สถาบันสหสรรพศาสตร์

Student ID Name - Lastname Department Name Rev. NO.
65191110070-4 นายธวัธชัย ทอนขุนทด สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์ (รับ ม.6) 2112100001
65191110308-6 นางสาวพัชยาภรณ์ พันธุ์จริต สาขาวิชาช่างโยธา (รับ ม.6) 2201050004
65191110296-8 นางสาวสุรีย์รัตน์ เลิศสีดา สาขาวิชาช่างโยธา (รับ ม.6) 2201100006
65191110206-7 นางสาวสิริยากร ใจตรง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (รับ ม.6) 2202090007
65191110100-8 นายกาญกวินทร์ แก้วหอม สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง (รับ ม.6) 2202100017
65191110060-6 นางสาววรัญญา ผ่องสนาม สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2202100018
65191110030-3 นางสาวพรนภัส พุ่มปาน สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2202100031
65191110001-9 นางสาวณัฐกุล ดีทองพะเนา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รับ ปวช.) 2202100033
65191110058-8 นางสาวนริศรา ไพลกลาง สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2202110050
65191110032-3 นายภานุมาศ ฆ้องสระน้อย สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (รับ ปวช.) 2202110057
65191110019-7 นางสาวศศิธร เถื่อนกลาง สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2202110066
65191110143-0 นางสาววีรวรรณ เสียวนาเพ็ญ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รับ ปวช.) 2202110069
65191110259-6 นายแอรอน ชัยดี สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 2202110077
65191110002-9 นายณัฐพล สอรัมย์ สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2202110085
65191110101-8 นางสาวภัทรภรณ์ ไสยกิจ สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2202110086
65191110016-7 นางสาวกนกวรรณ หาญวิชา สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2202110091
65191110020-5 นางสาวพรวลัย ปิ๊บกระโทก สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2202120102
65191110177-3 นางสาวพรรณธร พหุนันท์ สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2202120107
65191110238-1 นางสาวพิมพ์ลภัส งอยหล้า สาขาวิชาการเงิน (รับ ม.6) 2202120115
65191110011-7 นายอิสรา มิตรสันเทียะ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์ (รับ ม.6) 2202120132
65191110005-9 นายพัชรพล รมยาคม สาขาวิชาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (รับ ม.6) 2202120133
65191110008-9 นางสาวสุวนันท์ ขะนอก สาขาวิชาการตลาด (รับ ม.6) 2202120136
65191110282-0 นายพีรทัศน์ รัตนวิชัย สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (รับ ปวช.) 2202120141
65191110277-2 นายอนัน ยศกลาง สาขาวิชาช่างโยธา (รับ ม.6) 2202120143
65191110189-1 นางสาวไอรดา เจิมขุนทด สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2202120152
65191110010-7 นางสาวปิยะนุช หิงพุดซา สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2202130160
65191110197-9 นางสาวพัชรี อินทร์จอหอ สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2202130162
65191110138-2 นางสาวกันต์ฤทัย เก่งนอก สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (รับ ม.6) 2202130171
65191110064-6 นางสาวสุณัฏฐา เสาวพันธ์ สาขาวิชาไฟฟ้า (รับ ปวช.) 2202130173
65191110112-6 นายภูมินทร์ ชาญสูงเนิน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 2202130177
65191110085-2 นางสาวเบญญทิพย์ นันกลาง สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2202130189
65191110067-6 นางสาวอรวรรยา คนคล่อง สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2202130192
65191110091-0 นางสาวหทัยรัตน์ พลสูงเนิน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (รับ ปวช.) 2202130193
65191110050-8 นายธนกฤต ปุกตะคุ สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง (รับ ม.6) 2202130194
65191110187-1 นางสาวพัชริดา จุดอน สาขาวิชาการตลาด (รับ ม.6) 2202130196
65191110255-6 นางสาวสุจิตรา นามนอก สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (รับ ม.6) 2202130201
65191110163-5 นายพัชรพล หลีพันธ์ สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ปวช.) 2202130204
65191110283-0 นางสาววาสนา ทางพุดซา สาขาวิชาการเงิน (รับ ปวช.) 2202130205
65191110313-4 นางสาวสุรางคณา จันทบุรี สาขาวิชาการตลาด (รับ ม.6) 2202130206
65191110063-6 นางสาวอณุภา ชัยรัตนพิพัฒน์ สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2202130209
65191110142-0 นางสาวมาริษา บุญศรีติรัตน์ สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2202130215
65191110331-0 นางสาวญาศิณี แจ้งทะเล สาขาวิชาการเงิน (รับ ปวช.) 2202130218
65191110037-3 นายธนดล ปุกตะคุ สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง (รับ ม.6) 2202130223
65191110075-4 นางสาวธัญวรัตม์ เผยกลาง สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2202130226
65191110134-2 นางสาวศรีสุดา คำภิระ สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2202130228
65191110170-3 นางสาวณัฐณิชา เมืองจำนงค์ สาขาวิชาการเงิน (รับ ปวช.) 2202130244
65191110077-4 นางสาวญาณิศา เตรียมมะเริง สาขาวิชาไฟฟ้า (รับ ปวช.) 2202140255
