คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์

Student ID Name - Lastname Department Name Rev. NO.
65182110048-2 นายภาคิน ยศปัญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2201040003
65182110105-9 นางสาวธษา วชิรชัยนา สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2202100032
65182110102-9 นายวิทย์วศิน วิปุลานุสาสน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2202110037
65182110080-3 นายภูริภัทร นันทมานพ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2202110038
65182110057-9 นายพงศ์กานต์ เหล่าวงค์ไทย สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2202110039
65182110096-1 นางสาวกรรณิการ์ ละมุล สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 2202110045
65182110090-1 นางสาวชนินาถ ศรีรักษา สาขาวิชาทัศนศิลป์ 2202110052
65182110002-0 นางสาวอรณี กองทองหลาง สาขาวิชาทัศนศิลป์ 2202110055
65182110022-6 นายเชาวนนท์ สุนทรพฤกษ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 2202110084
65182110077-5 นางสาวอารียา สายยศ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 2202120103
65182110026-6 นางสาวสุพิชฌาย์ กลีบกลาง สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2202120113
65182110045-2 นายศักดิภัทร กาญจนพิมาย สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2202120117
65182110005-0 นางสาวชนกพร โคมตะขบ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2202120127
65182110015-8 นางสาวจุฬามณี โพธิ์เหลือง สาขาวิชาทัศนศิลป์ 2202120130
65182110020-6 นางสาวสิตาภา เดชฉิมพลี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 2202120145
65182110037-4 นางสาวโรสริน พึมขุนทด สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 2202130163
65182110099-1 นางสาวกัญญาพัชร สงสันเทียะ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 2202130203
65182110097-1 นางสาวอลิษา ชอบใหญ่ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 2202130234
65182110076-5 นายธนดล โกษาจันทร์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2202130237
65182110034-4 นางสาวศิรินภา เฉียบกระโทก สาขาวิชาทัศนศิลป์ 2202130245
65182110062-7 นางสาวมะลิวัลย์ เปลี่ยนจันอัด สาขาวิชาทัศนศิลป์ 2202140272
65182110052-9 นางสาวนภัสสร ด้ายรินรัมย์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2202140277
65182110081-3 นางสาวกฤติยาภรณ์ รอสูงเนิน สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2202140280
65182110110-7 นางสาวสมัชญา มาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 2202140282
65182110036-4 นางสาวพิมลพรรณ ทองเกล็ด สาขาวิชาทัศนศิลป์ 2202140295
65182110058-9 นางสาวพรรณภษา ขอแนบกลาง สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 2202140297
65182110006-0 นางสาวณัฐชยา ฤทธิ์เดช สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 2202140309
65182110101-9 นายพรชัย ยอดสวัสดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2202140314
65182110046-2 นางสาวบุญรัตน์ ดำรงกิจ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 2202150323
65182110043-2 นายมนัสวิน กายเมืองปัก สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 2202150340
65182110044-2 นางสาวรัชดาภรณ์ โลกประโคน สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 2202150341
65182110042-2 นางสาวธาราทิพย์ ลายกิ่ง สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 2202150342
65182110023-6 นางสาวมณีรัตน์ ศรีวิเชียร สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 2202150343
65182110118-7 นายจักรพงษ์ จันทะแจ่ม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 2202150360
65182110001-0 นางสาวเพ็ญพิไล จันปะระ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2202160367
65182110108-9 นายนพรัตน์ สงวนไว้ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 2202160383
65182110093-1 นายภูมินทร์ เมืองโคตร สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2202160384
65182110056-9 นางสาวศศิพิมพ์ ชูมาตย์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2202170421
65182110054-9 นางสาวมธุรส ฉิมจารย์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2202180429
65182110115-7 นายภัทรพล หีบทอง สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2202200478
65182110103-9 นางสาวศิริพร ศรีสนธิยากุล สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 2202200479
65182110178-4 นางสาวคงชนก กมลศิลป์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 2202210508
65182110180-2 นางสาวพุทธศาสตร์ พุ่มพันธุ์วงษ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 2202210509
