คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

Student ID Name - Lastname Department Name Rev. NO.
65162110009-4 นางสาวสิดาพร อิ่มดำ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2202110040
65162110049-6 นายธรรมธร ยศจังหรีด สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2202110076
65162110005-4 นางสาวณปภา บำเพ็ญดี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2202110083
65162110018-2 นางสาวสุมิตรา เถียรขุนทด สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2202110089
65162110006-4 นางสาวอรสินี ดงสันเทียะ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2202120099
65162110043-6 นางสาวธนัชชา กิตติกริน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2202120105
65162110053-3 นางสาวศิราณี วรรณโคตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2202120128
65162110056-3 นางสาวชนากานต์ รัตนชัยนัตต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2202120134
65162110107-3 นางสาวโสรชา ต้อยงูเหลือม สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2202120138
65162110111-1 นายสิรวิชญ์ ทิพวัฒน์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2202120142
65162110115-1 นางสาวนภัสสร เขียวแก้ว สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2202130227
65162110055-3 นายธนโชติ วงศ์เครือศร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2202130233
65162110060-1 นายสุรยุทธ์ ชัยยะ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2202130238
65162110091-5 นายเสฏฐวุฒิ คล่องขยัน สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2202130247
65162110050-3 นางสาวจิดาภา ช่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2202140257
65162110061-1 นางสาวลดา เปรียงกระโทก สาขาวิชาวิทยาการวัสดุและนวัตกรรม 2202140259
65162110037-8 นางสาวเจตสุภา ชื่นชุมแสง สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2202140262
65162110038-8 นางสาวลลิตา ยินดี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2202140264
65162110013-2 นายวรพต เถาหมอ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2202140269
65162110098-5 นายชยพล โภคทรัพย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2202140288
65162110073-9 นางสาวพรรณวรินทร์ ดีสวัสดิ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 2202140312
65162110083-7 นางสาวมานิตา สิริภูริภากร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2202140319
65162110122-9 นายณัชพล สุภเดช สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2202140321
65162110119-1 นางสาวกมลพร สมัครการ สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2202150345
65162110071-9 นางสาวอาภัสรา ชาญวิจิตร สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2202160364
65162110034-8 นางสาวนลินี ถั่วกระโทก สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2202160365
65162310001-0 นางสาวสุภาพร แทนพรมราช สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2202160395
65162110068-1 นางสาวศิริพร ชูทิพย์ สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2202170400
64162110204-5 นางสาวกิติญาภรณ์ พิมพ์อุบล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2202170404
65162110028-0 นายอธิป อัครเดชาศิลป์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2202170419
65162110022-0 นางสาวสุภัทรตรา มีสวัสดิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2202170422
65162110143-5 นางสาวสุธาทิพย์ นาคสูงเนิน สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2202180426
65162110031-8 นางสาวพนิดา กัวะขุนทด สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2202190441
65162110026-0 นางสาวปัทมพร เป๊กกระสัง สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2202200461
65162110033-8 นางสาวแก้วกมลวรรณ เต็งเมืองปัก สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2202200462
65162110030-8 นางสาวกรกนก พาพัก สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2202200468
65162110112-1 นางสาวจุรีภรณ์ โพยขุนทด สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2202210492
65162110249-4 นายชลกร ธัญจิตปิยานนท์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2202210496
65162110268-9 นางสาวเจนจิรา จันทร์สม สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2202210501
65162110220-8 นางสาวอริสา เป็นกระโทก สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2202210504
65162110226-8 นางสาวอารียา รัตสันเทียะ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2202210512
65162110243-4 นายศิลปันต์ รชปัญญานนท์ สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2202210517
65162110135-7 นางสาวณภัทร ศุภผลเจริญ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2202210521
65162110179-8 นางสาวธัญลักษณ์ วาปีกัง สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2202210522
65162110164-0 นางสาวศิริภัสสร สิวพิพรรธน์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2202210524
65162110216-0 นางสาวแพรวา ดาวศรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2202210529
65162110197-4 นางสาวณัฐพร นนท์ขุนทด สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2202210530
65162110126-9 นางสาวอรนลิน ซ้ายน้ำจืด สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2202210534
65162110219-0 นางสาวภาวิตา มีทวี สาขาวิชาเคมี 2202210536
65162110223-8 นางสาวชลธิชา เดชมะเริง สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2202210537
65162110215-0 นางสาวศิริวิมล จงกลาง สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2202210539
65162110080-7 นางสาวจริญธร ฟอกสันเทียะ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2202210541
65162110145-5 นางสาวศศิวิมล หลอดกระโทก สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2202210545
65162110275-7 นางสาวมาริษา ตรีสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2202210552
65162110129-9 นางสาวอทิติญา เพียงกระโทก สาขาวิชาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร 2202210554
