คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

Student ID Name - Lastname Department Name Rev. NO.
66162210001-0 นางสาวปพชญา จันทรี สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม 2305020025
66162110013-0 นายสุรเชษฐ์ พลพงษ์ สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305020027
66162110243-2 นางสาวณัฐนรี อุตระนะ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305020044
66162110293-1 นางสาวเสาวภาคย์ คงกลาง สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305020045
66162110227-6 นางสาวนฤตญา ทุมเมืองปัก สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305020047
66162110200-0 นายนภาดล ภูผารัตน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2305020056
66162110281-3 นางสาวดวงกมล จำปาเงิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2305020067
66162110185-4 นางสาวปรางชมพู หวังรวมกลาง สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305020079
66162110239-4 นางสาวพรชนิตา กองบาง สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305020080
66162110035-6 นางสาวธัญลักษณ์ กล้ากลาง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2305020085
66162110256-9 นางสาวพัชรินทร์ ของดี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305020093
66162110246-2 นางสาวปวีณา สระพิม สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305020098
66162110214-8 นางสาวสุนิษา รัตนะวิจิตร สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305020117
66162110050-1 นายธนพัฒน์ ขาวมะเริง สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305020118
66162110042-4 นางสาวกัลยรัตน์ ดงพิกิจ สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305020123
66162110339-3 นางสาวปาริฉัตร ชาติเผือก สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305020124
66162110224-6 นายสุวิทย์ อุ่นใจ สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305020127
66162110164-8 นางสาววินิทรา อรุณสินทอง สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2305020131
66162110241-2 นางสาวณัฐชา นนกระโทก สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 2305020133
66162110134-5 นางสาวธัญลักษณ์ จั่นจันทึก สาขาวิชาฟิสิกส์วัสดุสำหรับระบบรางและอากาศยาน 2305020148
66162310004-8 นางสาวศิริวัฒนา อ่อนตา สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305020159
66162110070-7 นางสาวสุมารินทร์ เนตรสว่าง สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305020165
66162110038-6 นางสาวอภิณห์พร สนิทบุรุษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305020174
66162110363-6 นางสาวณัฎฐณิชา แท่นศร สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2305020176
66162110359-8 นางสาวกาญจนา นิตย์ผักเเว่น สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305020193
66162110203-0 นางสาวไพรินทร์ เหลาสันเทียะ สาขาวิชาเคมี 2305020194
66162110080-5 นางสาวคีตภัทร์ คลังเพ็ชร์ สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305020200
66162110321-5 นายธนวัฒน์ มานะงาน สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305020212
66162110225-6 นางสาวจิรัชฌา ฐานกระโทก สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305020223
66162110252-9 นางสาวสุดารัตน์ พันธ์พล สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305020249
66162110015-0 นายปรเมษฐ์ เกลากลาง สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 2305020258
66162110182-4 นางสาวเกษศิณี ราดด่านจาก สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2305020260
66162110317-7 นางสาวณัจฉรียา หวานฉ่ำ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 2305020263
66162110023-8 นางสาวภัทรพร บัวเมืองปัก สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 2305020267
66162110153-0 นางสาวศศิวิมล บุญมา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305020272
66162110279-5 นางสาวพิมพ์ลภัส รอกระโทก สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 2305020273
66162110341-1 นางสาวสุชาดา เลิศล้ำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305020276
66162110046-4 นางสาวกฤตยา จันลิ้มมะดัน สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305020300
66162110011-0 นางสาวมนทิชา โจทย์ครบุรี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 2305020302
66162110331-3 นางสาวจิตรดา แก้วประเสริฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ 2305020303
66162110327-5 นางสาวฉัตรติยา แหวนจันทึก สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2305020310
66162110266-7 นางสาวมาริษา ปานทะเล สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2305020312
66162110006-2 นางสาวณัฐธิดา นิตเกษม สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 2305020316
66162110178-6 นางสาวจุฑามาศ อรุณคีรีวัฒน์ สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305020322
66162110290-1 นางสาวสิริรัญยา ศรีจันทร์มะดัน สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305020347
66162110021-8 นางสาวรุ่งไพลิน ขอกิ่ง สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 2305020350
66162110358-8 นายณัฐภัทร พุทไธสง สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305020357
66162110026-8 นางสาวสุพิชญา โดนสูงเนิน สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 2305020370
66162110333-3 นายวิภาส ราชจริต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2305020374
66162110282-3 นางสาวปภาวรินท์ มาสิงห์ สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305020376
66162110043-4 นางสาวชลธิชา แม็กพิมาย สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 2305020381
66162110076-7 นางสาววิชิตา ดีทองหลาง สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305020382
66162110095-3 นางสาวอภิญญา หมวกทองหลาง สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305020395
66162110019-0 นางสาวปรางดาว ประจงกลาง สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 2305020398
66162110338-3 นางสาวชนกสุดา คงตระการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305020412
66162110261-7 นางสาวอมรพรรณ์ รัตนมณีกุล สาขาวิชาเคมี 2305020414
66162110008-2 นางสาวอรสา พันธ์สาย สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 2305020417
66162110145-3 นางสาวสาธิยา อรัญภูมิ สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305020423
66162110061-9 นางสาวกรวิภา ท่ากลาง สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305020429
66162110249-2 นางสาวสุภัทสรณ์ บุตรผา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305020434
66162110215-8 นางสาวปาริชาต น้อยศรี สาขาวิชาเคมี 2305020442
66162110346-1 นางสาววลัยลักษณ์ แหวกกระโทก สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305020447
66162110159-0 นางสาวสุจิตรา จันทร์สนิทศรี สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305020456
66162310005-8 นางสาวสไบทอง ประจง สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305020465
66162110068-9 นางสาวกันต์กนิษฐ์ มูลตา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305020467
66162110002-2 นางสาวมนัสพร ดิดขุนทด สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 2305030484
66162110009-2 นางสาววริศรา เงินจังหรีด สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 2305030495
66162110306-9 นางสาวจันทิมา บัพพาวันดี สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2305030497
66162110077-7 นายธีรไนย เวียนกระโทก สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305030513
66162110152-0 นางสาวแพรววนิต หงษา สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305030519
66162110270-5 นายเจษฎา พาศรี สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2305030535
66162110142-3 นายภัทรพงษ์ ขันทองคำ สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305030537
66162110116-9 นางสาวฑิตยา สกุลยั่งยืนเจริญ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305030548
66162110264-7 นางสาวกฤติมา รื่นกลาง สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2305030579
66162110089-5 นางสาวบุณฑริกา บุตรโคต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305030580
66162110315-7 นางสาวมิรันตี กินขุนทด สาขาวิชาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร 2305030586
66162110060-9 นางสาวสุธินันท์ เข็มทิพย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2305030593
66162110186-4 นางสาวสุวคนธ์ ทับกลาง สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2305030595
66162110195-2 นางสาวสุมินทร์ญา พูนศิริภูริญา สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2305030596
66162110125-7 นางสาวภคมน เหลาทอง สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2305030598
66162110309-9 นางสาวลลิตา จันลั่น สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2305030609
66162110111-9 นางสาวณัฐธิดา เบ้าจันทึก สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305030613
66162110262-7 นายธราเทพ สุรัตน์มั่น สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2305030623
66162310006-8 นายศักดาฤทธิ์ มัชฌิมา สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305030638
66162110027-8 นางสาวปลายตะวัน นิยมนา สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 2305030651
66162110004-2 นางสาวญาณิศา ซื่อสัตย์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 2305030665
66162110118-9 นางสาวสุพรรษา อยู่หมื่นไวย สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305030671
66162110048-4 นายอรชุน ฉางพิมาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2305030685
66162110161-8 นางสาวปุญญาภา เกษสันเทียะ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2305030688
66162110165-8 นางสาวอภิชญา เป็นการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305030694
66162110238-4 นายอธิวัฒน์ จันทะดวง สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2305030705
66162110219-8 นายวชิรวิชญ์ หกขุนทด สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2305020319
66162110062-9 นายบรรณวัชร รัตนรักษ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2305030711
66162110099-3 นายวีรพงศ์ ชะใบรัมย์ สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305030719
66162110351-8 นายธีรพงศ์ โพธิ์ศรี สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305030721
66162110184-4 นางสาววิไลวรรณ นพพลกรัง สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2305030730
66162110005-2 นางสาวกัลย์สุดา ถ้ำกลาง สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 2305030732
66162110001-2 นางสาวชมพูนุท สาธิมา สาขาวิชาเคมี 2305030739
66162110171-6 นางสาวณีรนุช วังหอม สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2305030740
66162110365-6 นางสาวเสาวลักษณ์ หมายเจริญ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2305030774
66162110284-3 นายสรวิชญ์ อาจปรุ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2305040775
66162110100-1 นายณัฐพนธ์ ประทิพย์เนตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2305040777
66162110295-1 นางสาววรรณวิษา มาลาม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2305040778
66162110087-5 นางสาวสุภิญญา เครือผือ สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305040783
66162110120-7 นางสาวดุษฎี คูนอก สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305040785
66162110350-8 นางสาวจิราภรณ์ แสนสุวรรณ สาขาวิชาเคมี 2305040794
66162110286-3 นายสมชาย มะริกา สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305040795
66162110069-9 นางสาวทิพย์พัชศร บาลโสง สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305040800
66162110288-3 นางสาวอภิญญา ใสใหม่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305040804
66162110136-5 นางสาวฑิติรัตน์ อดุลกลาง สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305040813
66162110294-1 นางสาวขนิษฐา ลีดี สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2305040814
66162110325-5 นางสาวณิชา สุขสมัย สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305040824
66162110372-4 นายสุทัศน์ แก้วงาม สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305040826
66162110032-6 นางสาวพิมพิศา สุขปราบ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305040838
66162110160-8 นางสาวอภิชญา เจทะโร สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2305040846
66162110255-9 นางสาวอิสริยาพร คนค้า สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2305040849
66162110280-3 นางสาวสุธิฌา ทิศกระโทก สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305040855
66162110210-8 นางสาวจันทร์นิภา ดามะดัน สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 2305040857
66162110320-5 นางสาวโชติกา จักรพล สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305040877
66162110245-2 นายเกียรติเพชร ขออยู่กลาง สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305040880
66162110157-0 นางสาวชุติกาญจน์ คุณุทัย สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305040883
66162110133-5 นางสาววริศรา เป้าพะเนาว์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305040886
66162110314-7 นางสาวสุชาดา เก๊ะสูงเนิน สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2305040890
66162110173-6 นายฐิตินันท์ เเสงมณี สาขาวิชาวิทยาการวัสดุและนวัตกรรม 2305040893
66162110300-9 นางสาวชนิตา พันธ์แก้ว สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2305040898
66162110115-9 นางสาวรุจิรดา หลวงอุดม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2305040902
66162110269-7 นายตงฉิน ภณนันทะสวัสดิ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2305040918
66162110039-6 นางสาวณัฐธิชา เนียมประเสริฐ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 2305040940
66162110094-3 นางสาวภัทรธิดา แท่นทอง สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305040943
66162110216-8 นางสาวสิริวิมล กรึงพุทรา สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 2305040965
66162110163-8 นายพีรภัทร์ ชมภูศรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2305050979
66162110090-3 นายวรากร เหลืองสุข สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2305051002
66162110292-1 นายธีรภัทร ใหญ่จันทึก สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305051011
66162110096-3 นางสาวปิยนันท์ ศิริรักษ์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2305051012
66162110206-0 นายพันธกานต์ สมประสงค์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2305051017
66162110057-1 นางสาววันวิสา จันราตรี สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305051022
66162110322-5 นางสาวพรสวรรค์ พลานขัย สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2305051033
66162110030-6 นายอดิศร โอวาทวงค์ สาขาวิชาฟิสิกส์วัสดุสำหรับระบบรางและอากาศยาน 2305051034
66162110114-9 นางสาวณฐพร สร้อยมาลัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2305051037
66162110144-3 นายปรัญชัย พุทธบุรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2305051055
66162110276-5 นายสุธิวัส จันทร์คุ้ม สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305051060
66162110267-7 นางสาวศศิวิมล กำลังทวี สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2305051065
66162110326-5 นายเทพฤทธิ์ ปัจจัยนุกูล สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305061079
66162110278-5 นายธนกฤต ชื่นอารมณ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2305061083
66162110053-1 นางสาวปริศนา ลักษณะวิเชียร สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2305061097
66162110037-6 นางสาวปกีรนัม อาญาเมือง สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305061127
66162110131-5 นายชาคร มีระหาญ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2305061130
66162110274-5 นายภูมินค์ คะเรรัมย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2305061131
66162110221-6 นางสาวปภาดา ริดระสระ สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305061149
66162110084-5 นางสาวธมลวรรณ อินดำ สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305071164
66162110128-7 นายทัตพล พอกระโทก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2305071168
66162110014-0 นางสาวชาลิสา ชวนงูเหลือม สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305071172
66162110233-4 นายนฤเบศร์ สุขประเสริฐ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305071176
66162110129-7 นางสาวมนัสชยา หูกขุนทด สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2305071177
66162110082-5 นายประภาวัฒน์ โทนุบล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2305071187
66162110220-6 นางสาวชลธิชา รัตนาพันธุ์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2305071190
66162110146-3 นางสาวฐิดาภรณ์ จรัสรัมย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2305071195
66162110310-7 นายอนุพงษ์ ทิงวัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2305081212
66162110051-1 นายภูมิไชย สะเทือนไพร สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2305081220
66162110012-0 นางสาวศิริพร เกตุป่ากะพี้ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 2305081231
66162110085-5 นายวงศพัทธ์ กระจัดกลาง สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305081238
66162110010-0 นางสาวเชษฐ์สุดา โนมขุนทด สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 2305081245
66162110183-4 นางสาวรุจิรา โค้งสำโรง สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305081255
66162110056-1 นางสาวณัชชา คงเกาะ สาขาวิชาเคมี 2305081265
66162110229-6 นางสาวศศิกานต์ แววสูงเนิน สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2305081270
66162110218-8 นางสาวศศิธร ศรีเตชะ สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305081271
66162110260-7 นางสาวรัชฎา เอิบผักเเว่น สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305081272
66162110312-7 นางสาวปรางทิพย์ ปะรุวันรัมย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305091290
66162110237-4 นายธนวัฒน์ ภูมิกาญจน์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2305091292
66162110075-7 นางสาวอมลวรรณ จุนขุนทด สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305091301
66162110285-3 นางสาวสุดารัตน์ จันทร์จิตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2305091311
66162110177-6 นางสาวนิชาภา ถิ่นทัพไทย สาขาวิชาเคมี 2305091315
66162110162-8 นางสาวอินทิรา พลอยเพชร สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 2305091324
66162110092-3 นางสาวจิชญาภา หะริตา สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305091328
66162110149-3 นางสาวธนภรณ์ มะโนรัตน์ สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305101344
66162110222-6 นางสาววัชราภรณ์ สันโดด สาขาวิชาเคมี 2305101356
66162110272-5 นางสาวแพรวา หงษ์สุนทร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305101376
66162110232-4 นางสาวรัชวงค์ สีลาเดช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ 2305111412
66162110055-1 นางสาวภารดี กล่อมกูล สาขาวิชาเคมี 2305111417
66162110063-9 นางสาวจิรนันท์ กลอนกลาง สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305111421
66162110175-6 นางสาวเจนจิรา บุตรพรม สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2305111423
66162110066-9 นางสาวฐาปนี ต่ายจันทึก สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305121450
66162110007-2 นายพงศธร เผ็ดกระโทก สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 2305121462
66162310001-8 นายศุภกิจ ดวงแก้ว สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305121469
66162110308-9 นางสาวปิยมน ฝั่งสระ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2305131475
66162110283-3 นายพุฒิพงศ์ โยนอก สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2305131495
66162110361-6 นางสาวอรดา อินทัง สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305131498
66162110117-9 นายพสิษฐ์ มานอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2305131499
66162110181-4 นางสาวดาวเรือง การะเกษ สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305141502
66162110250-9 นายอนุชา ดาวไธสง สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305141510
66162110334-3 นางสาวสมฤทัย แสงจันทร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2305141517
66162110024-8 นางสาวนัชชา แสงโสดส สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 2305141519
66162110337-3 นางสาวต้องใจ บุญชัย สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305141521
66162110248-2 นายวายุ อบทองหลาง สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305141522
66162110198-2 นายกิตติศักดิ์ แก้วบุตรดี สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305141523
66162110405-8 นางสาวเปรมิกา การบรรจง สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2305151528
66162110379-4 นางสาวเมธาวี สบายสูงเนิน สาขาวิชาฟิสิกส์วัสดุสำหรับระบบรางและอากาศยาน 2305151536
66162110387-2 นายธราภัทร ทองดา สาขาวิชาเคมี 2305151537
66162110211-8 นายปฏิพัทธ์ มีพร้อม สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305151540
66162110217-8 นายปฏิภาณ บุญพิมาย สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305151541
66162110223-6 นายสิทธิชัย บัวบาน สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305151542
66162110003-2 นายพีรเดช หนูพลกรัง สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 2305151549
66162110228-6 นางสาวนงรัตน์ มาลัยศรี สาขาวิชาฟิสิกส์วัสดุสำหรับระบบรางและอากาศยาน 2305151552
66162110394-0 นางสาวสิดาพร พรมอ่อน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2305151554
66162110291-1 นางสาวแพรพาน ปานหมื่นไวย สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2305151563
66162110382-2 นางสาวปริชญา ภู่จันทึก สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2305151566
66162110389-2 นางสาวธนพร ศุภธนสารสกุล สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2305151568
66162110384-2 นางสาวสายฝน ภู่ประกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2305151572
66162110397-0 นางสาวนภสร ปอสูงเนิน สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2305151578
66162110376-4 นางสาวณัฐณิชา บาลิสี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305161582
66162110154-0 นายธีรเทพ อิสันเทียะ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 2305161587
66162110297-1 นางสาวอาทิตา ประพรม สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2305161591
66162110235-4 นางสาวนงค์นภัส โกนขุนทด สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 2305161593
66162110205-0 นางสาววาสิตา กรวยสูงเนิน สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2305161605
66162110383-2 นางสาวอรสา เหล็กอยู่มะดัน สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2305161608
66162110399-0 นางสาวกรกนก บ้ำสันเทียะ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305161614
66162110313-7 นางสาววัลย์ชนก อินมุลเทียน สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305171628
66162110396-0 นางสาวณัฐนิชา บุญจงรักษ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305171636
66162110047-4 นางสาวขวัญฤดี ประสมกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2305171637
66162110194-2 นายเทพรัตน์ ปุราชะกา สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305171646
66162110433-2 นางสาวศุภสิตา คนอยู่ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ 2305181672
66162110447-0 นางสาวโยษิตา เลือดกระโทก สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305181678
66162110473-3 นางสาวกัลปังหา กำเนิดจันทร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2305181679
66162110475-3 นายภูริวัชร์ จินดากุลวณิชย์ สาขาวิชาเคมี 2305181681
66162110426-4 นางสาวศริญญา สุสมบูรณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2305181686
66162110443-0 นางสาวนิลยา เยี่ยมยอด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2305181704
66162110449-0 นายพนมพร พรมเริง สาขาวิชาฟิสิกส์วัสดุสำหรับระบบรางและอากาศยาน 2305181707
66162110347-1 นางสาวสุภาพร ท่วมตะคุ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305181713
66162110434-2 นางสาวนัยน์ภัค อร่ามพยอม สาขาวิชาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร 2305181720
66162110385-2 นางสาวกุลจิรา สามสูงเนิน สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305181725
66162110427-4 นางสาวฐิติวรดา แกมขุนทด สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305181740
66162110139-5 นางสาวกาญจนา เชาว์เกาะ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ 2305181749
66162110402-8 นางสาวโศภิตนภา งามวณิชวงศ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2305181751
66162110381-2 นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิรักษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2305181756
66162110455-7 นางสาวประภาสิริ จันทร์สว่าง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2305191760
66162110452-7 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีหมื่นไวย สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2305191762
66162110410-6 นายปวริศ มูลจันทร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305191773
66162110113-9 นายธนบดี เที่ยงสูงเนิน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2305201798
66162110022-8 นายวรภพ โนนทิง สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 2305201822
66162110461-5 นางสาวธนพร แสงแก้ว สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2305201825
66162110380-2 นางสาวณัฎฐณิชา อำภานนท์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2305201829
66162110454-7 นางสาวชุติมา หุ่มขุนทด สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305201834
66162110323-5 นางสาวพัทธีรา ธัญญเฉลิม สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305201836
66162110470-3 นายธิติวุฒิ พาดี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305201839
66162110421-4 นางสาวนพวรรณ หอมจันทร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305201847
66161110002-3 นางสาวจิรนันท์ สุมาลุย์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 2305201851
66162110301-9 นางสาวชิดชนก สวาสโพธิ์กลาง สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305211856
66162110414-6 นางสาวสุตานัน ถามะพันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2305211864
66162110302-9 นายภูริ สุพรรณกลาง สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305211868
66162110407-8 นางสาวศิริรัตน์ ศรีสังข์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2305211882
66162110451-7 นางสาวชมพูนุท อกกระโทก สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305221888
66162110464-5 นางสาวชุติมา จำปาขันธ์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2305221890
66162110404-8 นายชฎายุ ยิ้มแช่ม สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2305221892
66162110468-5 นางสาวอุษา อู๋ทรัพย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2305221895
66162110083-5 นางสาวนิรัชชา บำรุงเกาะ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2305221899
66162110329-5 นายคมศักดิ์ มงคลสินธุ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2305231929
66162110467-5 นางสาวกานต์สิริ ม่วงกลาง สาขาวิชาเคมี 2305231937
66162110462-5 นางสาวอริสรา เนตรสว่าง สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2305241961
66162110442-0 นางสาวเตชินิ ทองพูล สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305241964
66162110431-2 นายถิรปาล เกตุหอม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2305241967
66162110430-2 นางสาวญานิกา คงนอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2305241968
66162110049-4 นางสาวธัญลักษณ์ คำแก้ว สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305241972
66162110296-1 นางสาวจิราวรรณ เสือสูงเนิน สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2305241978
66161110003-3 นายธราธิป ทองดี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 2305241982
66162110132-5 นายชิษณุพงศ์ คงนอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2305241986
66162110418-6 นายภานุพงษ์ แสวงบุญ สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2305241996
66162110386-2 นายจตุพัฒน์ กระจงกลาง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2305252005
66162110028-8 นางสาวณิชากร จันทร์จันทึก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2305252007
66162110045-4 นายธนวัฒน์ น้อยหัวหาด สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2305252011
66162110193-2 นางสาวชลธิชา ชาติวงศ์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 2305252021
66162110263-7 นายจักรพันธ์ ศรีสนิท สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2305252025
66162110078-7 นางสาวแคทรียา ท่าดี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305262044
66162110415-6 นางสาวพลอยมณี ลุนพงษ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305272046
66162210004-0 นายพีรดล สิงห์โต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม 2305282058
66162110349-1 นายภูภูมิ จักเฮียม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2305292070
66162110108-1 นางสาวจิราวรรณ พาสูงเนิน สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2305302074
66162110401-8 นางสาวดาวนภา ฉิมสันเทียะ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2305312088
66162110192-2 นางสาววรรณิดา เบ้าสมศรี สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2306022106
66162110018-0 นายวรวิทย์ มหารักษิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 2306022110
66162110499-9 นางสาวกาญจนาพร เหียงสูงเนิน สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2306062128
66162110503-7 นางสาววรรณกาญจน์ โปรดสูงเนิน สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 2306062129
66162110502-7 นางสาวกันต์ฤทัย บุตรพรหม สาขาวิชานวัตกรรมข้าว 2306062130
66162110508-7 นายพัชรเดช หลวงอินทร์ สาขาวิชานวัตกรรมข้าว 2306062132
66162110512-5 นางสาวนภัสสร วิเศษสุวรรณ์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 2306062134
66162110493-9 นางสาวธิญาดา พงพันธ์ สาขาวิชาเคมี 2306062135
66162110525-3 นางสาวปัณฑิตา อภัยพันธ์ สาขาวิชาเคมี 2306062145
66162110482-1 นางสาวณัฐศาพันธ์ ชาญสูงเนิน สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 2306062146
66162110479-3 นางสาวเบญญา หมายกลาง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2306062149