65182110165-6 นางสาวชลณิชา สะโมสูงเนิน สาขาวิชาทัศนศิลป์ 2202210511
65182110132-3 นางสาวณัฐพร สว่างภักดิ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 2202210516
65182110124-5 นายพงศกร วงศ์สุทธิรัตน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผังเมือง 2202210520
65182110139-3 นางสาวชญานี ใหญ่ล้ำ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2202210535
65182110130-3 นางสาวอรไพลิน การบรรจง สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2202220566
65182110149-1 นางสาวณัฐวิภา จันสีดา สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2202220573
65182110131-3 นางสาววรัญญา ถินผักแว่น สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2202220583
65182110164-6 นายอภิศักดิ์ วิเศษนคร สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 2202220586
65182110144-1 นายกฤษฏิ์ อภัยนุช สาขาวิชาทัศนศิลป์ 2202220587
65182110153-8 นางสาวสิริยากร มุ่งพกลาง สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2202220607
65182110170-4 นางสาวชญานิน ต่อสกุล สาขาวิชาทัศนศิลป์ 2202220608
65182110162-6 นางสาวพนิดา จีนกลาง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผังเมือง 2202230615
65182110151-8 นายวิทยา ชาดง สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2202230646
65182110134-3 นางสาวศิรภัสสร มูลดวง สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2202230650
65182110067-7 นายธนกร อินทร์จอหอ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2202240670
65182110014-8 นายเอกราช หวานเงิน สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2202240672
65182110112-7 นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีสงคราม สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2202240681
65182110075-5 นายณัฐวุฒิ เสือสูงเนิน สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2202250703
65182110104-9 นางสาวบุหลัน เชื้อพระซอง สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2202250705
65182110072-5 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ฉัตรเมืองปัก สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2202250714
65182110129-5 นายเทิดพงศ์ โมสูงเนิน สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2202260753
65182110038-4 นายสราวุธ เฉียงกลาง สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2202260757
65182110152-8 นางสาววริศรา ตั้งพยุหะ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2202270781
65182110159-8 นางสาวกศิวิมล เทพสูงเนิน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 2202270782
65182110177-4 นางสาวปวีณ์สุดา เวลากลาง สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2202280805
65182110120-5 นางสาวนัฐทิกานต์ เลี่ยมกลาง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผังเมือง 2202280810
65182110114-7 นางสาวปฏิพร ขมสูงเนิน สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2202280811
65182110133-3 นางสาววิรัญชนา ฉายาบรรณ์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2202280813
65182110156-8 นางสาวปฏิมาพร เตรมี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2202280819
65182110126-5 นางสาวโชติมา โชติมากร สาขาวิชาทัศนศิลป์ 2202280822
65182110065-7 นางสาวเรณุกา เลี่ยมเลิศ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2202280825
65182110024-6 นายธรรมรัตน์ ชาญกล สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 2203010839
65182110040-2 นางสาวปภัสสรา เมืองแก้ว สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 2203010840
65182110157-8 นางสาวสโรชา ธนะศรี สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2203010850
65182110070-5 นางสาวชมพูนุช นุชถนอม สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2203020872
65182110069-7 นางสาวฐิตาภา วังสำเภา สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 2203030921
65182110121-5 นางสาววัชรียา พันธ์ภักดี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 2203060948
65182110068-7 นายเมธัส ประภัยภักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2203070966
65182110091-1 นางสาวสุพิชชา อิ่มสำโรง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 2203081005
65182110017-8 นางสาวมนัสวรรณ โกพล สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2203091034
65182110085-3 นางสาวเนตรณพิศ ดงสงคราม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 2203101044
65182110018-8 นางสาวเนตรดาว เดชพันธ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 2203101046
65182110098-1 นางสาวอรดา พรมจุ้ยพะเนา สาขาวิชาทัศนศิลป์ 2203101058
65182110122-5 นางสาววรพิชฌา พานิชชา สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2203111081