65162110217-0 นางสาวพิมพ์ชนก มาลัยพลอย สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2202220557
65162110139-7 นางสาวจอมขวัญ กอแจงกลาง สาขาวิชาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร 2202220563
65162110175-8 นายธนกร ประสานสุข สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2202220569
65162110263-9 นางสาวชลกร แก้วศรีสุข สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2202220570
65162110279-7 นางสาวอัญชลี มีอำนาจ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2202220572
65162110023-0 นางสาวฐิติยา สุวรรณชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2202220577
65162110169-0 นางสาวอักษรสวรรค์ สีคิ้ว สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2202220582
65162110152-2 นางสาวปัณณวีร์ ผิวแดง สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2202220585
65162110048-6 นางสาวธนัชกร จันทร์กรูด สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2202220590
65162110042-6 นางสาวชลิตา ธรรมรักสัตย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2202220592
65162110046-6 นางสาวสุวรรณกาลณ์ จุลวรวงศ์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2202220596
65162110035-8 นางสาวชลิศา โชติราษี สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2202220601
65162110057-3 นายธนะชัย มณีนาค สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2202220609
65162110154-2 นายกฤษณศักดิ์ หมั่นสาน สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2202230620
65162110116-1 นางสาวสุนันท์ดา เดิดขุนทด สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2202230622
65162110120-9 นางสาวแพรวา ศิลปชัย สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2202230623
65162110229-8 นางสาวเกศสุดา ภูมิโคกรักษ์ สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2202230626
65162110228-8 นางสาวนาตาชา พิมพา สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2202230627
65162110130-7 นางสาวรัตนากร เสวิวัตร์ สาขาวิชาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร 2202230628
65162110036-8 นางสาวปณิตา บุญเพิ่ม สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2202230630
65162110127-9 นางสาวนิศาชล เจริญศรีวณิชย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2202230637
65162110165-0 นายโสภณวิชญ์ ร่วมชาติสกุล สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2202230639
65162110093-5 นายณภัทร บรรจงปรุ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2202230648
65162110273-7 นางสาวนัฐริกา จูมแพง สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2202230651
65162110199-4 นางสาวฉัตรนัดดา เสริงกลาง สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2202240654
65162110201-2 นายชยุตพงศ์ เจ๊กทอง สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2202240656
65162110140-5 นางสาวณิสา สมพงษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2202240657
65162110148-5 นายจีรศักดิ์ สุปะเม สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2202240658
65162110266-9 นางสาวนิศาชล สินปรุ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2202240660
65162110256-1 นางสาววรรณษา คิดพุทรา สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2202240661
65162110253-1 นางสาวศศิวิมล พรมดี สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2202240664
65162110218-0 นางสาวศิรภัสสร ยองประโคน สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2202240665
65162110089-7 นางสาวสุภัทธา ผอบเพ็ชร สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2202240678
65162110168-0 นางสาวภูวนิดา ไทยด้วง สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2202240682
65162110166-0 นางสาวอุดมพร นานอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2202240684
65162110224-8 นางสาวเมทินี ศรีสองเมือง สาขาวิชาเคมี 2202240685
65162110118-1 นายนันทวัฒน์ ทรงศิล สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2202240687
65162110153-2 นายศุภกร แก่งสันเทียะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2202250696
65162110014-2 นางสาววราภรณ์ จำปาอ่อน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ 2202250704
65162110170-8 นางสาวมนัสนันท์ สงสุระ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2202250706
65162110254-1 นางสาวพิณทิพย์ เพียรวิชา สาขาวิชาเคมี 2202250718
65162110133-7 นางสาวอรัญญา วัฒนะโสภา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ 2202260732
65162110176-8 นายอภิชิต จินมะเริง สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2202260740
65162110062-1 นายพงษธร ศรีนอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2202260741
65162110193-4 นางสาวชะมัณดาร์ สันติศิริโชติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2202260744
65162110047-6 นางสาวณัฏฐณิชา เปรมสีมา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2202260761
65162110171-8 นายกนวรรธน์ เกียดขุนทด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2202260767
65162110251-1 นายธราเทพ ดังกลาง สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2202270768
65162110233-6 นางสาวภัคราวดี ด่านขุนทด สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2202270769
65162110044-6 นางสาวเกวลี ศรีประเสริฐ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2202270772
65162110151-2 นางสาวจีรวรรณ สีอาภัย สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2202270777
65162110069-1 นางสาวอาทิตยา โชคโคกกรวด สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2202270780
65162110086-7 นางสาวรสศุคนธ์ พินงูเหลือม สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2202270784
65162110174-8 นางสาวชมพูนุช สง่ากลาง สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2202270785
65162110052-3 นางสาวศสิธร กะการดี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2202270789
