข้าร่วมกิจกรรม
9    20 พฤศจิกายน 2564 - 28 มกราคม 2565ถอนรายวิชา โดยผลของการถอนรายวิชาจะบันทึกระดับคะแนน ถ (w)
10    15 ธันวาคม 2564วันสุดท้ายของการรับชำระเงิน
11    4 - 10 มกราคม 2565สอบกลางภาค
12    26 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2565สอบปลายภาค
13    8 มีนาคม 2565วันสิ้นภาคการศึกษา
14    14 มีนาคม 2565อาจารย์ส่งผลการศึกษาประจำภาคการศึกษา
15    22 มีนาคม - 5 เมษายน 2565ม.ส.(I) 45 วัน 2/2564 = นักศึกษายื่นคำร้องเพื่อขอแก้ไขระดับคะแนน ม.ส.(I) 45 วัน
16    22 มีนาคม 2565คณะพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา
17    23 มีนาคม 2565ประกาศผลการศึกษา
18    5 พฤษภาคม 2565ม.ส.(I) 45 วัน 2/2564 = อาจารย์ส่งผลการแก้ไขระดับคะแนน ม.ส.(I) 45 วัน
19    12 พฤษภาคม 2565ม.ส.(I) 45 วัน 2/2564 = ประกาศผลการศึกษา
20    12 พฤษภาคม 2565ม.ส.(I) 45 วัน 2/2564 = คณะพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา