คณะบริหารธุกิจ

Student ID Name - Lastname Department Name Rev. NO.
65152110054-5 นายธีรศักดิ์ หวังกุลกลาง สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2201040002
65152110074-1 นางสาวนิศากร ปลั่งสกุลแสง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2201050005
65152110144-7 นางสาวสุพิชญา โดนสูงเนิน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2202100008
65152110177-0 นางสาวสุชาดา ชาครีย์ธนัช สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2202100010
65152110222-0 นางสาวจิดาภา ประสมศรี สาขาวิชาการเงิน 2202100014
65152110019-4 นางสาววิริญญา รุ่งน้อย สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202100024
65152310022-8 นางสาวชฎาพร ญาณโอสถ สาขาวิชาการบัญชี 2202100030
65152110186-8 นางสาวอินทุอร ทัดกลาง สาขาวิชาการบัญชี 2202110035
65152310041-4 นางสาววิจิตรา งามอักษร สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202110042
65152310037-6 นางสาวบัณฑิตา ทำเนาว์ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202110044
65152310056-1 นางสาวจันทกานต์ นามจำปา สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202110048
65152110219-2 นางสาวชนาพร สนิทจันทร์ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202110056
65152210004-4 นางสาวอิสราพร ศรีดี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2202110058
65152110076-1 นายกิติพงศ์ แดสันเทียะ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2202110059
65152110089-9 นางสาวมณี ชำนาญจิต สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202110060
65152110079-1 นางสาวปภาดา ช่วยงาน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2202110061
65152310059-1 นางสาวพลอยไพลิน ศรีสมศักดิ์ สาขาวิชาการบัญชี 2202110062
65152310069-9 นางสาวณัฐกานต์ ภูมิมา สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202110063
65152110105-5 นางสาวเบญจวรรณ ซอสูงเนิน สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2202110064
65152110103-5 นางสาวกัญญาภัค ดอกจันกลาง สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2202110067
65152310048-4 นางสาวเพชรลดา วิธีกลาง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202110068
65152310006-2 นางสาวศิริรัตน์ ชุมกระโทก สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2202110070
65152110093-7 นางสาวพิชญ์ญาดา อัครศิริวณิชกุล สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2202110071
65152310047-4 นางสาวจิราภรณ์ นิลกิ่ง สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2202110078
65152110001-6 นางสาวแพรพลอย ศรีจันทึก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2202110081
65152310032-6 นางสาวรจิตา วัชราเดชา สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202110088
65152110048-8 นางสาวพิชานันท์ เหลิง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2202110090
65152310083-5 นางสาวพิมพาภรณ์ วุฒิสิงห์ชัย สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2202120101
65152310019-0 นางสาวอารียา ผลอินทร์มะเริง สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2202120104
65152310104-1 นางสาวสุดารัตน์ บุญเลิศ สาขาวิชาการบัญชี 2202120106
65152110012-4 นางสาวสุภัคจิรา กระจ่างโพธิ์ สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2202120109
65152110151-4 นางสาวเขมิกา ไตรสูงเนิน สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2202120118
65152310084-5 นางสาวณัฐพร ปราณีตพลกรัง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202120120
65152110146-7 นางสาวณัฐสุดา อรัญมิตร สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202120122
65152310136-5 นางสาวอริยา ภู่ผ่าน สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202120124
65152310052-1 นายพีรวัฒน์ เปียสันเทียะ สาขาวิชาการบัญชี 2202120125
65152310028-8 นางสาวรัชนีกร จักษุคำ สาขาวิชาการบัญชี 2202120126
65152110159-4 นางสาวจีรวรรณ กัลยาทัพ สาขาวิชาการเงิน 2202120129
65152110130-9 นายฌาญสมบัติ จรรยากุล สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2202120131
65152110095-7 นางสาวกิตติมา เฝ้ากระโทก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2202120137
65152310148-3 นางสาวอันธิกา อุ่นรัตน์ สาขาวิชาการบัญชี 2202120140
65152110040-8 นางสาวนันทิตา เคียงสูงเนิน สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202120150
65152110178-0 นางสาวภัทราวดี ศรีสุนทร สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2202130155
65152110021-2 นางสาวภัคจิรา ฤชาเชวง สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2202130156
65152110163-2 นางสาวชนมน บุตรน้อย สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2202130158
65152110023-2 นายธัญธร นาสารี สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2202130159
65152110228-0 นางสาวณัฏฐณิชา แฝงด่านกลาง สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2202130168
65152110197-6 นางสาวจิรัชญา อาจมะเริง สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2202130176
65152110131-9 นางสาวศิวารยา พิมนาม สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202130179
65152310043-4 นางสาวกาญจนา บุญวงค์ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202130180
65152110173-0 นางสาวชลลดา ปราศกระโทก สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2202130182
65152310023-8 นางสาวธัญญาลักษณ์ ราศรี สาขาวิชาการบัญชี 2202130184
65152310015-0 นางสาวนนท์ธิฌา จงบวกกลาง สาขาวิชาการบัญชี 2202130185
65152110082-9 นางสาวจิราภรณ์ ใจวังหาร สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202130187
65152110084-9 นางสาวชณัญชิตา วิชัยวัฒนา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2202130188
65152310020-8 นางสาวฑิตฐิตา ยี่จอหอ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202130190
65152110018-4 นางสาวธนพร ฟุบขุนทด สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2202130191
65152110141-7 นางสาวศวิตา เพลาขุนทด สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2202130195
65152210030-8 นางสาวสุพรรษา ฝ่ายจิตรชอบ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2202130200
65152110191-6 นายธีรภัทร ฝ้ายโคกสูง สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2202130202
65152110072-1 นางสาวอโนชา สุขนวล สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2202130207
65152110030-0 นางสาวปาริชาติ ขวัญใจ สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2202130208
65152110189-8 นางสาวดวงกมล แก้วสูงเนิน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2202130210
65152110238-8 นางสาวสิริพิชญ์ สื่อกลาง สาขาวิชาการบัญชี 2202130211
65152110031-0 นางสาวปิยธิดา โชคคุณ สาขาวิชาการบัญชี 2202130212
65152110172-0 นางสาวศิริภัค แซ่เต็ง สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2202130213
65152110039-0 นางสาวชนมน ช่วงสำโรง สาขาวิชาการบัญชี 2202130214
65152110201-4 นางสาวพรนภา ไชยสงค์ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202130217
65152310029-8 นางสาวกรรณิการ์ เงินสลุง สาขาวิชาการบัญชี 2202130219
65152310030-6 นางสาวอนงค์นาถ ปั่นสันเทียะ สาขาวิชาการบัญชี 2202130220
65152310109-1 นางสาวรัตติกาล วรรณประเสริฐ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202130224
65152310137-5 นางสาวเบญจรัตน์ เพ็งสลุง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202130229
65152110024-2 นางสาวอัญชนา แสงอรุณ สาขาวิชาการบัญชี 2202130230
65152310046-4 นางสาวณัฐินี ดอดกระโทก สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202130231
65152110020-2 นายพีรกานต์ เกลื่อนกลางดอน สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2202130232
65152110107-5 นางสาววัชรินทร คะเรรัมย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 2202130235
65152110057-5 นางสาวธนิณี ตินทอง สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2202130239
65152110217-2 นางสาวพัชราภา เพ็งวิภาศ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2202130240
65152110175-0 นางสาวช่อผกา จินชัย สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2202130242
65152110196-6 นางสาวสุดา ศิริวัฒน์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2202130243
65152210017-2 นางสาวพนิดา สายทอง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2202130246
65152310128-7 นางสาวจิณัฐตา หาญมนตรี สาขาวิชาการบัญชี 2202130249
65152110088-9 นางสาวกัณญาลักษณ์ เกตุใหม่ สาขาวิชาการบัญชี 2202130250
65152310124-7 นางสาวศรัณย์พร อิทธิพร สาขาวิชาการบัญชี 2202140251
65152310075-7 นางสาวนันทิชา อุ่นทะเล สาขาวิชาการบัญชี 2202140252
65152310134-5 นางสาวสุภาวดี อินทร์ประโดก สาขาวิชาการบัญชี 2202140253
65152110185-8 นายธนกร แขกระโทก สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2202140258
65152310016-0 นางสาวน้ำฝน พงค์อนันต์ สาขาวิชาการบัญชี 2202140271
65152310117-9 นางสาวมาลินี เซาะจอหอ สาขาวิชาการบัญชี 2202140274
65152110077-1 นางสาวจุฑารัตน์ กกกระโทก สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2202140286
65152110066-3 นางสาววริสรา กล่ำพันธ์ดี สาขาวิชาการบัญชี 2202140290
65152110150-4 นางสาวฐานิกา ศิลปสูงเนิน สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2202140292
65152110183-8 นางสาวสุภาพร โคตรมูล สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2202140298
65152110147-7 นางสาวเจนจิรา ฉายพิมาย สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2202140299
65152310126-7 นางสาวเกตุวรินทร์ ปรำกระโทก สาขาวิชาการบัญชี 2202140304
65152310034-6 นางสาวนิธิดา มาชา สาขาวิชาการบัญชี 2202140306
65152110097-7 นางสาวนลินนิภา เกสันเทียะ สาขาวิชาการบัญชี 2202140310
65152310076-7 นางสาวณัฐธิชา รักพวกกลาง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202140318
65152310026-8 นางสาวปิยธิดา แพทย์เจริญ สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2202140322
65152310051-1 นางสาวรุศดา เอี่ยมโคกสูง สาขาวิชาการบัญชี 2202150327
65152310062-9 นางสาวบัณฑิตา รอไธสง สาขาวิชาการบัญชี 2202150328
65152110046-8 นางสาวปรารถนา ถีหมื่นไวย สาขาวิชาการเงิน 2202150329
65152310021-8 นางสาวแพรวรุ้ง สุขใส สาขาวิชาการบัญชี 2202150331
65152310176-6 นางสาวกชกรณ์ ไชยจันทรา สาขาวิชาการบัญชี 2202150332
65152310025-8 นางสาวพลอยไพลิน ธานี สาขาวิชาการบัญชี 2202150333
65152310167-8 นางสาวพิกุลทอง ภิญโญวัย สาขาวิชาการบัญชี 2202150334
65152310011-0 นางสาวนิภาภรณ์ แตงอยู่ สาขาวิชาการบัญชี 2202150335
65152310086-5 นางสาวศุภัสสร กุลชนะบุญญา สาขาวิชาการบัญชี 2202150336
65152110206-4 นางสาวเธียรทิพย์ เนียนสันเทียะ สาขาวิชาการบัญชี 2202150344
65152310068-9 นางสาวกนกพร วาปีโท สาขาวิชาการบัญชี 2202150346
65152110047-8 นางสาวจันทนิภา ดีชาญพะเนา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2202150347
65152110052-5 นางสาวอัศมาพร รอดวินิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2202150349
65152310031-6 นางสาวจิรัชญา รอดกลาง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202150350
65152210009-4 นายภัทรกฤษฏิ์ มาลัยเปีย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2202150351
65152110071-1 นางสาวเบญญาภา บุญยินดี สาขาวิชาการบัญชี 2202150353
65152110069-3 นางสาวทองบาง จันแก้วดี สาขาวิชาการบัญชี 2202150354
65152110055-5 นางสาวภัทรานิษฐ์ ลาวัล สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202150358
65152110112-3 นางสาวอติมา หอกลาง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2202160361
65152110026-2 นางสาวกชพร กรกนกทิพย์ สาขาวิชาการบัญชี 2202160362
65152210008-4 นางสาวชนิดาภา ประจิตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2202160363
65152210013-2 นางสาวชลิดา เงียบกระโทก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2202160366
65152110016-4 นางสาวปนัดดา ชวนโพธิ์ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202160368
65152310108-1 นางสาวทิฆัมพร หมากกลาง สาขาวิชาการบัญชี 2202160369
65152110229-0 นางสาวอโนชา จันทะเสาร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2202160370
65152310125-7 นายเมธี วิเศษคร้อ สาขาวิชาการบัญชี 2202160371
65152110051-5 นางสาวหัทยา ชาญเดช สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202160372
65152310005-2 นางสาวปฏิมากร ฝอยพรมราช สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2202160373
65152310072-7 นางสาวขวัญชนก หลอดคำ สาขาวิชาการเงิน 2202160374
65152310045-4 นางสาวปาริฉัตร ขอเพิ่มกลาง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202160380
65152110086-9 นางสาวกชกร รัตนาพันธ์ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202160382
65152110119-3 นางสาวเยาวภา กว้างสำโรง สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2202160386
65152110027-2 นางสาวนันทัชพร พัฒทัยสง สาขาวิชาการบัญชี 2202160388
65152210012-2 นางสาวอภิสรา ธนสินสมบัติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2202160390
65152210005-4 นางสาวกนกวรรณ เผนโคกสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2202160391
65152110096-7 นางสาวปาริฉัตร สามปรุ สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2202160393
65152310018-0 นางสาวพิลุน ทองดีนอก สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2202160394
65152110226-0 นางสาวจิราพัชร ดีนอก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2202160397
65152110138-9 นางสาวพิมพ์ณิศา พระสูงเนิน สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2202160398
65152110171-0 นางสาววรนิษฐา ราพิมพ์สำโรง สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2202160399
65152110174-0 นางสาวภัคชรินช์ สนพลกรัง สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2202170401
65152110140-7 นางสาวปฏิมา เหมทานนท์ สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2202170410
65152310003-2 นางสาวณัฐธิดา แกรงกระโทก สาขาวิชาการบัญชี 2202170411
65152310155-0 นางสาวณัฐธิชา ปุมพิมาย สาขาวิชาการบัญชี 2202170412
65152110212-2 นางสาวญาณินท์ ยนพักตร์ สาขาวิชาการบัญชี 2202170418
65152110234-8 นายกิตติศักดิ์ ปนสระน้อย สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202170425
65152110064-3 นายจักรกฤษชัย เหลือลํ้า สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2202180427
65152310017-0 นางสาวมนธิดา ระพันธ์คำ สาขาวิชาการบัญชี 2202180430
65152310067-9 นางสาวนุชนารถ ลิ้มกลาง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202180431
65152310077-7 นางสาวนันทกานต์ กลางจอหอ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202180434
65152310035-6 นางสาววรัญญา ลบไธสง สาขาวิชาการเงิน 2202180435
65152310039-6 นางสาวอัจฉรา แลไธสง สาขาวิชาการเงิน 2202180436
65152340003-9 นางสาวเจนจิรา ลอยศักดิ์ สาขาวิชาการเงิน 2202180437
65152310122-7 นางสาวณัฐนรี แดงคำ สาขาวิชาการเงิน 2202180438
65152340002-9 นางสาววุฒิพร ผ่านกระโทก สาขาวิชาการเงิน 2202180439
65152110110-3 นางสาวพิมพ์พิมล ขอจุลกลาง สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2202190440
65152110098-7 นางสาวหทัยชนก กบขุนทด สาขาวิชาการบัญชี 2202190445
65152310114-9 นางสาวณัฐฐิญา โทรักษา สาขาวิชาการบัญชี 2202190446
65152110056-5 นางสาวธชพรรณ บุญสาลี สาขาวิชาการเงิน 2202190447
65152110038-0 นางสาวณัฐชยา เกลี่ยกระโทก สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2202190449
65152110102-5 นางสาวเขมจิรา เหล่าสันเทียะ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2202200452
65152110049-8 นายภานรินทร์ แช่มโชติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2202200459
65152310131-5 นางสาวธัญญานุช มูลกลาง สาขาวิชาการบัญชี 2202200460
65152110029-2 นางสาวอณัณตชา เขยกลาง สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2202210484
65152110132-9 นางสาวกฤตยา กิติราช สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2202210486
65152110168-2 นายทวีวัฒน์ พรใหม่ สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2202210487
65152110280-7 นางสาวพลอยชมภู ขอห้องกลาง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2202210493
65152110035-0 นางสาวอรวรรณ โนนโพธื์ สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2202210495
65152310009-2 นางสาวศิริพร เลียบสันเทียะ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202210497
65152310010-0 นางสาวอริศรา ฉวยสูงเนิน สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202210498
65152110120-1 นางสาวอลิษา กลางโสภา สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2202210499
65152110328-9 นางสาวพรรพษา พรมโลก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2202210500
65152110276-9 นางสาวทัชชากร ชื่นจะบก สาขาวิชาการเงิน 2202210505
65152110329-9 นางสาวกรกนก แก่นโพธิ์ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202210506
65152110192-6 นางสาวสุภาวดี ขำเรืองศรี สาขาวิชาการบัญชี 2202210507
65152110004-6 นางสาวนีดา เพชรราม สาขาวิชาการบัญชี 2202210514
65152110127-1 นางสาววรรณพร บรรลือ สาขาวิชาการบัญชี 2202210525
65152110241-6 นางสาวโยษิตา รักทะเล สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2202210526
65152110293-5 นางสาวณัฐวดี สาคเรศ สาขาวิชาการเงิน 2202210531
65152110252-3 นางสาวสุวิมล ไกรคุ้ม สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2202210533
65152310153-0 นางสาวสุวพิชญ์ โอชา สาขาวิชาการบัญชี 2202210538
65152310127-7 นางสาวจุฑารัตน์ แปะกระโทก สาขาวิชาการบัญชี 2202210540
65152110251-3 นางสาวสมฤทัย วัฒนโสภา สาขาวิชาการบัญชี 2202210543
65152110270-9 นางสาวกฤติยา สนธิรักษ์ สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2202210546
65152310147-3 นางสาววลัยลักษณ์ กึนสันเทียะ สาขาวิชาการบัญชี 2202210548
65152310055-1 นางสาวสุดารัตน์ จันทร สาขาวิชาการบัญชี 2202220558
65152310061-9 นางสาววาสนา หมื่นยุทธ์ สาขาวิชาการบัญชี 2202220560
65152310058-1 นางสาวนิตยา เคล้าละม่อม สาขาวิชาการบัญชี 2202220561
65152110244-6 นางสาวณัฐพร เปลี่ยนจิตร สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2202220567
65152110243-6 นางสาวภควดี ขวัญสุข สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202220568
65152110013-4 นางสาวอมรพรรณ กิตติไกรศรีกุล สาขาวิชาการเงิน 2202220575
65152110011-4 นางสาวรักษ์ศินา พัชนะกูล สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202220578
65152110180-8 นางสาวศิริลักษณ์ น้อยบัว สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2202220579
65152110260-1 นายณัฏฐชัย คีรีวิจิตร สาขาวิชาการเงิน 2202220581
65152110065-3 นางสาวอิศริยา งามตะคุ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2202220584
65152110255-3 นางสาวรุ่งธิวา เจิดสูงเนิน สาขาวิชาการบัญชี 2202220594
65152110006-6 นางสาวปิยฉัตร นันกลาง สาขาวิชาการบัญชี 2202220595
65152110176-0 นายธีรภัทร? มาเมืองปัก สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2202220598
65152110240-6 นางสาวอลิษา แสงศรี สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2202220599
65152110246-6 นางสาวกนกกานต์ จันทะวงษ์ สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2202230613
65152110157-4 นางสาวเบญจพร สุรีย์ สาขาวิชาการบัญชี 2202230616
65152110308-3 นางสาวอารียา วิบูรณ์กลาง สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2202230618
65152110169-2 นางสาวตะวันนา เชาว์ดี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 2202230619
65152110259-3 นางสาวพัชรี อุสารัมย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2202230625
65152110298-5 นายสถาพร ศรีบุตร สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2202230636
65152110263-1 นางสาวศุภนิดา ถานามอญ สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2202230641
65152110300-3 นายธนเสฏฐ์ รัตนโชติเรืองสุข สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2202230642
65152110306-3 นางสาวณัฐณิชา ภคพลธนบูลย์ สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2202230644
65152110283-7 นางสาวธันวาพร เชือกโคกกรวด สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2202230649
65152110081-9 นางสาววิชุตา ผมงาม สาขาวิชาการบัญชี 2202230652
65152110330-7 นางสาวชลลดา มีกำปัง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2202240653
65152110302-3 นางสาววรรณผกา เปกสันเทียะ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202240659
65152110033-0 นางสาววรฤทัย แนบสนิทวงศ์ สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2202240663
65152110264-1 นายธนพล คุ้มเรือน สาขาวิชาการเงิน 2202240667
65152110042-8 นางสาวนันทิพร ผลนา สาขาวิชาการบัญชี 2202240668
65152110277-9 นางสาวสมิตา ช่างการ สาขาวิชาการเงิน 2202240671
65152110332-7 นางสาวจันทร์จิรา มิกขุนทด สาขาวิชาการบัญชี 2202240677
65152110275-9 นางสาวอนัญญา โปษยบุตร สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202240679
65152110061-3 นางสาวณัฏฐ์ชญา ปุ๋ยกระโทก สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202240683
65152110249-6 นายวรวุฒิ วรรักชาติ สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2202250690
65152210018-2 นางสาวพิมพ์เมธาวี ดวงจิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2202250692
65152210034-8 นางสาวธันยภรณ์ นิตย์ใหม่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2202250693
65152110153-4 นางสาวปวีณ์ธิดา ภูกองไชย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2202250694
65152110149-7 นางสาวณชญาดา ไชยรัมย์ สาขาวิชาการบัญชี 2202250695
65152110327-9 นางสาวชุติมา วงค์ปัสสา สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2202250707
65152110305-3 นางสาวชลธิชา ตราชู สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2202250717
65152310175-6 นางสาวจริยา เผือกมูล สาขาวิชาการเงิน 2202260723
65152310154-0 นางสาวเกวลิน ไชยสุวรรณ สาขาวิชาการเงิน 2202260724
65152310164-8 นางสาวอภัสรา พ่อค้า สาขาวิชาการบัญชี 2202260725
65152310090-3 นางสาวจันวิภา แสนสุข สาขาวิชาการบัญชี 2202260728
65152310093-3 นางสาวทรงอัปสร แสงแก้ว สาขาวิชาการเงิน 2202260734
65152210021-0 นางสาวโชติกา ทองนำ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2202260742
65152110338-7 นางสาวเกวริน เทินสระเกษ สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2202260743
65152110291-5 นายอภิเชษฐ์ กรโคกกรวด สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202260745
65152210038-8 นางสาววรรณวิสา เจริญรัมย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2202260746
65152310184-4 นางสาวพัชรินทร์ เพชรชาดี สาขาวิชาการบัญชี 2202260760
65152110025-2 นางสาวพัชราภา พินเกาะ สาขาวิชาการเงิน 2202260763
65152110154-4 นายภูวเดช สงขำ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2202270771
65152110045-8 นางสาวนลินทิพย์ สำราญสุข สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202270773
65152110060-3 นางสาววรัญญา กายเมืองปัก สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202270774
65152310132-5 นางสาวกรณษา สอนศรี สาขาวิชาการบัญชี 2202270775
65152310094-3 นางสาวเจษฎาภรณ์ จ่าโพธิ์ สาขาวิชาการบัญชี 2202270786
65152110007-6 นางสาวปาริชาติ พิลาลัย สาขาวิชาการบัญชี 2202270788
65152110194-6 นางสาวสุชานาฎ ใสพลกรัง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2202270792
65152340014-7 นางสาวศจี ประสีระเตสัง สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2202280794
65152110137-9 นางสาวรัตนพร สัจจาผล สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202280799
65152110312-1 นายวิษณุ ชานอก สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202280800
65152310177-6 นางสาววาร์วรรณ์ สุเพียรพันธุ์ สาขาวิชาการบัญชี 2202280801
65152310085-5 นางสาวอรัญญา คดช่างพะเนาว์ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202280802
65152340007-9 นางสาวณัฐภาวี เปียสูงเนิน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2202280803
65152110281-7 นางสาวพิมลพรรณ คล้ายดอน สาขาวิชาการเงิน 2202280804
65152310050-1 นางสาวนันท์นภัส ผลเกิด สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202280806
65152310140-3 นางสาวฌาณิศา มะลาศรี สาขาวิชาการบัญชี 2202280807
65152310138-5 นางสาวยุพารัตน์ นามกระโทก สาขาวิชาการบัญชี 2202280808
65152310110-9 นางสาวน้ำผึ้ง มีชัย สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2202280809
65152110235-8 นางสาววิชญาพร ดีกระโทก สาขาวิชาการบัญชี 2202280815
65152110232-8 นางสาวฐิติมา เหมือนขุนทด สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2202280820
65152110257-3 นางสาวพัชรภาส์ ทุนดี สาขาวิชาการเงิน 2202280826
65152210035-8 นางสาวสุธินี ชินคำ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2203010829
65152310161-8 นางสาวสรวีย์ ลินทะจะกะ สาขาวิชาการบัญชี 2203010837
65152310160-8 นางสาวสิริกุล คนสมบูรณ์ สาขาวิชาการบัญชี 2203010838
65152110254-3 นางสาวกนิษฐา ภูมิโคกรักษ์ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2203010841
65152310103-1 นายปิยวัฒน์ จันคูเมือง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2203010843
65152310116-9 นางสาวกัลยรัตน์ สำรวมจิต สาขาวิชาการบัญชี 2203010845
65152310113-9 นางสาวศิริการดา ศรีธรรมมา สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2203010847
65152110247-6 นายนิรวิทย์ อุ่นศิริ สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2203010848
65152110218-2 นางสาวธิดารัตน์ โงกสูงเนิน สาขาวิชาการบัญชี 2203010849
65152310121-7 นางสาวจันทรทิพย์ เผือกพันธ์ สาขาวิชาการบัญชี 2203010858
65152310065-9 นางสาวรตนพรรณ เห็นเจริญ สาขาวิชาการบัญชี 2203010861
65152310118-9 นางสาวธัญวรัตม์ เสมศรี สาขาวิชาการบัญชี 2203010862
65152310123-7 นางสาววรรณวิลาศ สัตพันธ์ สาขาวิชาการบัญชี 2203010863
65152310105-1 นางสาวนงนุช ธิมาตย์ สาขาวิชาการบัญชี 2203020871
65152310143-3 นางสาวอารดา บุญมา สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2203020882
65152310169-8 นางสาวลัดดาวัลย์ จอมโคกสูง สาขาวิชาการบัญชี 2203020886
65152310144-3 นางสาวน้ำทิพย์ หลังมี สาขาวิชาการบัญชี 2203020890
65152110117-3 นางสาวเบญจมาศ มีเพียร สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2203020893
65152110262-1 นางสาววรินทร์ทิพย์ จันดา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2203020895
65152110310-1 นางสาวณัฐมน เหิมขุนทด สาขาวิชาการบัญชี 2203030915
65152310057-1 นายเจษฎาภรณ์ ปรีดี สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2203040925
65152110245-6 นางสาวสุดารัตน์ ยศม้าว สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2203040926
65152110318-1 นางสาวณริสสา เข็มขาว สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2203040927
65152110118-3 นางสาวญาณิศา กุมภวงศ์ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2203040930
65152110286-7 นางสาวเนตรชนก สัญธิชัย สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2203040931
65152110274-9 นางสาวจุฑามาศ เยื่องกลาง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2203040932
65152310130-5 นางสาวพิชญา คบทองหลาง สาขาวิชาการเงิน 2203040934
65152310174-6 นางสาววรวรรณ สุขประสาท สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2203040935
65152110184-8 นางสาววิภาวี สุวรรณศิลป์ สาขาวิชาการเงิน 2203040936
65152110005-6 นางสาวปาริตา ยุบลมาตร์ สาขาวิชาการบัญชี 2203050941
65152110003-6 นางสาวปาริดา ยุบลมาตร์ สาขาวิชาการบัญชี 2203050942
65152110313-1 นางสาววิรัตน์ชญา ปิ่นระโรจน์ สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2203050943
65152110267-1 นางสาวสุนิสา พูลแก้ว สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2203050944
65152110203-4 นางสาวมลฤดี สีใส สาขาวิชาการบัญชี 2203060945
65152210036-8 นายนิธิภัทร คำสุข สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2203060952
65152310166-8 นางสาวพัณณกร ชำนาญศิลป์ สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2203060957
65152310171-6 นางสาวณิชกานต์ ทาคำห่อ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2203060960
65152110010-4 นางสาวมานิตา พินิจพงษ์ สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2203070965
65152110221-0 นางสาวมัณฑิตา เอมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2203070968
65152310162-8 นางสาววรวี เพ็งวึก สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2203070973
65152110162-2 นางสาวศิริวรรณ พงษ์พุทธรักษ์ สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2203070974
65152210032-8 นางสาวจิราวรรณ เขียนสันเทียะ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2203070977
65152310106-1 นางสาวอมรรัตน์ ศรีเรือง สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2203070978
65152110215-2 นางสาวธนัชญา หีบสระน้อย สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 2203070980
65152210037-8 นางสาววรารัตน์ แกมขุนทด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2203070981
65152310079-7 นางสาวอภิชญา โกรธประโคน สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2203070984
65152310081-5 นายตันติกร พลวัน สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2203080994
65152310182-4 นางสาวจันทิมา กรึมสูงเนิน สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2203080996
65152310129-7 นางสาวภัชราภา ศุขพิมาย สาขาวิชาการบัญชี 2203080997
65152310178-6 นางสาวเบญจวรรณ กัณฑ์จันทึก สาขาวิชาการบัญชี 2203081000
65152310053-1 นายบัณฑิต ประพายพิษ สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2203081003
65152310080-5 นางสาวพวงทิพย์ หาญชนะ สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2203081013
65152110037-0 นายธนพัฒน์ ปุ๊กสันเทียะ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2203091016
65152110032-0 นายอาทิตย์ พรมสอน สาขาวิชาการบัญชี 2203091022
65152210031-8 นายมงคล ปาปะกี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2203091023
65152110128-1 นางสาวกชมน คูพันดุง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2203091024
65152110062-3 นางสาวปิยพร เทียกันที สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2203091038
65152310115-9 นางสาวศศิกานต์ ดีเลิศ สาขาวิชาการบัญชี 2203101047
65152310013-0 นางสาวพรธิดา ลัภขุนทด สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2203101048
65152310040-4 นางสาวจุฑาทิพย์ พรโสภิณ สาขาวิชาการบัญชี 2203101049
65152110285-7 นางสาวอารยา ธรรมวัฒน์ สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2203101050
65152310038-6 นางสาวชลธิชา คล่องแคล่ว สาขาวิชาการบัญชี 2203101051
65152210011-2 นางสาวกนกวรรณ จันเพชร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2203101052
65152210002-4 นางสาวถิรดา พันหล้า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2203111061
65152210003-4 นางสาวชนิดา แสงเดช สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2203111062
65152210015-2 นางสาวชัชรีย์ วงศาโรจน์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2203111064
65152210027-0 นางสาวนริศรา หมั่นการนา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2203111066
65152110266-1 นางสาวสุนทรีย์ ใจมั่น สาขาวิชาการบัญชี 2203111069
65152110044-8 นางสาวเนตรนภา พอขุนทด สาขาวิชาการบัญชี 2203111070
65152340006-9 นางสาวเพชรนภา แตงกระโทก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2203111077
65152340009-9 นางสาวปัญญารัตน์ เที่ยงคูณ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2203111078
65152110067-3 นางสาวภัทราพร แตงอยู่ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2203111084
65152310027-8 นางสาวณัฐธิดา โพธิ์ดำ สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2203111087
65152110210-2 นางสาวสมหญิง จิมสูงเนิน สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2203111088
65152110204-4 นางสาววิภาพร ผลกลาง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2203111089
65152310004-2 นางสาวกฤติยา สมจิตร สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2203121091
65152110224-0 นางสาวสาลิณีย์ เชื้อรัมย์ สาขาวิชาการบัญชี 2203121092
65152210029-0 นายทวีศักดิ์ หกขุนทด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2203121094
65152110008-6 นางสาวสุรภา แก้วฝ่าย สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2203121100
65152110014-4 นางสาวพรรณษา ศรีโสภณ สาขาวิชาการบัญชี 2203121102
65152310170-6 นางสาวลลิตา จักรไชย สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2203121103
65152110299-5 นางสาวกณิษฐา สินใหม่ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2203121113
65152210022-0 นางสาวชลรดา กองแก้ว สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2203121114
65152240001-1 นายพุฒิพงศ์ ดีเกษม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2203131115
65152110152-4 นายธนวัฒน์ คำโคกกรวด สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2203131116
65152110139-9 นางสาวจุฑามาศ สงกอก สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2203131117
65152310095-3 นางสาวจิรัชยา สิงห์สถิตย์ สาขาวิชาการบัญชี 2203141128
65152110261-1 นางสาวรัชนีกร เจียมเกาะ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2203141140
65152110043-8 นางสาวนันทิดา คามากลาง สาขาวิชาการเงิน 2203151148
65152110239-8 นายภูมิ นิ่งกระโทก สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2203151149
65152340012-7 นางสาวปนัดดา ศรีจันทร์ สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2203151152
65152110200-4 นายกิจพุฒิพงษ์ บุญอัศวโชค สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2203151154
65152110248-6 นางสาวณัฐปรินทร์ เคลิ้มกระโทก สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2203151156
65152110321-9 นายอรรถวิทย์ กรีพานิช สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2203161161
65152310099-3 นางสาวนิศารัตน์ ชาชิด สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2203161163
65152310089-5 นางสาวทิพวรรณ โกสันเทียะ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2203161164
65152310158-0 นางสาวยอดขวัญ ช่วยงาน สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2203161165
65152310088-5 นางสาวชลันธร แก้วคูนอก สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2203161166
65152310111-9 นายศุภณัฐ หาระชัย สาขาวิชาการบัญชี 2203161169
65152310183-4 นางสาวหทัยชนก พรมมา สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2203161171
65152310189-4 นางสาวกาญจนา สรรประเสริฐ สาขาวิชาการเงิน 2203161173
65152310191-2 นางสาวกุลณัฐ แก้วประสิทธิ์ สาขาวิชาการเงิน 2203161174
65152110279-9 นางสาวนภัสวรรณ อำพันธ์ สาขาวิชาการบัญชี 2203171183
65152110129-1 นางสาวเพชรแพรวา ไกรจตุรัส สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2203171188
65152310188-4 นางสาววิลันดา เอนกลาง สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2203171189
65152310087-5 นางสาวกัญญ์วรา ยงเสมอ สาขาวิชาการเงิน 2203191202
65152310036-6 นางสาวณัฐสุดา ชุ่มฉิมพลี สาขาวิชาการเงิน 2203191203
65152310146-3 นางสาวพีรยา ชาติวงศ์ สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2203191204
65152310098-3 นางสาวชิดชนก พึ่งไพศาล สาขาวิชาการบัญชี 2203191205
65152110126-1 นางสาวจันทิมา เฝ้าหนองดู่ สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2203191206
65152110059-5 นางสาวชฎาณิศ ธนาพึ่งรอด สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2203201209
65152110073-1 นายวินทุ์ ภู่สุวรรณ์ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2203201213
65152310163-8 นางสาวกนกอร สนโคกกรวด สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2203211216
65152310070-7 นางสาวนิสากร เหลาคม สาขาวิชาการบัญชี 2203211217
65152310172-6 นางสาวศรุตา เจริญผล สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2203211219
65152310165-8 นางสาวจีรนาฎ เดชา สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2203211220
65152310060-9 นางสาวพิชญาภัค บัวเขียว สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2203211221
65152210033-8 นางสาวทองมา ทองทิพย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2203221223
65152310120-7 นางสาวเจนจิรา มุ่งพันกลาง สาขาวิชาการบัญชี 2203231230
65152110325-9 นางสาวธันยมัย เริกกระโทก สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2203231231
65152110303-3 นางสาวพรชิตา เเสนประชา สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2203231232
65152110133-9 นางสาวบุณยานุช เจริญขุน สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2203231233
65152210016-2 นางสาวณัฐพร ลัดดี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2203231234
65152210045-6 นายชานนท์ คงพัฒนานนท์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2203231236
65152110265-1 นางสาวสุภาวดี สหุนิล สาขาวิชาการบัญชี 2203231237
65152310092-3 นางสาวบุญยวีร์ นวนด่านกลาง สาขาวิชาการบัญชี 2203241242
65152310159-0 นางสาวตริชฎา มุ่งอ้อมกลาง สาขาวิชาการบัญชี 2203241243
65152310179-6 นางสาวจิราพร พันธ์พม่า สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2203241244
65152310133-5 นางสาวศศิกานต์ อุ่นภูษา สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2203241247
65152110209-4 นายวรากร ปลาโพธิ์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2203251255
65152210042-6 นางสาวแพรวรุ่ง เสร็จขุนทด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2203251256
65152210043-6 นางสาวเครือมาศ โบขุนทด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2203251257
65152310173-6 นางสาวศิริวรรณ เปรี่ยมกระโทก สาขาวิชาการเงิน 2203261258
65152310101-1 นางสาวลลิตา จันดาวงศ์ สาขาวิชาการเงิน 2203261260
65152310151-0 นางสาวพิจิตรา ง่วนสันเทียะ สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2203281271
65152310096-3 นางสาวปภัสรา ผลสำโรง สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2203281273
65152310150-0 นางสาวเมษณี ราชปรุ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2203281274
65152310157-0 นางสาวศุภนิดา ยุทธทองหลาง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2203291283
65152210044-6 นายอภิเดช แคล้วสูงเนิน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2203291284
65152310044-4 นางสาวศุภิสรา โพธิ์ดนัย สาขาวิชาการบัญชี 2203301289
65152110333-7 นางสาวสุภัทตรา มุขกระโทก สาขาวิชาการเงิน 2203301291
65152110346-5 นางสาวดิษญาภรณ์ ฉุนกระโทก สาขาวิชาการเงิน 2203301292
65152110214-2 นางสาวอชิรญา ฉายขุนทด สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2203301298
65152110123-1 นางสาวจิรนันท์ โจนประโคน สาขาวิชาการบัญชี 2203311299
65152310119-9 นางสาววารศิริ จันทรเพชร สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2203311300
65152310107-1 นางสาวภาณุมาศ ลาสันเทียะ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2203311302
65152340001-9 นายกีรติ พรหมพยัคฆ์ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2203311304
65152110017-4 นางสาวอนัญญา ก้อนแก้ว สาขาวิชาการบัญชี 2203311306
65152310139-5 นายภักดี แสนศรีมนต์ สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2203311309
65152110104-5 นางสาวนุชนาฏ ดัดสันเทียะ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204011320
65152310012-0 นางสาวกนกนันท์ มาลาศรี สาขาวิชาการบัญชี 2204011322
65152110075-1 นางสาวสุชานันท์ แก้วพะเนาว์ สาขาวิชาการบัญชี 2204021328
65152110145-7 นางสาวกิตติมา กวงขุนทด สาขาวิชาการบัญชี 2204021329
65152110216-2 นางสาวพิชญธรณ์ วงษ์ตา สาขาวิชาการบัญชี 2204031331
65152110258-3 นายกษิดินทร์ นาเจริญ สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2204031337
65152110136-9 นางสาวปิ่นมณี ปะโนรัมย์ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204041340
65152110164-2 นางสาวณริสสา แดงจันทึก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2204041343
65152110187-8 นางสาวขัตติยาธร โฮมจุมจัง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2204041344
65152310141-3 นางสาวธิดารัตน์ แชกระโทก สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204051352
65152110115-3 นางสาวศิริวรรณ อาบครบุรี สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2204051353
65152340013-7 นางสาวศิราณี แก้ววิจิตร สาขาวิชาการเงิน 2204051355
65152110237-8 นางสาวฐัตสพร ขจัดภัย สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 2204061358
65152110134-9 นางสาวมนรดา เรืองเดช สาขาวิชาการบัญชี 2204071364
65152310033-6 นายพรสวรรค์ สุขวิเศษ สาขาวิชาการบัญชี 2204071366
65152310042-4 นางสาวกมลวรรณ ศิริม่วง สาขาวิชาการบัญชี 2204071375
65152110190-6 นางสาวภัคจิรา โกศัย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2204081386
65152310091-3 นายมินทาดา พลคราม สาขาวิชาการเงิน 2204081392
65152310024-8 นางสาวกนิษฐา วาลมนตรี สาขาวิชาการบัญชี 2204081393
65152110179-0 นายเจนณรงค์ ชุ่มวงจันทร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2204091395
65152110094-7 นางสาวศิริกัญญา กฤษณาการ สาขาวิชาการเงิน 2204101397
65152110125-1 นางสาวชฎาพร โกติรัมย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2204101400
65152110121-1 นายภูริพัฒน์ บพิตรสุวรรณ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 2204111401
65152210025-0 นางสาวราชธิดา วรรณา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2204111404
65152110213-2 นางสาวสุพิชฌาย์ กล่อมใจ สาขาวิชาการเงิน 2204111406
65152110211-2 นางสาวชลธิชา ความรัมย์ สาขาวิชาการบัญชี 2204121409
65152110269-1 นางสาวฐิติพร ดวงเเก้ว สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2204121412
65152110271-9 นางสาวฐิตินันท์ ดวงแก้ว สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2204121413
65152310142-3 นางสาวจิราธร กิ่งโคคกกรวด สาขาวิชาการบัญชี 2204121414
65152340011-7 นางสาวกัญญาภัคร ษาบัว สาขาวิชาการเงิน 2204121415
65152110253-3 นายพลวัต พลแสน สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2204131419
65152110148-7 นายกฤติน บัวขาว สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2204131420
65152110336-7 นายปกรณ์เกียรติ อยู่หมื่นไวย สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2204131421
65152110182-8 นายพีระพล เพิ่มสันเทียะ สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2204141422
65152310074-7 นางสาวสุวนิต ชูจอหอ สาขาวิชาการบัญชี 2204141425
65152110195-6 นางสาววิภา ปุ่มแก้ว สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2204181448
65152110288-7 นางสาวรินรดา ศรีสท้าน สาขาวิชาการบัญชี 2204181451
65152110349-5 นางสาวมานิตา ทุ่งกลาง สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2204181452
65152310097-3 นางสาวชนม์มาศ ช่องตะขบ สาขาวิชาการบัญชี 2204181458
65152110036-0 นางสาวทิพย์กมล ภู่นุช สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204181460
65152310234-4 นางสาวจุฬาลักษณ์ ลิ่มลังการณ์ สาขาวิชาการบัญชี 2204191463
65152110353-2 นางสาวพุทธรักษา วรหาญ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204191464
65152310239-4 นางสาวพุธิตา เกิดศรี สาขาวิชาการบัญชี 2204191465
65152310254-9 นางสาวเอมอร ชื่นกระโทก สาขาวิชาการบัญชี 2204191466
65152310220-6 นางสาวปริศนา เอการัมย์ สาขาวิชาการเงิน 2204191467
65152310199-2 นายทักษิณ ผายพิมาย สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2204191468
65152310262-7 นางสาวอภิชญา อ่อนทองหลาง สาขาวิชาการเงิน 2204191470
65152110354-2 นางสาวปาริชาต แช่มพุดซา สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204191473
65152210055-3 นางสาวอรุณรัตน์ แน่นกระโทก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2204191474
65152310247-2 นางสาวมนฤทัย แสงมาตร สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204191476
65152310207-0 นางสาวจันธิมาภร บุญประจง สาขาวิชาการบัญชี 2204191479
65152210054-3 นางสาวศศิภา นมัสศิลา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2204191480
65152310268-7 นายรัชชานนท์ เสาอิงกลาง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2204191484
65152310273-5 นางสาววิชญาดา ข้อยุ่น สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204191487
65152110357-2 นางสาวพิมภิษร สิทธิระบุตร สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204191489
65152310224-6 นางสาวสุวรรณี เหมวิหก สาขาวิชาการบัญชี 2204191490
65152340027-5 นางสาวสมัตยา เยียะสูงเนิน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2204191498
65152310238-4 นางสาวกาญจนา ไม้กระโทก สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204191501
65152110366-0 นางสาวยิ่งลักษณ์ นานกระโทก สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204191502
65152310197-2 นางสาวอทิตติยา พิมพ์ทอง สาขาวิชาการเงิน 2204191504
65152310270-5 นางสาวสมฤดี ปกสันเทียะ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2204191509
65152310285-3 นางสาวกัญญรัตน์ ไทยภักดี สาขาวิชาการเงิน 2204191513
65152310212-8 นายสุวัจน์ ผ่องพัฒนา สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2204191517
65152310193-2 นางสาวหงส์เหม ธีระวานิชย์ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204191521
65152310251-9 นายกิตติศักดิ์ ภิญโญวงศ์ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2204191522
65152210052-3 นายธนกร นาคนิล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2204191526
65152310194-2 นายวัชระพงษ์ พิมพ์สา สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204191527
65152340022-5 นางสาวภัชรีญา นนทมาลย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2204191530
65152340018-7 นางสาวนิรัชชา เพ็ชรทองหลาง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2204191532
65152310201-0 นางสาวสุภัสสร สุภาพ สาขาวิชาการบัญชี 2204191538
65152210050-3 นางสาวรินรดา ปัสสาวะโท สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2204191539
65152310306-9 นายนิติพล ผลมาตร สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204191542
65152310243-2 นางสาวณัฐนรี เพลงศรี สาขาวิชาการเงิน 2204191544
65152310221-6 นางสาวกฤษณา แห่งกลาง สาขาวิชาการบัญชี 2204191545
65152310196-2 นางสาวนิตยา พึ่งร่มกลาง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204191548
65152310198-2 นายเกียรติศักดิ์ นารี สาขาวิชาการบัญชี 2204191552
65152310237-4 นางสาวอรปรียา พรมหมอก สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204191563
65152310233-4 นางสาวกัลย์สุดา กลั้งพิมาย สาขาวิชาการบัญชี 2204191565
65152210062-1 นางสาวภัทลัดดา ชิดโคกสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2204191566
65152310195-2 นางสาวดวงนภา คนผักแว่น สาขาวิชาการบัญชี 2204191568
65152210067-1 นางสาวสุดารัตน์ สมสาย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2204191570
65152210080-7 นางสาวพลอยไพลิน หงษ์ทอง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2204191573
65152310278-5 นางสาววิชญา ผินโพธิ์ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204191575
65152210068-1 นางสาวยศวดี เนณเลิศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2204201579
65152110372-8 นางสาวนภัสสร ศิริรัตน์ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204201581
65152310192-2 นายวายุ กุลนอก สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204201584
65152310272-5 นางสาวรัตติยากร เชื่อมหนองปลิง สาขาวิชาการบัญชี 2204201586
65152310269-7 นางสาวปริตา รัตนคุณ สาขาวิชาการบัญชี 2204201587
65152340026-5 นางสาวสุนิสา ชมจันทึก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2204201588
65152310253-9 นางสาววริยา พลงาม สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204201590
65152310260-7 นางสาวนงเยาว์ ตามรัมย์ สาขาวิชาการบัญชี 2204201594
65152340029-5 นางสาวปิยวรรณ บุญธรรม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2204201599
65152340032-3 นางสาวเวธิณี แสดขุนทด สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2204201600
65152110355-2 นางสาวกมลรัตน์ ลิ่มกังวาฬมงคล สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2204201603
65152310271-5 นางสาวอภิชญา ใจเจริญ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204201604
65152210049-6 นางสาวสุรีย์พร พอขุนทด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2204201606
65152310211-8 นางสาวสุพรรษา เผื่อนสูงเนิน สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204201607
65152310226-6 นางสาวธัญวรัตม์ รัตนวิโรจน์ สาขาวิชาการบัญชี 2204201609
65152310281-3 นางสาวสุพรรษา ปังกระโทก สาขาวิชาการบัญชี 2204201612
65152110359-2 นางสาววาริรัตน์ โนนใหม่ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2204201617
65152110363-0 นางสาวสุพรรณษา ชาญนอก สาขาวิชาการบัญชี 2204201618
65152110322-9 นางสาวศศิวิมล คงสนิท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2204201619
65152110370-8 นางสาวเบญจพร ดงเย็น สาขาวิชาการบัญชี 2204201629
65152310303-9 นางสาวภัทรวดี อาตวงศ์ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204201632
65152210075-9 นางสาวธมลวรรณ หมั่นมา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2204201636
65152210073-9 นางสาวเกณิกา สวยกลาง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2204201637
65152110347-5 นางสาวสุดารัตน์ คำชนะชัย สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2204201642
65152340019-7 นางสาวมณีรัตน์ ดุงโคกกรวด สาขาวิชาการเงิน 2204201645
65152210048-6 นายศุภโชค โป๊ะไธสง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2204201646
65152310277-5 นางสาวไพลิน เลากลาง สาขาวิชาการบัญชี 2204201648
65152310206-0 นางสาวกรรณิกา ธนาเศรษฐาพงศ์ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204201649
65152310223-6 นางสาวนารีรัตน์ บุญกิจ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204201652
65152110371-8 นางสาวศิรินทรา มูลทองคำ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2204201653
65152340021-5 นางสาวดวงชมพู สงจิ๋ว สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2204201656
65152110223-0 นางสาวปาณิสรา ทับชา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2204201658
65152310205-0 นางสาวพรทิพา ปิ่นทะเล สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204201662
65152310152-0 นางสาวอินทิวรา ปาจิแพ สาขาวิชาการบัญชี 2204201664
65152310308-9 นางสาวมาลินี แตงกระโทก สาขาวิชาการบัญชี 2204201669
65152310275-5 นางสาวอินทิรา ใจซื่อ สาขาวิชาการบัญชี 2204201670
65152110193-6 นางสาวเบญญทิพย์ แก่นงาม สาขาวิชาการบัญชี 2204201678
65152110015-4 นางสาวพัชรมัย ศรีกลับ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2204201679
65152110365-0 นางสาวปฏิมาพร เถาหมอ สาขาวิชาการบัญชี 2204201680
65152310286-3 นางสาวสุภาวดี พวงศรี สาขาวิชาการบัญชี 2204201682
65152310297-1 นายธนกานต์ ทีสกุล สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204201684
65152310265-7 นางสาวอรนิชา โจกกลาง สาขาวิชาการบัญชี 2204201686
65152310307-9 นางสาวพิมพ์ศจี หวังภูกลาง สาขาวิชาการเงิน 2204201691
65152110360-0 นางสาวอัจฉริยาพร จอสูงเนิน สาขาวิชาการเงิน 2204211695
65152310156-0 นางสาวศุภธิดา อินสมตัว สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2204211696
65152310252-9 นางสาวศิริรัตน์ ขอสันเทียะ สาขาวิชาการบัญชี 2204211697
65152110108-5 นางสาวฐิติภา หมื่นกันยา สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2204211698
65152110111-3 นางสาวจีราภรณ์ เชียงเขียว สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2204211699
65152110362-0 นางสาวภัคจิรา ทันโคกกรวด สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2204211701
65152110368-0 นายกันต์ นิ่มสูงเนิน สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204211708
65152310210-8 นางสาวเจษราภรณ์ วงศ์ศรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204211710
65152310241-2 นางสาวจินดารัตน์ เจนปรุ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204211711
65152110124-1 นางสาวนวินดา มณีเนตร สาขาวิชาการบัญชี 2204211716
65152310276-5 นางสาวปวริศา ธีระภนิดากร สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204211721
65152310209-0 นางสาวสุนิษา บรรลือทรัพย์ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204211726
65152310274-5 นายสหรัฐ เเสไพศาล สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2204211728
65152310302-9 นางสาวสันต์ฤทัย ศุภพรชัยพฤกษ์ สาขาวิชาการบัญชี 2204211729
65152310100-1 นางสาวภาคินี พิรัมย์ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204211735
65152310168-8 นางสาวฐิติชญา วิชัยสุชาติ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204211738
65152110155-4 นางสาวปานชีวา วรรณขุนทด สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2204211739
65152310228-6 นางสาวศศิธร เกษรจันทร์ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204211741
65152210006-4 นายดิษยะ จันทร์ฝ้าย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2204211742
65152110367-0 นางสาวกิตติยาพร เศษปรุ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2204211743
65152310202-0 นายปุญญพัฒน์ มาดา สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204211745
65152110361-0 นางสาวอนงค์พร บ้ำสันเทียะ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2204211746
65152310295-1 นางสาวชฎาพร ดวงปรีชา สาขาวิชาการเงิน 2204211747
65152310282-3 นายกร ดินสอ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204211756
65152240003-1 นางสาวบัณฑิตา ตามเมืองปัก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2204211757
65152210077-9 นางสาวภัทชริดา เต็งรัมย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2204211760
65152240004-1 นางสาวสุพัตรา พูนจะโปะ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2204211762
65152310242-2 นางสาวฟ้าใส คงทัน สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204211764
65152310181-4 นางสาวสิรินธร การกระโทก สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2204211769
65152210071-9 นางสาวศิรประภา นีสันเทียะ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2204211772
65152310236-4 นายธวัชชัย ไพสันเทียะ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2204211773
65152210082-7 นางสาวศิวนาถ นกลอย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2204211775
65152110369-0 นางสาวสุธาทิพย์ สุนทรินทร์ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204221778
65152110068-3 นายธนพงษ์ สันเทพ สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2204221781
65152110331-7 นายธีรวัฒน์ ชัยบำรุง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204221785
65152210079-9 นายศิวกร คำแปง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2204221787
65152310102-1 นางสาวปรียาภรณ์ ประสงค์งาม สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204221790
65152310245-2 นางสาวกัลยรัตน์ อินทำนุ สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2204221795
65152210072-9 นางสาวพิมประภา กล่ำกลาง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2204221803
65152110085-9 นางสาวสุวพิชชา ผัดเป้า สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2204221807
65152110116-3 นางสาววัชรินท์ สระทองหลาง สาขาวิชาการบัญชี 2204221823
65152310200-0 นางสาวฐิติรัตน์ ประนัดเต สาขาวิชาการบัญชี 2204221825
65152310054-1 นางสาวน้ำค้าง ก้ามสันเทียะ สาขาวิชาการบัญชี 2204221826
65152310227-6 นางสาวสุปรียา ศรีสง่า สาขาวิชาการบัญชี 2204221832
65152110317-1 นางสาวกานต์ธิดา พูดเพราะ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 2204221835
65152340015-7 นางสาวสุชาดา ตัวประโคน สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204221837
65152310217-8 นางสาวกัญจนภรณ์ สุนทร สาขาวิชาการบัญชี 2204221838
65152310246-2 นางสาววชิรญาณ์ เมืองกระโทก สาขาวิชาการบัญชี 2204221839
65152210057-3 นางสาวศุพรรษา ใหญ่ปราจีน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2204231844
65152210060-1 นางสาวมานิตา สังข์วารีย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2204231846
65152310230-4 นางสาวพรสวรรค์ วาปีทะ สาขาวิชาการบัญชี 2204231853
65152310301-9 นางสาวปณิดา มะนารัมย์ สาขาวิชาการบัญชี 2204231866
65152110273-9 นายชินภัทร งามลา สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2204231871
65152110356-2 นางสาวนิศาชล ภูมิโคกรักษ์ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204231876
65152210058-3 นางสาวเกตนิกา ปานเพ็ชร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2204231877
65152310264-7 นางสาวสุนิสา สุขรวย สาขาวิชาการเงิน 2204231878
65152310204-0 นางสาวบุษกร นเรนทร์รัมย์ สาขาวิชาการเงิน 2204241880
65152110342-5 นางสาววัลคุ์วดี บลสันเทียะ สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2204241884
65152310235-4 นางสาวณัฏฐ์นรี น้อยสิน สาขาวิชาการบัญชี 2204241885
65152340008-9 นางสาววราลี หลงพิมาย สาขาวิชาการเงิน 2204241889
65152340010-7 นางสาวฐิติมา เข็มปัญญา สาขาวิชาการเงิน 2204241890
65152310258-9 นางสาวจริยา บัวกลาง สาขาวิชาการบัญชี 2204241901
65152310240-2 นางสาวดัสดาพร บุญปก สาขาวิชาการบัญชี 2204241905
65152310244-2 นางสาวสุพัลศร บุญปก สาขาวิชาการบัญชี 2204241906
65152110233-8 นางสาวผกาแก้ว โตมสันเทียะ สาขาวิชาการบัญชี 2204241908
65152110296-5 นายชุติพนธ์ กับกระโทก สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204241912
65152110053-5 นางสาวพรรณวสา กรอนกลาง สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2204241913
65152110278-9 นายวุฒิชัย จูมทอง สาขาวิชาการบัญชี 2204241914
65152110156-4 นางสาวสุกฤตา โอกระโทก สาขาวิชาการเงิน 2204241915
65152310014-0 นางสาวเย็นจิตร หวังฟังกลาง สาขาวิชาการบัญชี 2204241917
65152310291-1 นางสาวนิศากร เกษมศิลป์ สาขาวิชาการบัญชี 2204241918
65152310280-3 นางสาวสุธาสินี แพงพุย สาขาวิชาการบัญชี 2204251921
65152310135-5 นางสาวศิรินารถ ชวฤทธิ์ สาขาวิชาการบัญชี 2204251930
65152310248-2 นางสาวจิตรลดา เจริญศรี สาขาวิชาการบัญชี 2204251933
65152110282-7 นางสาวชณิกานต์ รัตนภักดี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204251940
65152110041-8 นางสาวเบญจมาศ อุเทนสุด สาขาวิชาการบัญชี 2204251941
65152310203-0 นางสาวธัญจิรา ดียิ่ง สาขาวิชาการเงิน 2204251942
65152210059-3 นางสาวอรุโณทัย พระงาม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2204261953
65152110161-2 นางสาวทิพวัลย์ ภักดีจอหอ สาขาวิชาการบัญชี 2204261956
65152310296-1 นางสาวนฤมล ทรงฉลาด สาขาวิชาการบัญชี 2204261957
65152310219-8 นางสาวกรวิกา ใจภูมิ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204261958
65152340016-7 นางสาวอรสุรีย์ พาขุนทด สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204261961
65152210046-6 นายสายวารี พิลานนท์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2204261970
65152110376-8 นางสาวสุดารัตน์ อุดมโภชน์ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204271975
65152340017-7 นางสาวกัลยารัตน์ สาสีเสาร์ สาขาวิชาการเงิน 2204271979
65152110028-2 นางสาวกนกพร เสือสูงเนิน สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2204271987
65152310145-3 นางสาวศศิธร จันทศร สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204271996
65152210076-9 นางสาวจามจุรี ปานแก้ว สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2204282003
65152240002-1 นายณัฐวุฒิ วิเชียรวงษ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2204282007
65152110080-9 นางสาววนิดา สิงห์วงษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2204282010
65152310309-9 นางสาวเพ็ญนภา ทาธิวัน สาขาวิชาการเงิน 2204282016
65152310225-6 นางสาวบัณฑิตา เฉียงกลาง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204282021
65152310208-0 นายอภิสิทธิ์ โพธิ์คุ้ม สาขาวิชาการบัญชี 2204282023
65152310216-8 นางสาวดาริกา พูลทา สาขาวิชาการบัญชี 2204292029
65152310222-6 นางสาวศิริพร ห้าวหาญ สาขาวิชาการบัญชี 2204292031
65152310290-1 นางสาวกัลยกร บุญศรี สาขาวิชาการบัญชี 2204292032
65152210065-1 นางสาวสมฤทัย ไวสูงเนิน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2204292034
65152110351-2 นางสาวชมพูนุท ดวงจิตร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2204292036
65152110083-9 นางสาวณัฐกานต์ อมฤกษ์ สาขาวิชาการบัญชี 2204292041
65152310266-7 นางสาวชมพูนุช ทินวงค์ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204292042
65152310284-3 นางสาวสุรีรัตน์ ขอแต้มกลาง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2204292046
65152310071-7 นางสาวพรทิชา อยู่กระโทก สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2204292048
65152110090-7 นางสาวนิรชา กวดสันเทียะ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2204302055
65152210041-6 นางสาวอลิษา เครืองรัมย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2204302062
65152110109-5 นายธนภัทร ยาแก้ว สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2204302069
65152110106-5 นางสาวสุริตา ผลสมหวัง สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2204302073
65152310311-7 นางสาวกนกลักษณ์ วรรณขุนทด สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2204302074
65152110227-0 นายอภิชิต เปลื้องกลาง สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2205012079
65152110326-9 นางสาวพรนัชชา ชื่นนอก สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2205012081
65152310289-3 นางสาวอภิชญา ชัยภูธร สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205012084
65152310287-3 นางสาวประภาศิริ น้ำจันทร์ สาขาวิชาการบัญชี 2205012089
65152110009-6 นายอิศวรัตน์ พิมมะหา สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2205012097
65152210070-9 นายธนวัฒน์ เชาว์ขุนทด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2205012099
65152110208-4 นางสาวนลินนิภา ส่องแก้ว สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2205022108
65152110345-5 นางสาวธัญญาพร สีแดง สาขาวิชาการเงิน 2205022113
65152110100-5 นางสาวอรปรียา เชียง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205022121
65152310299-1 นางสาวศิริรัตน์ ตะหมั้นพลกรัง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205022133
65152110350-2 นายปัณณวิชญ์ ไชยสัตย์ สาขาวิชาการบัญชี 2205022134
65152110034-0 นางสาวพิยดา หงษ์สา สาขาวิชาการบัญชี 2205022136
65152110375-8 นางสาวกตพร ศิลปชัย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2205032141
65152310250-9 นายอดุลย์ โคขามลา สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2205032151
65152310300-9 นางสาววัชราภรณ์ ลับกลาง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205032159
65152110199-6 นายภัทรพล ทองจันทึก สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2205032163
65152310256-9 นางสาวเพ็ญพิชชา มีโภคา สาขาวิชาการบัญชี 2205042169
65152210051-3 นางสาวสุนิตา ปั่นกิ่ง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2205042179
65152310279-5 นายปิยะวัฒน์ ศรีไวทย์ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205042181
65152310218-8 นางสาวปัญฑิตา ชินจันทึก สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205042183
65152210039-8 นายคฑาวุฒิ ฉิพิมาย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2205042184
65152110297-5 นางสาวกัญญารัตน์ ดีมา สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2205052189
65152110304-3 นางสาวสุภัทรา ปัญญา สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2205052194
65152110301-3 นางสาวณัฐติมา อ้อพิมาย สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2205052195
65152210001-4 นายอภิรัฐ สุนทรเวช สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2205052200
65152310312-7 นางสาวขนิษฐา พิริยะพาน สาขาวิชาการเงิน 2205052206
65152110287-7 นายธีรวุฒิ ดวงประสิทธิ์ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205052207
65152310292-1 นางสาวปรีญารัตน์ คงพัฒนานนท์ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205052208
65152110311-1 นายธนภัทร์ เมฆสูงเนิน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2205052210
65152110383-6 นางสาวเยาวลักษณ์ ปัญจะรักษ์ สาขาวิชาการเงิน 2205062221
65152110142-7 นางสาวไปรยา จันทร์แสงใส สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 2205072223
65152210019-2 นายกมลณัฐ เพิ่มวงศ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2205072225
65152110307-3 นายจักรพงศ์ เพาพาน สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2205072226
65152310293-1 นายจิรายุ สนธิรักษ์ สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2205072232
65152310215-8 นางสาวกมลวรรณ แก่นสารี สาขาวิชาการบัญชี 2205082241
65152340023-5 นางสาวขนิษฐา ศรีสำโรง สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2205092244
65152110207-4 นางสาวอริสรา พรหนองแสน สาขาวิชาการบัญชี 2205092246
65152310007-2 นายพลกฤต แสนสันเทียะ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2205092250
65152340033-3 นางสาวศิตากาญจน์ เมธากิตติอนันต์ สาขาวิชาการเงิน 2205092251
65152310214-8 นางสาวลักษ์คณา วิวาห์ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205092254
65152110022-2 นางสาวสิริยากรณ์ คูณผักแว่น สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205102260
65152110101-5 นายภราดร เกลี้ยงไธสง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205102261
65152110382-6 นางสาวดาราพร บุญวิเศษ สาขาวิชาการบัญชี 2205102262
65152110167-2 นางสาวพรชิตา ลือมงคล สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2205102268
65152110284-7 นายพิรุณ ขอนามกลาง สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2205112274
65152110381-6 นางสาวนิภาพร มั่งคั่ง สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2205112275
65152110113-3 นายภูผา หวินหนองไผ่ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2205112276
65152110087-9 นางสาวณัฐฐินันท์ แตงอ่อน สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2205112277
65152210069-1 นายตฤณวุฒิ หรีกประโคน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2205112280
65152210066-1 นายศักดิ์ดา มหานาม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2205112281
65152110165-2 นางสาววิภาวินี เม้ากลาง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2205122283
65152310294-1 นางสาวปิยดา คำนันท์ สาขาวิชาการบัญชี 2205122284
65152110324-9 นางสาวสิริยากร แนมครบุรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2205122286
65152110343-5 นายฌญานนท์ รัฐนันทมงคล สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2205122293
65152110295-5 นางสาวณัฐธิดา กว้างขวาง สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2205122294
65152110143-7 นายศรัณย์ นาคเจือทอง สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2205132299
65152210014-2 นายจิรานุวัฒน์ ทองสุขนอก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2205132302
65152210063-1 นางสาวทิพย์วรรณ โหมกพิมาย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2205142311
65152210064-1 นางสาวจิตภัทรา ยอดวิจิตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2205142312
65152110352-2 นางสาวธัญจิรา พระเนตรรัตน์ สาขาวิชาการบัญชี 2205152316
65152110358-2 นายปริยวิศว์ โชติพัฒน์ธนะ สาขาวิชาการบัญชี 2205152317
65152110099-7 นางสาวรติภรณ์ ชุ่มพุดซา สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2205152319
65152310249-2 นางสาววิมลวรรณ ปรางค์ปรุ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205152321
65152110256-3 นายชัชชานน อินทร์จอหอ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2205152323
65152310049-4 นายอโนชา ขัดวิญญา สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2205152326
65152110220-0 นางสาวเบญจวรรณ อุ่มชู สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2205152327
65152110205-4 นางสาวธัญญลักษณ์ แก้วโต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2205162332
65152210010-2 นางสาวสชาดา พงษ์พิมาย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2205162335
65152210007-4 นางสาวกัญญารัตน์ สนทนา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2205162336
65152110320-9 นางสาวณภัทร นาเมืองรักษ์ สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2205162343
65152210028-0 นายพลกฤต กานต์ถิรกุล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2205172344
65152210056-3 นายวรกมล ขันธ์สัมฤทธิ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2205172351
65152110050-5 นางสาวอลิสา จำลองมุข สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2205172352
65152310313-7 นางสาววิภาพร หงส์ไทย สาขาวิชาการเงิน 2205172353
65152110230-8 นายธีรเดช ตาดไธสง สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2205172354
65152110170-0 นายณัฐพุทธิ์ เกตุใหม่ สาขาวิชาการเงิน 2205172355
65152310326-5 นายเนปกรศ์ เจริญสุข สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2205182360
65152210026-0 นายธีรภัทร เหมาะหมาย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2205182371
65152340054-8 นางสาวศศิวดี เชิดสูงเนิน สาขาวิชาการเงิน 2205182376
65152110387-6 นางสาวกัญญาพัชร เชื้อเคน สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2205192382
65152210089-7 นางสาวแก้วตา เจริญสลุง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2205192385
65152340034-3 นางสาววจีพรร เพิ่มสันเทียะ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205192389
65152310315-7 นางสาวภัทรวดี บุญราก สาขาวิชาการเงิน 2205192391
65152110397-4 นางสาวมีนา พงษ์สุวรรณ์ สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2205192392
65152340041-1 นางสาวกาญจนา มั่งสูงเนิน สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2205192394
65152110388-6 นางสาวนภัสทนันท์ กลึงโพธิ์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2205192397
65152240006-1 นายพรหมพิริยะ เวบสูงเนิน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2205192400
65152110386-6 นางสาวยุพารัตน์ สว่างโคกกรวด สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2205192401
65152310314-7 นางสาวเบญจภรณ์ ธรรมนาม สาขาวิชาการเงิน 2205192402
65152340037-3 นางสาวสุวรรณี เย็นจิตร สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205192408
65152310316-7 นางสาวมัลลิกา วันดี สาขาวิชาการเงิน 2205192409
65152210093-5 นายนิติพัฒน์ จิตสุภาพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2205192421
65152340050-8 นางสาวจิราภา กอบกระโทก สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2205192424
65152110384-6 นายรชานนท์ สุวรรณสิงห์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2205192429
65152210087-7 นางสาววชิรินทร์ งามรวยรื่น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2205192433
65152210053-3 นายอนุชา โคตสุวรรณ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2205192437
65152310331-3 นางสาวฐิยาดา เกดา สาขาวิชาการเงิน 2205192439
65152310320-5 นางสาวปนิสา ประมูลทรัพย์ สาขาวิชาการเงิน 2205192441
65152340045-1 นางสาวธนาวดี สุหร่ายเพ็ชร สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205192444
65152340039-3 นางสาวอรจิรา อารีกลาง สาขาวิชาการเงิน 2205192445
65152310330-3 นางสาวพักตร์พิไล นราพงษ์ สาขาวิชาการเงิน 2205202451
65152110391-4 นายอาชัญ สว่างศรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2205202454
65152210083-7 นายเอกภพ แผงตัน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2205202461
65152310324-5 นางสาวธณัฐฌา ปราณีตพลกรัง สาขาวิชาการเงิน 2205202469
65152240005-1 นายธนาวุฒิ ยาแก้ว สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2205202471
65152110394-4 นางสาวนางสาวบุษกร อุปภักดี สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2205202474
65152340038-3 นางสาวธิดารัตน์ ปัจชุมชัย สาขาวิชาการเงิน 2205202479
65152110315-1 นางสาวศศิกาญจน์ กิ่งนอก สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2205202480
65152340025-5 นางสาวแพรศิระ แสงประทุม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2205202486
65152310329-5 นางสาววนิดา นนตานอก สาขาวิชาการเงิน 2205202489
65152340044-1 นางสาวพลอยชมพู ดีนวนพะเนา สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205202493
65152340047-1 นางสาวศศิชา นิลจันทร์ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205202494
65152310317-7 นายเทพนริศ ผ่องกลาง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2205202495
65152310261-7 นางสาวทัตพิชา โพธิ์คำ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205202496
65152310325-5 นางสาวสุภาวดี ภู่ขวัญ สาขาวิชาการเงิน 2205202499
65152340055-8 นางสาวสิริยากร เจียมสระน้อย สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2205202500
65152210088-7 นายนายธีรภัทร วินประโคน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2205212504
65152310255-9 นางสาวฉัตรมณี ศิลา สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205212505
65152310257-9 นางสาวภักดิพร พรหมพันใจ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205212506
65152110390-4 นางสาวณัฐณิชา จันผะกา สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2205212510
65152110070-1 นางสาวศิริกานต์ หนากลาง สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2205212512
65152210092-5 นายดรุณณัย กาพย์ไกรแก้ว สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2205212517
65152110323-9 นางสาวสุพรรษา แผ้วสูงเนิน สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2205212520
65152110380-6 นางสาวณัฏฐกานต์ ตราชู สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205212521
65152110393-4 นายธีรภัทร โภคานิตย์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2205212522
65152340024-5 นางสาวชุติกาญจน์ เข็มนาค สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2205212524
65152210086-7 นางสาวมัทนาวดี บุญมี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2205212526
65152310323-5 นายสุทธิรักษ์ โพธิ์เย็น สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2205212534
65152310321-5 นางสาวขวัญธิดา สานคล่อง สาขาวิชาการเงิน 2205222535
65152110395-4 นายนราวิชญ์ อึ่งสูงเนิน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 2205222538
65152310310-7 นางสาวภรณ์พิมล โสกำปัง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205222539
65152210084-7 นายศิรภัส ชูเชิด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2205232548
65152110392-4 นางสาวปภัสรา รุจาคม สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2205232549
65152340030-3 นางสาวมุทิตา แก้วแดง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205232553
65152110158-4 นางสาวอัญชสา บุตรสุวรรณ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2205232555
65152110309-3 นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีเพ็ชร สาขาวิชาการบัญชี 2205232556
65152310263-7 นางสาวศศินิภา ทองวัง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2205232557
65152110389-6 นายณัฏฐกิตติ์ เปรมท่าช้าง สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2205232558
65152340040-1 นางสาวอรวรรณ ประเสริฐจันทึก สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205232562
65152340004-9 นางสาวศุภาพิชญ์ ฟองกระโทก สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2205232563
65152340053-8 นางสาวณัฐพร ทิพโชติ สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2205232564
65152110166-2 นางสาวอลีนา โงกสูงเนิน สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2205232565
65152310231-4 นางสาวสมาพร เมินกระโทก สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2205232566
65152340051-8 นางสาวชนัญชิดา โมพิมาย สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2205232567
65152210047-6 นายเรคพันธุ์ สะมะโน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2205242572
65152110396-4 นายปรเมษฐ โรจนวิภาต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2205242578
65152110445-4 นายพีระพงษ์ สิงห์จันทึก สาขาวิชาการบัญชี 2205242581
65152110469-9 นางสาวฐิติยา สมงาม สาขาวิชาการบัญชี 2205242584
65152110468-9 นางสาวพิชญาภา อ้วนสา สาขาวิชาการบัญชี 2205242586
65152110294-5 นายบูรพา ศิริพันธ์ สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2205242587
65152110461-9 นางสาวศรัณยภัทร มุกขุนทด สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205242589
65152110415-0 นางสาวชลทิชา กรีพิมาย สาขาวิชาการบัญชี 2205242590
65152110401-2 นางสาวภูริชญา สมสันเทียะ สาขาวิชาการบัญชี 2205242592
65152310232-4 นางสาววราภรณ์ แก้วอินทร์ สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2205242594
65152110292-5 นายชัยบดินทร์ แตะต้อง สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2205242596
65152110408-2 นางสาวนภัทร แก้วอินทร์ สาขาวิชาการบัญชี 2205242597
65152110438-6 นางสาวอาภาภัทร อ่อนโคกสูง สาขาวิชาการบัญชี 2205242599
65152340048-1 นางสาววิชุดา ระหาญนอก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2205242606
65152110348-5 นายธีรศักดิ์ แยกโคกสูง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205242607
65152210020-0 นายณัฏชนน นัยพรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2205242608
65152110058-5 นางสาวสุธิดา ด่านกระโทก สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205252610
65152110435-6 นางสาวจุฑามาศ ศิริเทพ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205252611
65152110420-8 นางสาวชลิตา เลากลาง สาขาวิชาการบัญชี 2205252612
65152110409-2 นางสาวอุรัสยา เขตหนองบัว สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205252613
65152110477-7 นางสาวนริสรา บุญภักดี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205252614
65152240007-1 นางสาวธิติยา ศิริชัยคีรีโกศล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2205252615
65152110413-0 นางสาวจิรภิญญา ชูหมื่นไวย์ สาขาวิชาการบัญชี 2205252619
65152210085-7 นายนันทวัฒน์ คงจิตรค้า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2205252634
65152110439-6 นางสาวอาริยา บุตรวงค์ สาขาวิชาการเงิน 2205252637
65152110444-4 นางสาวอาธิตยา เพ้อกระโทก สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205252638
65152110122-1 นางสาวสุธิตา ครุฑวิชิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2205262642
65152110405-2 นางสาวศุภิสรา ซีกพุดซา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2205262643
65152210024-0 นายวทัญญู วงษ์หิรัญ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2205262645
65152110433-6 นางสาวพักตร์พริ้ง หมายน้องกลาง สาขาวิชาการบัญชี 2205262646
65152110411-0 นางสาวพรธิญานันท์ ต่วนสูงเนิน สาขาวิชาการบัญชี 2205262649
65152110289-7 นางสาวพรไพลิน สลับสี สาขาวิชาการบัญชี 2205262652
65152110421-8 นายภูวดล พับขุนทด สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205262655
65152110481-5 นายณัฐพงศ์ ร่มพุทรา สาขาวิชาการบัญชี 2205262656
65152310332-3 นายชยุตม์ แก้วไทย สาขาวิชาการเงิน 2205262658
65152110404-2 นางสาวพราวกุมภา พจน์ฉิมพลี สาขาวิชาการบัญชี 2205262660
65152110482-5 นางสาวอริศรา กวงขุนทด สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2205262667
65152110403-2 นางสาวสุธิดา วงจันทร์ สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2205262669
65152110399-4 นางสาวเปี่ยมพร พันธศรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205262671
65152110476-7 นางสาวณิชนันทน์ น้อยบาท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2205262673
65152210091-5 นายบดินทร์ กลางโสภา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2205262674
65152110417-0 นางสาวธนิษฐา มุ่งสุขกลาง สาขาวิชาการบัญชี 2205262675
65152110485-5 นางสาวโมเลกุล ปลั่งกลาง สาขาวิชาการบัญชี 2205262677
65152110455-1 นางสาวฉัตรฑริกา การงาน สาขาวิชาการบัญชี 2205262678
65152110422-8 นางสาวกมลวัทน์ ศรีหาวัตร สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205262680
65152110063-3 นางสาวกิตติยา เนียมพรมราช สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2205262681
65152110475-7 นางสาวอรัญญา สร้างนอก สาขาวิชาการบัญชี 2205262683
65152110428-8 นางสาวกรกมล แนขุนทด สาขาวิชาการบัญชี 2205262687
65152110442-4 นางสาวพัชรินทร์ เสนานอก สาขาวิชาการบัญชี 2205262691
65152310112-9 นางสาวภัทรสุดา มารศรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205262695
65152110425-8 นายณัฐสินนท์ เดชา สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205262699
65152110448-4 นางสาวบุษกร แดงดอน สาขาวิชาการบัญชี 2205262705
65152110426-8 นางสาวพิตราภรณ์ ความดี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2205262707
65152110290-5 นายคีตกานต์ ไชยมงคล สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 2205262710
65152110242-6 นายปวีณ สุขเกษม สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2205272716
65152110400-2 นางสาวพิมพ์วิภา เงาศรี สาขาวิชาการบัญชี 2205272722
65152110410-0 นางสาววรนุช จินดาดวง สาขาวิชาการบัญชี 2205272725
65152110443-4 นางสาวนิตยา มุ่งแฝงกลาง สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2205272728
65152110419-0 นายอินทรชัย โฉสันเทียะ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205272735
65152110431-6 นางสาวปรายฟ้า โด่กระโทก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2205272740
65152110078-1 นายทชภาค ฑูรย์นุชิต สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2205272751
65152110429-8 นายพันธวัสส์ ธะสุนทร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2205272754
65152110418-0 นายแสนภูมิ ทองไทย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2205272755
65152110459-1 นางสาวเพชรรัตน์ ศักดิ์รัตนมาศ สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2205272760
65152110463-9 นางสาวนันทิชา โนนพลกรัง สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2205272766
65152110446-4 นายภาคภูมิ ดนัยวิทยา สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2205272767
65152110436-6 นายดลชัย ทรายแก้ว สาขาวิชาการเงิน 2205272769
65152110432-6 นางสาวปทิตา สง่าเมือง สาขาวิชาการบัญชี 2205272771
65152110427-8 นางสาวณัฐธิดาพร สมรักษ์ สาขาวิชาการบัญชี 2205272772
65152110474-7 นางสาวชาลิสา จตุพรชัยศรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205272773
65152110412-0 นางสาวกีรติกาญจน์ ขันติพงษ์ สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2205272775
65152110406-2 นางสาวสุชาวดี เดือดกระโทก สาขาวิชาการบัญชี 2205272776
65152110364-0 นางสาวปภาพินท์ เดชฤทธิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2205272779
65152110441-4 นางสาวน้ำทิพย์ บุตรศรีภูมิ สาขาวิชาการบัญชี 2205272781
65152110471-7 นายกิติศักดิ์ แก้วพิชัย สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205282787
65152110456-1 นางสาวเสาวลักษณ์ ลาภกระโทก สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2205282788
65152210023-0 นางสาวนลลดา สวัสดี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2205282790
65152110423-8 นายพันทิวา อาจวิชัย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2205282798
65152110414-0 นายพิพัฒน์ กรรณิกา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2205282799
65152110453-1 นางสาวพรรธิภา ด้านชอบ สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2205282801
65152310322-5 นายจิรวัฒน์ ขันวิชัย สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2205282802
65152110462-9 นายนวกิจ ฝาสันเทียะ สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2205282805
65152110402-2 นายศุภณัฐ พรหมอภิบาล สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205282807
65152340020-5 นางสาวหฤทัย ช่างหล่อ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205282808
65152110416-0 นางสาวชลิดา จูงกลาง สาขาวิชาการบัญชี 2205282809
65152110470-7 นายกฤษนัย เภาสลัก สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205282811
65152110472-7 นายสุรเศรษฐ์ ปานนอก สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2205282812
65152110339-7 นางสาวจันจิรา ดงกระโทก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2205282813
65152210090-5 นายณัฐนนท์ ชัยวรรณะ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2205282814
65152110457-1 นางสาวมณีวรรณ มีสัตย์ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205282816
65152110452-1 นายกันตพัฒน์ สุทำมา สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205282817
65152110430-6 นายเจษฎา ธิแจ้ สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2205282819
65152110319-1 นางสาววีสวัสดิ์ เเลบัว สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2205292823
65152110450-1 นายธราเทพ รัตนเนนย์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2205292824
65152110373-8 นายบูรพา ศรีวรพันธุ์ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205292829
65152110465-9 นายพิภัช พงษ์ธฤดี สาขาวิชาการเงิน 2205292833
65152110467-9 นางสาวเมธพร จาดสมบุญ สาขาวิชาการบัญชี 2205292838
65152110464-9 นายณัฏฐธาดา คมวิจิตร สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2205292839
65152110440-4 นางสาวมาริษา สุนทอง สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2205292844
65152110340-5 นายชยากร นาคหนู สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2205292846
65152110407-2 นางสาวปณิตา กาศกลางดอน สาขาวิชาการบัญชี 2205292848
65152110473-7 นายสุรศักดิ์ กรัตนุถะ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2205292853
65152210081-7 นางสาวสุกัญญา แวะสันเทียะ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2205292855
65152110135-9 นายสรายุทธ ม่วงหวาน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2205302862
65152110447-4 นายธนโชติ ศรีทอง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2205302867
65152110478-7 นางสาวดวงสุรีย์ สูบโคกสูง สาขาวิชาการบัญชี 2205302869
65152110434-6 นางสาวพันวะษา คันธาติตต์ สาขาวิชาการเงิน 2205302874
65152340035-3 นางสาวศุจินทรา สื่อกลาง สาขาวิชาการเงิน 2205302886
65152110181-8 นายฐิติภพ วิทยาวุฒิรัตน์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2205302887
65152110092-7 นายเจษฎา ชื่นพิมาย สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2205302890
65152110480-5 นางสาวชนกานต์ พรจันทึก สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2205302891
65152110437-6 นางสาวนิชาภรณ์ แมนสถิตย์ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2205302892
65152110479-7 นางสาวทิพวรรณ แก่นวงษ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2205302894
65152110188-8 นายอภิรุณ ช่องกลาง สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2205302895
65152110460-9 นายอมรศักดิ์ อัมรโสภณ สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2205302897
65152110454-1 นายอรรถกาล ยวนกระโทก สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2205302901
65152110466-9 นายวรเมธ สายแวว สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2205302907
65152110398-4 นายธนวัฒน์ ขออ่อนกลาง สาขาวิชาการเงิน 2205302908
65152340046-1 นางสาวทักษพร ยศกลาง สาขาวิชาการเงิน 2205302911
65152110451-1 นางสาวศตพร ทวีศิลป์ สาขาวิชาการเงิน 2205312917
65152210078-9 นางสาวเจนจิรา ทองนาคมะดัน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2205312918
65152110334-7 นางสาวอัญวีณ์ ธนากูลกิตติพัฒน์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2205312921
65152110449-4 นางสาวชนากานต์ นามทองดี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2205312922