65182110016-8 นางสาวพลอยปภัส จำรัสประเสริฐ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2203121098
65182110172-4 นางสาวกัญจนพร บุญเสริฐ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 2203131121
65182110061-7 นายกลางช่วย ช่วยกลาง สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2203141133
65182110059-9 นายพชรพล นุ่มผักแว่น สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2203151144
65182110183-2 นายเกียรติศักดิ์ สุขวัฒนา สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2203171187
65182110087-3 นายเจษฎา เพียรกลาง สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 2203181194
65182110074-5 นางสาววิจิตรา พันธ์งาม สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2203191207
65182110031-4 นายธนากร ผูกเหมาะ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 2203231238
65182110142-1 นายปัณวรรธน์ จันทองศรี สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2203241248
65182110160-6 นางสาวนันทพร จันโทรัตน์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2203241251
65182110137-3 นางสาวปนัดดา วอสูงเนิน สาขาวิชาทัศนศิลป์ 2203251254
65182110011-8 นายชนะชัย เยาวฤทธิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2203261262
65182110168-6 นางสาวเกวลิน แก่นนวลศรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 2203261263
65182110025-6 นายธนวัฒน์ นิลด่านกลาง สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2203271265
65182110092-1 นายธนภัทร กุลวงษ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 2203311312
65182110181-2 นายธนาดล หวังธงกลาง สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2204011317
65182110049-2 นางสาวบุญมณี จงจอหอ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2204011324
65182110107-9 นางสาวพิชามญชุ์ ทศหล้า สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 2204031334
65182110158-8 นายสุวัฒน์ เปลี่ยนสำโรง สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2204071371
65182110123-5 นางสาวอนัญญา สุขโชติ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 2204071372
65182110050-9 นางสาวพรประภา รอดวินิจ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2204071373
65182110066-7 นางสาวพรชิตา กล้าหาญ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 2204071377
65182110003-0 นางสาวสรชา อมฤก สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2204081380
65182110019-8 นางสาวกรพินธ์ อยู่ดีรัมย์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2204081382
65182110010-8 นางสาวจิดาภา ลอยสนั่น สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2204081383
65182110055-9 นางสาวธิติสุดา ป้องสา สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2204081385
65182110051-9 นางสาวดาปนีย์ ศิริชาติ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 2204101398
65182110009-0 นายพีรวิชญ์ ชาติจันทึก สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2204101399
65182110154-8 นางสาวปริชาติ ยกกระโทก สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2204111405
65182110004-0 นายกรณ์ สมบัติสถิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2204131418
65182110047-2 นางสาวนันทิชา งามจันทร์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2204151428
65182110088-3 นางสาวสรัญญา ชาติงูเหลือม สาขาวิชาทัศนศิลป์ 2204171434
65182110082-3 นางสาววริศรา แป่มสูงเนิน สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2204171440
65182110155-8 นายภัทรพงศ์ ตุ่นกลาง สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2204171441
65182110163-6 นางสาวญาณิศา เนขุนทด สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 2204181454
65182110161-6 นายณัฐชัย อินธิสา สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2204181459
65182110079-5 นายจิรวัฒน์ อาจสม สาขาวิชาทัศนศิลป์ 2204191462
65182110200-8 นายชานนท์ แสวงงาม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 2204191481
65182110192-0 นางสาววรณัน รวมพิมาย สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2204191515
65182110008-0 นายศรุต แกกสันเทียะ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2204191520
65182110197-0 นายพีรดนย์ นราภิชาต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2204191537
65182110188-2 นางสาวสุชานันท์ ใสพลกรัง สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2204191551
65182110078-5 นางสาวชมพูนิกข์ รักธัญการ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2204191574
65182110199-0 นายสิรวิชญ์ ยิ้มจันทึก สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2204201598
65182110013-8 นายวรายุส สมเพชร สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2204201615
65182110148-1 นางสาวสุชานันท์ ชำนาญสิงห์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 2204201661
65182110195-0 นายเกริกเกียรติ มุกแก้ว สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2204201674
65182110196-0 นายภาณุพงษ์ สังข์ดา สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2204211751
65182110184-2 นายเมธาสิทธิ์ รสโคกแฝก สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2204211759
65182110032-4 นายณัฐวัฒน์ พลบัตร สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2204221813
65182110027-6 นายสิทธิชัย ชาญณรงค์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 2204221821
65182110030-4 นายกิตติพน ธนะจิตต์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 2204221822
65182110145-1 นายสุภัทรพล ศักดิ์สูง สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2204221834
65182110198-0 นายพิธิวัต ปัณยเวชราศัย สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2204231841
65182110193-0 นางสาวศิรภัสสร บุญโยพันธ์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2204231863
65182110176-4 นายธาวิน กาฬสินธุ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2204241894
65182110029-6 นายศุภวิชญ์ สินปุณย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2204251935
65182110084-3 นางสาวกานต์ธิดา เกมะยุรา สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2204261950
65182110083-3 นางสาวศศิวิมล เสาเวียง สาขาวิชาทัศนศิลป์ 2204271980
65182110138-3 นายพงศ์พิสุทธิ์ เบื้องกลาง สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2204271981
65182110033-4 นายโสภณวิชญ์ ศูนย์สูงเนิน สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2204282014
65182110035-4 นางสาววิลาสินี สีสนมาก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 2204292047
65182110171-4 นายวิษณุวัฒน์ ทองขุนทด สาขาวิชาทัศนศิลป์ 2204302059
65182110021-6 นางสาวพินนภา กระจ่างโพธิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2204302064
65182110089-3 นางสาวอุทัยวรรณ ศรีสุวงค์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 2205012077
65182110073-5 นายกิตติธัช ธนทรัพย์ไพโรจน์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2205012080
65182110094-1 นางสาวฤทัยรัตน์ ภินานันทชัย สาขาวิชาทัศนศิลป์ 2205012095
65182110187-2 นางสาวชลลดา เบี้ยกระโทก สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2205022106
65182110012-8 นางสาวทัชพิชา เหล็กคง สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2205022117
65182110028-6 นางสาวจตุรพร ถ้ำกลาง สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2205022118
65182110135-3 นางสาวภานรินทร์ ศุภกิจ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2205022125
65182110202-8 นายรชต มหัธนะศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2205022128
65182110060-7 นายพิทยา พยัคฆะ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2205032142
65182110106-9 นายนิติศาสตร์ เขียนนอก สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 2205032146
65182110125-5 นายพุฒินันท์ แพเกาะ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2205032156
65182110007-0 นางสาวชวัลลักษณ์ บุตรเงิน สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 2205042168
65182110119-7 นางสาวพัชรลดา หมอยา สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2205042172
65182110095-1 นายสราวุฒิ ขวัญวงศ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 2205052199
65182110191-0 นายพุฒิพงศ์ พิมพ์โคกสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2205052202
65182110147-1 นางสาวทานตะวัน อารีชาติ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 2205062214
65182110071-5 นางสาวณฐมน ศรีสว่าง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 2205072228
65182110064-7 นางสาวกานต์ธีรา นาพุดซา สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2205072233
65182110185-2 นายฉัตรชัย พันโพคา สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2205092252
65182110086-3 นางสาวศุภากานต์ บำรุงนอก สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2205092259
65182110128-5 นายภรภัทร เกษมะณี สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2205112272
65182110146-1 นางสาวเบญญทิพย์ จันทร์ชีลอง สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 2205132305
65182110109-9 นายเจตริน ประยงค์คีรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2205162328