65162110222-8 นางสาวธาราชล บุญเชิด สาขาวิชาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร 2202270793
65162110156-2 นางสาวนภัส พฤกษามาลา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2202280823
65162110194-4 นางสาวอรอุมา ในตะขบ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2203010831
65162110211-0 นางสาวยุวารี เริงโพธิ์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2203010833
65162110203-2 นางสาวพิชญา รักษาชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2203010836
65162110264-9 นางสาวสุธาศินี แก้วดอนรีย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2203010844
65162110172-8 นายณัฐวุฒิ วงศ์คำ สาขาวิชาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร 2203010846
65162110278-7 นางสาวลลิตา บุษสระเกษ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2203010856
65162110132-7 นางสาวบงกชกร ปอสูงเนิน สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2203010857
65162110138-7 นายรพีภัทร สกุลโชตนาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2203010864
65162110180-6 นายระพีพัฒน์ โคตัดถา สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2203020887
65162110198-4 นางสาวญาณัจฉรา สวนดี สาขาวิชาเคมี 2203030896
65162110241-4 นางสาวรุ่งรัตน์ พรมรัตน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2203030910
65162110262-9 นางสาวอังสุมา ทองรัตนะ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2203030916
65162110029-0 นางสาวมิ่งขวัญ สังฆะรัตน์ สาขาวิชาเคมี 2203030920
65162110054-3 นายพิภูษณ ศรีรังกูร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2203030924
65162110255-1 นายภูริภัทร ชอบขยัน สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2203060950
65162110177-8 นางสาวนิภาภรณ์ พูลคุ้ม สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2203060953
65162110125-9 นางสาวนาทราย รำมะเริง สาขาวิชานวัตกรรมข้าว 2203070969
65162110124-9 นางสาวศศิกาญจน์ หลักคำพันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2203070970
65162110084-7 นางสาวปณิตา มิกขุนทด สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2203070971
65162310002-0 นางสาวจิรนันท์ ปล้องจันทึก สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2203070979
65162110167-0 นางสาวชลลดา เนียมสูงเนิน สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2203070988
65162110208-2 นายภูวนัตถ์ สงขำ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2203070989
65162110149-5 นางสาวศรัณย์พร คิดถูก สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2203070991
65162110078-9 นายวิวัฒน์ชัย มุมกระโทก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2203091029
65162110012-2 นางสาวพรธิวัช ถิ่นทองหลาง สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2203091040
65162110173-8 นางสาวธิดารัตน์ คีมงูเหลือม สาขาวิชาเคมี 2203101053
65162110085-7 นายจุมพล ธวัชโชติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2203101054
65162110200-2 นางสาวอรวรรณ วันณุบล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2203111068
65162110134-7 นางสาวพลอยชมพู แหขุนทด สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2203111072
65162110182-6 นางสาวอัจฉราวรรณ จันทร์ศิริ สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2203111080
65162110142-5 นางสาวทีปต์ธันยา อริยะเดช สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2203121107
65162110066-1 นางสาวชณิษา ขอสินกลาง สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2203121111
65162110063-1 นางสาวชุติมา ชาญนอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2203121112
65162110234-6 นางสาวพิชญาภา สื่อกลาง สาขาวิชาเคมี 2203131124
65162110244-4 นางสาวสิริขวัญ ดำแก สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2203131125
65162110236-6 นางสาวสุปราณี ปัญญาใส สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2203141132
65162110248-4 นางสาววิลาสินี เสียงใส สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ 2203151153
65162110001-4 นายเนติธร ทรงเดชะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2203151157
65162110239-6 นางสาววิภาวรรณ สรอนุพันธ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2203161168
65162110039-8 นายกลรัตน์ ย่อยตะขบ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2203171186
65162110187-6 นางสาวสุธิดา ศรีวิลัย สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2203181197
65162110188-6 นางสาวพิรดา ศรีราพัฒท์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2203201212
65162110150-2 นายพศิน งามเพ็ญ สาขาวิชาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร 2203241239
65162110258-1 นายพิชชากร กลิ่นหวล สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2203261264
65162110163-0 นางสาวดุสิตา เสาธง สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2203271267
65162110186-6 นางสาวพิชญา ประกายพรรณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2203271268
65162110110-1 นางสาวศศิรฐา ช่วงชัยชนะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2203281275
65162110146-5 นางสาวฐิตินันท์ ทรัพย์พัฒนสิริ สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2203281276
65162110072-9 นางสาวพริญญา ถมโพธิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2203281277
65162110113-1 นายอัครพล พลอยกระโทก สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2203301293
65162110280-5 นายภูมิพัฒน์ ลอมโฮม สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2204011321
65162110137-7 นางสาวจุฑามาศ อนุลีจันทร์ สาขาวิชาเคมี 2204011323
65162110103-3 นางสาวศุภัทรชา แจ๊ดสันเทียะ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2204031333
65162110269-9 นางสาวขวัญหทัย นามวงษ์ สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2204041339
65162110237-6 นางสาวจิรวรรณ เรียบสันเทียะ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2204041346
65162110157-2 นางสาวนันท์นภัส พูนกลัด สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2204051357
65162110021-0 นางสาวลักษมณ นุชบุษบา สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2204061362
65162110059-3 นางสาวสุพัตรา ธีรปัญญากุล สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2204061363
65162110102-3 นางสาวปิยพร แซมกระโทก สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2204071367
65162110094-5 นางสาวภัทรลดา ฉินพิพัฒนา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2204071374
65162110100-3 นายสารัช วังสันเทียะ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2204071376
65162110246-4 นายภวัต พรจุติภัทร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2204071378
65162110277-7 นางสาวมัลลิกา เพ็ชรขุนทด สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2204081381
65162110240-4 นางสาวปิยากร แย้มเจริญ สาขาวิชาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร 2204081391
65162110261-9 นายวิชญ์พล ราชจันทร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2204111402
65162110191-4 นางสาวมณฑิตา สวนสุวรรณ์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2204111403
65162110105-3 นางสาวนารีรัตน์ อุณาวรรณ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2204121407
65162110123-9 นางสาวศิริลักษณ์ ทรงผูกจิตต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2204131416
65162110070-9 นางสาวกนกพร สีเชียงสา สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2204141424
65162110205-2 นางสาวสาธิดา เก่งวิริยกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2204141427
65162110259-1 นางสาวปณพร จันทะศรี สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2204151429
65162110155-2 นางสาวณัชฌา ชวนะนรเศรษฐ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2204161432
65162110209-2 นางสาวปนัดดา พัศศรษ์ สาขาวิชาเคมี 2204171436
65162110027-0 นางสาวอรอนงค์ วงศ์บา สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2204171443
65162110095-5 นายณัฐกิตติ์ แซ่โค้ว สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2204181455
65162110015-2 นางสาวศศิกานต์ ห่อไธสง สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2204191461
65162110041-6 นางสาวธูยเซือง เหงวียนธี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2204191469
65162110108-3 นางสาวหนึ่งฤทัย ปราบงูเหลือม สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2204191491
65162110289-5 นางสาววิยดา ดงปะขา สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2204191507
65162110299-3 นางสาวม่อนแก้ว โพธิ์สุนทร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2204191508
65162110292-3 นางสาวศศินา เสียงอ่อน สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2204191549
65162110025-0 นางสาวอัจจิมา เปรมกลาง สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2204191569
65162110288-5 นางสาวชนัญธิดา ทองวิเศษ สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2204201582
65162110004-4 นางสาวณัฏฐณิชา ชูสกุประชารักษ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2204201583
65162110286-5 นางสาววรรณวิสาข์ มาทำเที่ยง สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2204201631
65162110298-3 นายวุฒินันท์ นิยมพันธ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2204201633
65162110296-3 นางสาวกนกพิชญ์ สีชมชื่น สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2204201635
65162110300-1 นางสาวกุลธิดา ฉิมมากรม สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2204201657
65162110294-3 นางสาวกนกพร พูนศรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2204201671
65162110214-0 นางสาววนิดา ปุริสา สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2204201681
65162110295-3 นายกฤชเพชร สว่างจิตร สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2204211707
65162110184-6 นายณัฐกฤช หล่อวิจิตร สาขาวิชาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร 2204211744
65162110077-9 นางสาวนิรัชพร สระทองหลาง สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2204211749
65162110087-7 นางสาวณัฐพร หมอไทย สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2204211750
65162110109-3 นางสาวสุพัชญา ชูนาม สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2204221794
65162110017-2 นางสาวพรพิมุกต์ ทองเยิ้น สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2204221799
65162210004-2 นางสาวชนนิกานต์ มุ่งช่วยกลาง สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม 2204221802
65162110202-2 นางสาวลลิตา แสนรัมย์ สาขาวิชาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร 2204221828
65162110285-5 นางสาวณภัทร โฆษาศิวิไลซ์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2204231854
65162110096-5 นางสาวปิยธิดา เนียมประเสริฐ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2204231855
65162110183-6 นายสุวิจักขณ์ พันธ์สวัสดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ 2204231857
65162110291-3 นางสาวศรันย์พร เหล่าวงษา สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2204231859
65162110196-4 นางสาวทักษพร จิระวัฒนาสมกุล สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2204231860
65162110265-9 นายธนพล ปาจินัง สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 2204231864
65162110206-2 นายศรเทพ ฉิมสุนทร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2204231874
65162110232-6 นายศุภกฤต บุญลาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2204231875
65162110178-8 นางสาวธัญญลักษณ์ ธงทอง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2204241893
65162110090-5 นางสาวสโรชา แก้วอำนาจ สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2204241911
65162110051-3 นางสาวธัญพิชชา คำภู สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2204251923
65162110293-3 นางสาวปนัดดา ขวัญยืน สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2204261955
65162110230-6 นายนัชชา อยู่หมื่นไวย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2204261967
65162110247-4 นายวชิรวิทญ์ ช่วยประสิทธิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2204271972
65162110008-4 นางสาวอภิญญา สุระรัมย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2204271976
65162110162-0 นางสาวภัทระสุดา จันทร์กระจ่าง สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2204271977
65162110010-2 นางสาวปวีณา กุดนอก สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2204271978
65162110181-6 นายเกรียงไกร พุ่มพวง สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2204271986
65162110158-2 นายปุณมนัส เเก้วเเก่น สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2204271992
65162110245-4 นายอภิวัฒน์ จีนกลาง สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2204271995
65162110301-1 นางสาวนภธิดี อภัยนอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2204271997
65162110075-9 นายอริญชย์ จงอุ้มกลาง สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2204282002
65162110242-4 นางสาวบุณยวีร์ จิรวงศ์ไพบูลย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2204282022
65162110002-4 นางสาวณัฐวิภา หมั่นทองหลาง สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2204292030
65162110088-7 นางสาวเพียงฟ้า มีเนียม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ 2204292033
65162110144-5 นางสาวพลอยชมพู พิมพ์ใหม่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2204292038
65162110297-3 นางสาวศุภษณา นัดใหม่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2204292040
65162110104-3 นางสาวสุพนิดา แดนกระโทก สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2204292050
65162110099-5 นางสาวนิชา พิมพ์สูงเนิน สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 2204302056
65162110272-7 นายโสภณวิชญ์ สีชมชื่น สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2204302058
65162110287-5 นายณัฐวุฒิ สนนา สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2204302060
65162110231-6 นางสาวสุกัญญา กล้าสูงเนิน สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2204302070
65162110079-9 นางสาวณัฐพัชร์ อยู่อุ่นพะเนา สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2205012091
65162110128-9 นางสาวพิยดา แดงวิชัย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2205012094
65162110016-2 นายณฤทธิ์ พลสูงเนิน สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2205022103
65162110003-4 นางสาวน้ำฝน ดงพิกิจ สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2205022105
65162110141-5 นายศุภวิชญ์ บุญจันทร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2205022114
65162110252-1 นางสาวภูษณิศา คงมี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2205022131
65162110281-5 นางสาวชื่นกมล เขียวม่วง สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2205022140
65162110040-6 นางสาวอรศิริ นวลสูงเนิน สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2205032150
65162110290-3 นายศุภวิชญ์ ชาลีเปรี่ยม สาขาวิชาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร 2205032152
65162110189-6 นายอภิวัฒน์ เพียซ้าย สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2205032160
65162110076-9 นางสาวพัชรพร วิชัย สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2205042174
65162110045-6 นางสาวพิชชาพร ชาติประยูร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2205042182
65162110225-8 นางสาวชัญญานุช โจ้พิมาย สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2205052193
65162110195-4 นายสหรัฐ เสนนอก สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2205052197
65162110159-2 นางสาวกชกร แก้วมะราช สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2205052198
65162110114-1 นางสาวพรทิพย์ นันทอนันต์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2205072230
65162110192-4 นายชญานนท์ อิ่มสันเทียะ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2205082242
65162110065-1 นายภัทรพล สืบมา สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 2205092247
65162110204-2 นางสาวเพชรฎา เตชะทัต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2205092255
65162110257-1 นางสาวจินตนา พงศ์ทิพย์ฤกษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2205102269
65162110067-1 นางสาวอรกัญญา ทอนสูงเนิน สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2205112270
65162110007-4 นางสาววรรณกุลณัฏ เย็นวัฒนา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2205122285
65162110276-7 นายอนุพงศ์ พลอยกระโทก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ 2205122291
65162110271-7 นางสาวปาลีนา สนธิโพธิ์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2205122292
65162110058-3 นางสาวสุชัญญา เปลกระโทก สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2205132295
65162110092-5 นางสาวพิมพ์มาดา บุญเงิน สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2205132296
65162110074-9 นายอภิเดช สุขนา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2205132301
65162110305-1 นายพัทธพล เฮงฮวด สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2205142309
65162110011-2 นายพนธกร เมนทะ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2205142313
65162110267-9 นายนิติภูมิ พิลึก สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2205142314
65162110212-0 นางสาวอังสุมาริน ราชธานี สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2205142315
65162110161-0 นางสาววิศาข์ รัตนาขจี สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2205152318
65162110185-6 นายทักษิณ ยอดคีรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2205152325
65162110213-0 นายธีรพัฒน์ สุขมาก สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2205162338
65162110221-8 นางสาวณัฏฐา จ่าพันดุง สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ 2205162342
65162110020-0 นายชาคริต หมวกสุก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2205182359
65162110260-9 นางสาวกิตติยาภา โทนชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2205182365
65162110307-1 นางสาวญาตาวี สุขสวัสดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2205182374
65162110147-5 นายคฑาวุธ สมนึก สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2205182377
65162110101-3 นางสาวเมริกา พูนเกิดมะเริง สาขาวิชานวัตกรรมข้าว 2205192387
65162310006-0 นายทศพร แกะทะเล สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2205192393
65162310003-0 นางสาวภาณุมาศ อักษรครบุรี สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2205192398
65162310005-0 นางสาวปฏิญญา ศรีทองสุข สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2205192422
63161110007-0 นางสาวญาณาธิป แก้วบุญพะเนา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (รับ ม.6) 2205192423
65162110097-5 นายปกรณ์ ถนอมในเมือง สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 2205192430
65162110136-7 นางสาวศิริรัตน์ แสนทวีสุข สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2205192432
65162110235-6 นางสาวสมฤดี ผดุงเวียง สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2205192435
65162110024-0 นางสาวสุธิดา กริดกระโทก สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2205192436
65162110160-0 นายยศนันทน์ หมั่นการ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2205192442
65162110308-1 นางสาวธิดารัตน์ สุทัศน์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2205202446
65162110032-8 นางสาวศศิกานต์ เสือชุมแสง สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2205202455
65162110227-8 นายธวลิต ศาสนประดิษฐ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2205202481
65162110304-1 นางสาวธิดารัชต์ ตีบกลาง สาขาวิชาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร 2205202490
65162110081-7 นายอดิเทพ ช่างเกวียน สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2205202491
65162110270-7 นางสาวสุปรียา ครึบกระโทก สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2205232554
65162110357-0 นางสาวจันจิรา จันทรทีประ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2205242582
65162110321-7 นางสาวธัญลักษณ์ ศรีเพ็ชร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2205242583
65162110315-9 นางสาววานิสสา เขียนพลกรัง สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2205242598
65162110331-5 นางสาวกิตติมา หน่างเกษม สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2205242600
65162110364-8 นางสาวศรุตา โรจนาศรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2205252618
65162110326-7 นายภาราดร ปราศกระโทก สาขาวิชาเคมี 2205252620
65162110375-6 นางสาวชินาธิป จุลศิริวัฒนกุล สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2205252624
65162110302-1 นางสาววิมลลักษณ์ ศรีแย้ม สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2205252633
65162110121-9 นางสาวณัฎฐกมล จงกลนีย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2205252635
65162110349-3 นางสาวอรุณโรจน์ ศรอินทร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2205252639
65162110082-7 นางสาวปาริฉัตร มณีวงษ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2205262647
65162110359-0 นางสาวปริศนา ศิริมาศกูล สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2205262650
65162110325-7 นางสาวสุพิชญา ป้อมโคกสูง สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2205262651
65162110358-0 นายณัฐชนน สอนสำโรง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2205262653
65162110346-3 นางสาวณัฐณิชา นนสันเทียะ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2205262659
65162110316-9 นางสาวปนัดดา อู่เรือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2205262665
65162110320-7 นางสาวกุลปริยา ไทยหล่อ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2205262668
65162110314-9 นางสาวกังสดาล พวงประยงค์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2205262682
65162110318-9 นางสาวหทัยกาญจน์ ประสาทไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2205262686
65162110360-8 นางสาวหทัยรัตน์ มุ่งโนนบ่อ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2205262689
65162110328-7 นายภูเพชร ราชาเดช สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2205262690
65162110374-6 นางสาวธิดารัตน์ คือสันเทียะ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2205262700
65162110238-6 นายกฤษศักดา ทนโคกสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2205262711
65162110335-5 นางสาววีรพัทรา รักษ์ชน สาขาวิชาเคมี 2205262712
65162110354-0 นางสาวสุธาสินี ตริตรอง สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2205272714
65162110334-5 นางสาวธัญชนก พันธสิงห์ สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2205272715
65162110322-7 นายหรรษวัชต์ คำผาสุข สาขาวิชาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร 2205272717
65162110337-5 นางสาวเบญจมาภรณ์ โพธิชัย สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2205272719
65162110348-3 นางสาวปิยนันท์ ศรีจันทร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2205272726
65162110351-0 นางสาวญาณิศา จิตรีศัพท์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2205272731
65162110317-9 นายจักรพงศ์ บุญจันดา สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2205272732
65162110283-5 นายการัณย์ รุ่งเรือง สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2205272733
65162110336-5 นายธนโชติ ยินขุนทด สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2205272741
65162110371-6 นางสาวศรัณญาภัทร เเพวตะคุ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2205272742
65162110372-6 นางสาวนิชาภัทร ศรีโคกสูง สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2205272743
65162110332-5 นางสาวภัทราภรณ์ กล่องโพธิ์ สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2205272744
65162110329-7 นายเฉลิมชัย ตรีฤกษ์งาม สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2205272750