65152110316-1 นางสาวสุปราณี เคล้ากระโทก สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2205312925
65152110198-6 นายสุรวุฒิ ทือเกาะ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2205312926
65152210074-9 นายเอกรัตน์ ทำทอง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 2205312927
65152310283-3 นางสาวศริดา สำรวจวงค์ สาขาวิชาการเงิน 2206012947
65152110458-1 นางสาวพุทธิชา จิรพัฒน์ธนะดี สาขาวิชาการเงิน 2206022950
65152310008-2 นายณัฐพล วิลาศรี สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2202100019
65152110484-5 นายชวัลวิทย์ ศรีตระกูล สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2206032955
65152310213-8 นางสาวณัฐกมล สวัสดิ์ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2206032956
65152310298-1 นายวิชานนท์ เรืองมะเริง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2206032958
65152310319-7 นายวิทวัส โปร่งกลาง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2206032959
65152340036-3 นายจีระพงษ์ แซมกระโทก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2206042960
65152310318-7 นายชาคริต ชัยโยธา สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2206042961
65152310066-9 นางสาวณัฐชา จรจรัญ สาขาวิชาการบัญชี 2206042963
65152110385-6 นายสถาพร แสนเมือง สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2206062969
65152310304-9 นางสาวศิริลักษณ์ วันทองหลาง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2206072972
65152110586-4 นางสาวกมลชนก ปิดตาสา สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2206072973
65152110486-5 นางสาวพรรณวดี เกาะกลาง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2206072974
65152110577-6 นางสาวจิราวรรณ์ วังหอม สาขาวิชาการบัญชี 2206072976
65152110496-3 นายดนุพร ตาจันทึก สาขาวิชาการเงิน 2206072977
65152110492-3 นางสาวธนัญญา ปาปะเณย์ สาขาวิชาการบัญชี 2206072979
65152110533-5 นางสาวภัสสร เกิดหมื่นไวย สาขาวิชาการบัญชี 2206072980
65152110528-7 นางสาวจิรนันท์ โคนันทะ สาขาวิชาการบัญชี 2206072982
65152110572-6 นายนันทวัฒน์ ประภูชะเนย์ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2206072984
65152110518-9 นางสาวอาธิมา มีโพธิ์ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2206072986
65152110513-9 นางสาววริศรา เขียววิเศษ สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2206072988
65152110510-9 นางสาวสุรีพร ขอยิ้มกลาง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2206072995
65152110502-1 นางสาวกมลทิพย์ น้อยโนนเมือง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2206072998
65152110487-5 นายวรณัน พันธ์สระน้อย สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2206073000
65152110374-8 นางสาวธนพร บุญโฮม สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2206073002
65152110570-6 นางสาวมนทินี กงจันทร์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 2206073003
65152110489-5 นางสาวพิชญธิดา ไทรฟัก สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2206073005
65152110500-1 นางสาวณัฐวดี รักษาทรัพย์ สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2206073007
65152110511-9 นางสาวชลินนันท์ ชัยกิตต์วรวิบูล สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2206073008
65152110550-0 นางสาวปรียาวรรณ สุขประเสริฐ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 2206073011
65152110490-3 นางสาวสุพัตรา โพธิ์กลาง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2206073012
65152110501-1 นางสาวณัฐญาดา จันทร์แดง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2206073013
65152110488-5 นางสาวณัฐณิชา จันตรี สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2206073017
65152110541-3 นางสาววิมลลักษณ์ น้อยดี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2206073020
65152110497-3 นายพงศกร ทองทวี สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2206073024
65152110580-4 นางสาวจิราวรรณ ชื่นจิตร สาขาวิชาการบัญชี 2206073028
65152110525-7 นายศักดิ์สิทธิ์ ทรงจอหอ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2206073030
65152110494-3 นางสาวฉัตรพร พรหมบุตร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2206073032
65152110552-0 นางสาวปั้นหยา พิลายนต์ สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2206073035
65152110571-6 นางสาวจันทร์ศิริ คล้ายน้อย สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 2206073036
65152110560-8 นางสาวธัมมาภรณ์ เข็มขัด สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 2206073042
65152110526-7 นางสาวกมลรัตน์ ชิณแสน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2206073044
65152110559-0 นางสาวสุนิษา ทำดี สาขาวิชาการเงิน 2206073045
65152110579-6 นางสาวปัญญาพร ระไวกลาง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2206073046
65152110564-8 นายอัตรพล สินทรัพย์สมาสุข สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2206073050
65152110503-1 นางสาวเสาวนีย์ ปัญสิทธิ์เจริญ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2206073052
65152110557-0 นางสาวเพ็ญอร เผินกระโทก สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2206073053
65152110493-3 นางสาวขวัญศิริ ขำเอนก สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2206073055
65152110569-8 นางสาวณิชาภัทร พลจันทึก สาขาวิชาการเงิน 2206073056
65152110582-4 นางสาวณัฐิดา เกษแก้ว สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2206073058
65152110523-7 นางสาววรินยุพา ทิดี สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2206073059
65152110505-1 นางสาวธีนิดา แคว้นไธสง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2206073061
65152110531-5 นางสาวกมลวรรณ บุญมา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2206073062
65152110495-3 นายพีรพล วงษ์ประเสริฐ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2206073064
65152110491-3 นางสาวพัชรินทร์ เจริญธรรม สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2206073063
65152110520-7 นางสาวปพิชญา ชัยประทุม สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 2206073070
65152110514-9 นางสาวมณฑิตา หลายทวีวัฒน์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2206073071
65152110508-1 นางสาวคุณัญญา นอใหม่ สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2206073072
65152110543-3 นางสาวณัฏฐณิชา พยัญเขตการณ์ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2206073082
65152110498-3 นางสาวขจีวรรณ ธรรมประทีป สาขาวิชาการบัญชี 2206073085
65152110549-3 นายทักษ์ดนัย รามศิริ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2206073087
65152110516-9 นางสาวนันทิพร สนงูเหลือม สาขาวิชาการบัญชี 2206073091
65152110517-9 นางสาวสุรัมภา ภักดิ์โพธิ์ สาขาวิชาการบัญชี 2206073092
65152110546-3 นางสาวพรพรรณ ช่างทองมะดัน สาขาวิชาการบัญชี 2206073093
65152110507-1 นายฮัตซัน พานทอง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2206073095
65152110530-5 นายธนากร ปาโส สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2206073096
65152110377-8 นางสาวขวัญสุดา คีมทองหลาง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2206073100
65152110545-3 นางสาววรรณษา เงินแย้ม สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2206073101
65152110554-0 นายวัฒนชัย หมอสัมฤทธิ์ สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2206073104
65152110583-4 นางสาวทิพยรัตน์ แผลงจันทึก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 2206073106
65152110548-3 นางสาวศิริรัตน์ สุทินเผือก สาขาวิชาการบัญชี 2206083107
65152110555-0 นายเฉลิมพล ทักษ์สูงเนิน สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2206083108
65152340043-1 นางสาวสหัสธิยา อรัญภูมิ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2206083109
65152110575-6 นางสาวรุ่งนภา ศรีกิมแก้ว สาขาวิชาการบัญชี 2206083112
65152110521-7 นางสาวเนตรนภา เนียมสูงเนิน สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2206083113
65152110562-8 นางสาวจันจิรา นุขุนทด สาขาวิชาการบัญชี 2206083115
65152110558-0 นางสาวภัทรวดี มูลกัน สาขาวิชาการบัญชี 2206083116
65152110578-6 นายภานุวัฒน์ ชะนะพะเนา สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2206083117
65152110532-5 นางสาวชนิภรณ์ ดีมาก สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2206083124
65152110536-5 นายนรบดี ศรีทารัตน์ สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2206083126
65152110236-8 นายภัทรดนย์ เชิดสูงเนิน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2206083131
65152110499-3 นายภัทรพันธ์ ผันอำนวย สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2206083133
65152110379-8 นางสาวชนิดา เมฆหมอก สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2206083134
65152110538-5 นางสาวพรภิมล นวลศรี สาขาวิชาการบัญชี 2206083135
65152110522-7 นางสาวสุภาพร พูนเกิดมะเริง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2206083136
65152110566-8 นายสุรเศรษฐ์ แย้มศรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 2206083140
65152110565-8 นางสาวสุรัญชนา พัวพงศ์วิริยะ สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2206083146
65152110553-0 นายศุภกร วิชานนท์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2206083151
65152110561-8 นางสาวมานิตา อ่อนเขียว สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2206083152
65152110539-5 นางสาวณัฐธิดา ปาจิตร สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2206083155
65152110512-9 นางสาวเปรมธาดา ถั่วกระโทก สาขาวิชาการบัญชี 2206083158
65152110556-0 นางสาวโชติกา ทองดีแท้ สาขาวิชาการเงิน 2206083159
65152310328-5 นายสุภชา อยู่สำราญ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2206083160
65152110509-1 นางสาวกมลชนก สุภาชาติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2206083161
65152110515-9 นางสาวศราลักษณ์ ยี่จอหอ สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2206093162
65152110573-6 นางสาวขวัญฤทัย เหือดไธสง สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2206093164
65152110506-1 นายธเนตรวิทย์ สินสุพรรณ์ สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2206093168
65152110568-8 นายธรรมปพน นาคประเสริฐ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2206093178
65152110529-7 นางสาวศิรินทิพย์ คิดการ สาขาวิชาการบัญชี 2206093183
65152110535-5 นายณัฏฐ์ชานนท์ คล้ายพิกุล สาขาวิชาการเงิน 2206093188
65152110504-1 นางสาวรณพร นอสูงเนิน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 2206093189
65152110524-7 นางสาวพัชราภา แพงรูป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2206103196
65152110563-8 นางสาวบุศราภรณ์ ทองคำ สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล 2206103199
65152110585-4 นางสาวศรินทิพ ศรีสังเกตุ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2206103201
65152110378-8 นายณัฏฐพล เคนนิคม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2206113215
65152340049-1 นางสาวนิตษากร ทองจันทร์ สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2206113216
65152110537-5 นางสาวสุกาญดา วิภักดี สาขาวิชาการบัญชี 2206113217
65152110584-4 นายธนวัฒน์ วงศ์สันเทียะ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 2206123218
65152110542-3 นางสาวแสงระวี ลานกิ่ง สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2206123224
65152310327-5 นางสาวพณิชยกร หวังพลายเจริญสุข สาขาวิชาการเงิน 2206123225
65152310288-3 นางสาวศมิดา สำรวจวงค์ สาขาวิชาการเงิน 2206133228
65152110519-9 นายชนาธิป ชูรัตน์ สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 2206143229
65152110337-7 นายภูริพัตร พร้อมสันเทียะ สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2206153232
65152340052-8 นางสาวอธิชา แท่งทอง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2206203238
65152110540-3 นายณภฤทธิ์ มาลา สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2206203237
65152110608-0 นางสาวณัฐมล โมสูงเนิน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน 2206213239
65152340063-6 นางสาวมิพัท แพงไธสง สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด 2206273261
64152340055-1 นางปรียา เสมาภักดี สาขาวิชาการเงิน 2207123268
65152110615-8 นางสาวทิพย์มงคล สายหยุด สาขาวิชาการเงิน 2209123269
65152110614-8 นางสาวฑิตยา เเสนบุญศิริ สาขาวิชาการเงิน 2210023270