65182110150-8 นายกมลพัฒน์ วิงไธสง สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2205162339
65182110194-0 นายกิตติมศักดิ์ เหยียดกระโทก สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2205182375
65182110212-6 นายธนวัฒน์ นาบำรุง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผังเมือง 2205192383
65182110211-6 นายภูริภัทร กอสันเทียะ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2205192410
65182110214-6 นางสาวชลชินี วงษ์ประเทศ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 2205192411
65182110186-2 นายทิวากร อินทร์โคกสูง สาขาวิชาทัศนศิลป์ 2205192415
65182110205-8 นางสาวธารีรัตน์ พิทักษ์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2205192431
65182110100-9 นายภูมิพิพัฒน์ ปนสันเทียะ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 2205202450
65182110213-6 นายพีระเดช ศรสูงเนิน สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2205202483
65182110210-6 นายกิตติภูมิ แช่มช้อย สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2205202501
65182110209-8 นางสาวอโนทัย นุยันรัมย์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2205212507
65182110208-8 นางสาวสุภาพร ครองยุทธ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2205212532
65182110207-8 นางสาวศรัญญา ทามารัตน์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2205212533
65182110189-2 นายวัชรพงษ์ ฟาสูงเนิน สาขาวิชาทัศนศิลป์ 2205222543
65182110174-4 นางสาวเสาวภาคย์ ทองชาติ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2205232552
65182110127-5 นายชิษณุพงศ์ เทียมรัตน์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2205232561
65182110173-4 นายบรรพต ปิ่นทอง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 2205242570
65182110246-0 นายเดชาวัสส์ เดชสัจจา สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2205242577
65182110228-4 นายกิตติภูมิ กมขุนทด สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2205242579
65182110206-8 นางสาวธิดารัตน์ เนาว์กระโทก สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2205242588
65182110227-4 นางสาวศตพร พิลารัตน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผังเมือง 2205242593
65182110219-6 นางสาวเกวลิน บุญยรัชนิกร สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2205252609
65182110223-4 นายพัชรเวช เพ็ชรกลั่นพะเนา สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2205252617
65182110217-6 นางสาวอาจารีย์ เงินโคกกรวด สาขาวิชาเทคโนโลยีการผังเมือง 2205252623
65182110140-1 นางสาวนัฐสินี เรืองทิพนันทน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2205252629
65182110141-1 นายชัยกร เกลี้ยกลาง สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2205252630
65182110247-0 นางสาวกนกลักษณ์ วงศ์รัตนสังวร สาขาวิชาทัศนศิลป์ 2205252641
65182110237-2 นางสาวอริสรา ทวนขุนทด สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2205262657
65182110215-6 นางสาวณิชาภัทร ทิพย์ฉิมพลี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผังเมือง 2205262661
65182110233-2 นางสาวปัณฌิตา นิลมงคล สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2205262679
65182110167-6 นางสาวจุฑามาศ รังสร้อย สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2205262684
65182110216-6 นางสาวพุทธสิริ สิทธัตถธรรม สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2205262688
65182110232-2 นางสาวณันฑ์นภัส ศรีพนม สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2205272721
65182110190-0 นายเจษฎากร สิงวร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผังเมือง 2205272724
65182110234-2 นางสาวปรียาภา อบอุ่น สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 2205272730
65182110221-4 นางสาวปัญญานุช บุญจันทึก สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2205272734
65182110218-6 นายปราชญา อริยะพลเดช สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2205272745
65182110240-0 นางสาวชาลิสา กาชัย สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2205272758
65182110235-2 นายทศพัฒน์ ปัตตาเทศา สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2205272761
65182110238-2 นางสาวเกสริน บุญญวงค์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2205272764
65182110220-4 นางสาวลักษิกา บุญชำนาญ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2205282785
65182110224-4 นายสุทธิกานต์ ประดับค่าย สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2205282791
65182110248-0 นายพีรภัทร ดิเรกโภค สาขาวิชาทัศนศิลป์ 2205282796