65162110339-5 นางสาวปลื้มกมล เพ็ชร์สงคราม สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2205272753
65162110355-0 นายศิวกร พลคำแก้ว สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2205272756
65162110361-8 นายพีรพล มานะสกุลกิจ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2205272759
65162110373-6 นายณัฐรัช เทพโภชน์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2205272763
65162110342-3 นางสาวนิภรดา ขวัญเมือง สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2205272765
65162110367-8 นางสาวพีรดา พนิรัมย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2205272768
65162110324-7 นางสาวศุรวณีย์ บุญชม สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2205272777
65162110338-5 นายภูริทัต นามประเสริฐพร สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2205272778
65162110353-0 นางสาวปิยธิดา บุญสาลี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ 2205272780
65162110333-5 นางสาวสุภากร ทวีพุดซา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2205272784
65162110378-6 นางสาวพัชราภร ราชอุบล สาขาวิชาเคมี 2205282786
65162110343-3 นางสาวสุวรรณษา พิมพ์กลาง สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2205282792
65162110312-9 นางสาวมัณฑนา คงกลาง สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2205282793
65162110319-9 นางสาวนรัญญา ศรีจันทร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2205282797
65162110376-6 นางสาวสุภาพร ฉ่ำดำ สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2205282803
65162110352-0 นางสาวปิยพร นาอิ่น สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2205282806
65162110323-7 นางสาวศิรัญญา สันทัดชัย สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2205282810
65162110350-0 นายอชิตพล คะรานรัมย์ สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2205282818
65162110363-8 นายปฏิภาณ ประเสริฐจุมพล สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2205292820
65162110356-0 นายณัฐดนัย ปอสูงเนิน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2205292828
65162110274-7 นางสาวคัคนางค์ เอี่ยมรอด สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2205292840
65162110362-8 นางสาวอรอนงค์ เปรี่ยมพิมาย สาขาวิชาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร 2205292852
65162110313-9 นายกฤติน ณัฐพลพิศุทธิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2205292856
65162110365-8 นางสาวมณัสวี โตสัจจาวาส สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2205302866
65162110341-3 นายเปรมินทร์ ธงพุดซา สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2205302893
65162110330-5 นายกฤษณพล แก้วพา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2205302896
65162110250-1 นางสาวพรรณเดือน ศรีมงคล สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2205302898
65162110347-3 นายอนันตชัย เดิงขุนทด สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2205302909
65162110344-3 นายอนุชา นามลี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2205302910
65162110379-6 นางสาวภัทรกันย์ รักษาคลัง สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ 2205312929
65162110311-9 นายนัฐพงษ์ ฤทธิ์กระโทก สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2206012945
65162110306-1 นายดลบารมี หอมยิ่ง สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2206032952
65162110117-1 นายวัชระ แก้วจันทรา สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2206032957
65162110207-2 นางสาวปิยธิดา ทุมจันทึก สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2206052965
65162110327-7 นางสาวภัทรวรรณ แสนลือชา สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2206062970
65162110423-6 นางสาวปพิชญา ชมสุขประกิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ 2206072975
65162110392-2 นางสาวจิณห์จุฑา โด่สันเทียะ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2206072981
65162110385-4 นายภัครพงษ์ จงสันเทียะ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2206072985
65162110439-4 นางสาวบัวบุญ กลิ่นพยอม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ 2206072989
65162110414-8 นางสาวพาณิภัค สุนทรัตน์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2206072993
65162110401-0 นายก้องกาจ จรแก้ว สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2206073004
65162110340-3 นายรัฐนันท์ เจียมสระน้อย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2206073016
65162110393-2 นางสาวธนัญญา ชุ่มตะคุ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2206073022
65162110384-4 นางสาวศิริกัญญา วันภักดี สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2206073023
65162110434-4 นางสาวยลดา นงค์บาง สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ 2206073029
65162110437-4 นายณัฐวุฒิ ทิพย์รักษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2206073033
65162110425-6 นายภูธเนศ สุขสีลา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2206073039
65162110395-2 นายภควัต ศรธนพรรธน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2206073040
65162110412-8 นางสาวชนิสรา หงษ์รัตน์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2206073049
65162110396-2 นางสาวอัญชิสา ลาวัลย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2206073051
65162110418-8 นายธนกฤต สัมพันธ์สกุล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2206073054
65162110383-4 นางสาวทิฆัมพร โงกสูงเนิน สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2206073057
65162110413-8 นางสาวตรีทิพย์ พันธ์ประสิทธิ์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2206073066
65162110416-8 นายยศวรรธน์ ชาญสูงเนิน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2206073068
65162110388-4 นางสาวปวีณา โททัสสะ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2206073073