65182110063-7 นายเดชา อักกระพิน สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2205282804
65182110249-0 นายธราพงษ์ บัวโค้ง สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2205282815
65182110229-4 นางสาวกัญญาวีร์ พะยอมใหม่ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 2205292837
65182110225-4 นายภูตะวัน สาเเก้ว สาขาวิชาเทคโนโลยีการผังเมือง 2205292841
65182110231-2 นางสาวบุณยนุช จันดาบุตร สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2205292845
65182110241-0 นายวชิรวิชญ์ เเซ่ตั้ง สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2205292847
65182110204-8 นายณัฐนันท์ เขิบสูงเนิน สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2205292859
65182110239-2 นางสาวณัฏฐณิชา เตียประสงค์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2205302868
65182110111-7 นายศิวกรณ์ สินปรุ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 2205302872
65182110242-0 นางสาวอรนาฏ สุขศรีสูงเนิน สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2205302876
65182110041-2 นายปิยะพงษ์ ทองดี สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2205302879
65182110116-7 นายทนุธรรม หวังผล สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 2205302880
65182110226-4 นางสาวปาริชาติ แชจอหอ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2205302882
65182110169-6 นายเวคิน กลิ่นศรีสุข สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2205302883
65182110244-0 นายพัทธพล ประจวบกลาง สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2205302888
65182110117-7 นางสาวเกศินี ความหมั่น สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2205302900
65182110243-0 นายภาณุพงศ์ เจิมขุนทด สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2205302905
65182110201-8 นายจักรพรรดิ์ จักรพรรดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2205302912
65182110236-2 นายจีรพัฒน์ พันธ์ข้าว สาขาวิชาทัศนศิลป์ 2206012943
65182110175-4 นางสาวเพ็ชรชมพู โชคค้า สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2206042962
65182110245-0 นายทัพพ์เทพ สุนทรโชคชัย สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2206062967
65182110252-7 นางสาวชลลดา ทามูล สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 2206072991
65182110262-5 นางสาวกัลยรัตน์ ชุ่มชื่น สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2206073019
65182110265-5 นายสถาพร แสงโชติ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2206073027
65182110258-7 นางสาวมนสิชา ดีอุบล สาขาวิชาเทคโนโลยีการผังเมือง 2206073038
65182110267-5 นางสาวณัฐธิดา วีระเถกิงชีวี สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2206073043
65182110257-7 นางสาวปรียาภรณ์ ภูมิพาณิชย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผังเมือง 2206073047
65182110254-7 นางสาวนราธร แทนธานี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 2206073060
65182110263-5 นายคณบดี มีโพธิ์นิล สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 2206073069
65182110250-7 นางสาวสุชาบดี พีเกาะ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2206073084
65182110253-7 นางสาวณัฐธิดา สิริจามร สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2206073086
65182110256-7 นายคงชลัฐ พรหมเทพ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2206073089
65182110230-2 นายณัฐวุฒิ ใจแก้ว สาขาวิชาทัศนศิลป์ 2206083123
65182110264-5 นางสาวณัฐชยา ตันตระกูล สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2206083139
65182110255-7 นางสาวธัญลักษณ์ ศิลาดี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 2206083143
65182110259-7 นางสาวกุลณัฐ แฟมไธสง สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 2206083147
65182110251-7 นายวชิรวิทย์ ยศจังหรีด สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2206083150
65182110203-8 นายพงศ์เพชร แก้วประเสริฐ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 2206093172
65182110182-2 นางสาวญาดา จุ้ยใจเหิม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 2206093173
65182110266-5 นางสาวอรนภา ทาทอง สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2206093176
65182110261-5 นางสาวฤทธิกานต์ ชุมใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2206103195
65182110222-4 นายสิโฒม์ รมกระโทก สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2206113212
65182110281-1 นายthiraphong chutiphong สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 2206173235
65182110275-3 นางสาวอภิศมัย ทอนพรมราช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผังเมือง 2206223242