65162110405-0 นายรัชชานนท์ เทียมโคกกรวด สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2206073075
65162110438-4 นายกันตพิชญ์ กลิ่นบัวทอง สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2206073076
65162110404-0 นางสาวฌัชญาดา ไอสันเทียะ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2206073078
65162110407-0 นางสาวธนวรรณ พรหมพันธุ์ใจ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2206073083
65162110410-8 นางสาวชญาดา หอมนาน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2206073090
65162110400-0 นางสาวยุพารัตน์ พิมพ์ชัย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2206073094
65162110399-2 นางสาวปีย์รดา โปร่งสูงเนิน สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2206073097
65162110428-6 นายศุภโชค มณีก้อน สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2206073098
65162110386-4 นายฌานวัฒน์ วัฒนกุล สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2206073099
65162110397-2 นางสาวธนัญญา โกสันเทียะ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2206073102
65162110415-8 นายพันธกิจ ยางงาม สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2206073105
65162110394-2 นางสาวอาภัสรา ขอภักดี สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2206083110
65162110426-6 นางสาวกิตติมา สำราญ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2206083114
65162110370-6 นางสาวอฐิติยา ฝ่ายธรรม สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2206083121
65162110387-4 นางสาวมนัสวี แสงบุญไทย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2206083125
65162110309-1 นางสาวธิญาดา กองสันเทียะ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2206083130
65162110381-4 นางสาวจิตติมา ชื่นรส สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2206083132
65162110380-4 นายปรวีร์ ศรีแก้ว สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2206083138
65162110427-6 นางสาวลักษณ์ชยา ธนัชวงค์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2206083145
65162110435-4 นายเจษฎา เทียนสื่อเจริญ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2206083148
65162110398-2 นางสาวจิตต์โสภิณ ปลั่งกลาง สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2206083149
65162110382-4 นายศิวกร แถวไธสง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2206083156
65162110432-4 นางสาวปราวีณา หาญกลาง สาขาวิชาเคมี 2206083157
65162110390-2 นายณัฐดลย์ เลขไวฑูรย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2206093165
65162110429-6 นายชินกร กรกิตติวงษ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2206093169
65162110402-0 นายชลชาติ กสิวัฒน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2206093179
65162110411-8 นางสาวณัฏฐณิชา อินทร์แก้วพะเนาว์ สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2206093185
65162110389-4 นางสาวกัญญาภัค จันทะดวง สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2206093190
65162110409-0 นายวีรพล สุขงานสันเทียะ สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2206093192
65162210002-2 นางสาวกัญญาณัฐ พัดแหวว สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม 2206103197
65162110431-4 นายสิรภพ สารัมย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2206103202
65162110391-2 นายปภาวิน พยุงธรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2206103205
65162110433-4 นางสาวยุพารัตน์ สืบสฤงคาร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2206103206
65162110419-8 นางสาวชลธิชา คุ่ยเจริญ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2206103207
65162110408-0 นางสาวฐิตาภรณ์ ลาเสือ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2206103208
65162110430-4 นายสุริยะ ทัศกุล สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2206103209
65162110369-8 นายญาณวุฒิ เครื่องกลาง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2206113211
65162310004-0 นายสุทินันทร์ สาตรมะเริง สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2206113214
65162110440-2 นายไชยโชค นามวงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2206133226
65162110345-3 นายธนกฤต กาฬจันโท สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2206133227
65162110441-2 นายณัฐกานต์ แทนสระน้อย สาขาวิชานวัตกรรมข้าว 2206153231
65162110377-6 นายธนชัย อามาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2206193236
65162110460-7 นายณัฐพล พันธ์มณี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2206213240
65162110457-9 จีรนันท์ ห่อทรัพย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2206273259
65162110468-7 นางสาวณัฎฐธิดา ห่อทรัพย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2206273260
65162310009-0 นางสาวอัญชสา ไชยชนะ สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2206243246
65162310010-8 นางสาวชนิสรา ดอกจันกลาง สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2206243247
65162210006-2 นายกรวิชญ์ ศรีศักดิ์มะเริง สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม 2206243250
64162110459-2 นายชุมพล เชษฐ์ขุนทด สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2206243253
65162110475-5 นายเสฏฐวุฒิ กว้างนอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2206253254
65162110442-2 นายกันตินันท์ นาเมืองรักษ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2206253255
65162210005-2 นายภัทรพล กองสินแก้ว สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม 2206273258
65162110479-5 นางสาวรุ่งนภา แซ่อือ สาขาวิชาเคมี 2206273262
65162110480-3 นายวิกรม สังข์ศรีแก้ว สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2206293264
65162110451-9 นางสาวศุภาวรรณ บัญชาพิทักษ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2206293265
65162110471-5 นายปฏิภาณ สวัสดี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2207043266
65162110456-9 นายธีรภัทร รุ่งโรจน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2207043267