65191110073-4 นางสาวจิราพร หมั่นศรีชุม สาขาวิชาไฟฟ้า (รับ ปวช.) 2202140256
65191110245-9 นายสหรัฐ คิดได้ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์ (รับ ม.6) 2202140260
65191110056-8 นายเจษฎากร รักษ์วิเชียร สาขาวิชาไฟฟ้า (รับ ปวช.) 2202140266
65191110179-3 นายกิตติพิชญ์ หงษ์สอง สาขาวิชาไฟฟ้า (รับ ปวช.) 2202140268
65191110168-5 นายศุภณัฐ ชัยรัตน์พิพัฒน์ สาขาวิชาไฟฟ้า (รับ ปวช.) 2202140273
65191110113-6 นางสาววริศรา โบสถ์ทะเล สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2202140281
65191110122-4 นางสาวประภัสสร ดุนมะดัน สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2202140284
65191110302-6 นางสาวเมธปิยา วรรณโก สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2202140287
65191110251-6 นายสันติชัย แว่นศิลา สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (รับ ปวช.) 2202140291
65191110324-2 นายศตวรรษ แสงแก้วพะเนา สาขาวิชาไฟฟ้า (รับ ปวช.) 2202140301
65191110190-9 นายอภิสิทธิ์ จำปาทิพย์ สาขาวิชาไฟฟ้า (รับ ปวช.) 2202140302
65191110111-6 นายบุลากร โพนอาจทัน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (รับ ปวช.) 2202140305
65191110226-3 นายศิรวัฒน์ นินโท สาขาวิชาไฟฟ้า (รับ ปวช.) 2202140311
65191110312-4 นายกิตติศักดิ์ จะรับรัมย์ สาขาวิชาไฟฟ้า (รับ ปวช.) 2202140313
65191110121-4 นายธนชล ด้วงช้าง สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง (รับ ม.6) 2202140315
65191110027-5 นางสาวณัฐภรณ์ คลองงาม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์ (รับ ม.6) 2202140316
65191110022-5 นางสาวเพ็ญพิมล คัดเจริญ สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2202140320
65191110090-0 นางสาวนุชนาฎ มาทา สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (รับ ปวช.) 2202150324
65191110126-4 นายถิรวัฒน์ สง่าแรง สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2202150325
65191110263-4 นายวิภาวัส ผาชัย สาขาวิชาไฟฟ้า (รับ ปวช.) 2202150326
65191110144-0 นายณัฐวุฒิ โพธิ์นอก สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์ (รับ ม.6) 2202150348
65191110240-9 นายสุรชัย แก้วพูน สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ปวช.) 2202150355
65191110046-1 นายสุทธินันท์ ปั่นพิมาย สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (รับ ปวช.) 2202150357
65191110007-9 นางสาววรัญญา มาลาแพง สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์ (รับ ม.6) 2202150359
65191110162-5 นางสาวสรีรัญ บุตรกระโทก สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2202160377
65191110118-6 นางสาวกัญจน์ณิชา บวรพิวัฒน์เมธา สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2202160379
65191110228-3 นายปรัชญา ปินะกาเส สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ปวช.) 2202160387
65191110193-9 นายภานุพงศ์ พลดงนอก สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 2202160389
65191110054-8 นางสาวปาริฉัตร สีลอด สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2202160392
65191110042-1 นายนันทวัฒน์ มะณีแสง สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2202170402
65191110053-8 นายอภิรักษ์ ศรีอภัย สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (รับ ม.6) 2202170413
65191110298-8 นางสาวธีริศรา คนบุญ สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2202170414
65191110278-2 นางสาวแก้วศุภาลักษณ์ สันติภพ สาขาวิชาการตลาด (รับ ปวช.) 2202170415
65191110309-6 นางสาววิชญาดา รอดวินิจ สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2202170416
65191110314-4 นางสาวกมลเนตร ทับทิม สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2202170417
65191110212-5 นายธนโชติ จัดนอก สาขาวิชาช่างโยธา (รับ ม.6) 2202170423
65191110108-8 นางสาวธีราพร ลึกกลาง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (รับ ม.6) 2202170424
65191110044-1 นายวงศธร รักงาม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์ (รับ ม.6) 2202180428
65191110132-2 นายบุญยกร ปาลีด้วง สาขาวิชาช่างโยธา (รับ ม.6) 2202180432
65191110220-3 นายเจริญศักดิ์ ร่มสันเทียะ สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2202180433
65191110202-7 นายพงศ์นริศร์ สงสุระ สาขาวิชาช่างโยธา (รับ ม.6) 2202200451
65191110119-6 นายอนุชา ก่องดวง สาขาวิชาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (รับ ม.6) 2202200464
65191110035-3 นายอิทธิมนต์ สินปรุ สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง (รับ ม.6) 2202200469
65191110057-8 นายรัตนพล ดำตะคุ สาขาวิชาช่างโยธา (รับ ม.6) 2202200470
65191110038-3 นายเจตนิพัทธ์ วรณะ สาขาวิชาช่างโยธา (รับ ม.6) 2202200472
65191110087-2 นายพรหมพิริยะ รัตนศรีสกุลชัย สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2202210488
65191110287-0 นายอมรเทพ ทรวงโพธิ์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (รับ ปวช.) 2202210489
65191110107-8 นายธนกร มากจันอัด สาขาวิชาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (รับ ปวช.) 2202210490
65191110146-0 นางสาวมานิตา ปลอดกระโทก สาขาวิชาการเงิน (รับ ปวช.) 2202210549
65191110201-7 นางสาวพิมพลอย เปลี่ยนโพธิ์ สาขาวิชาการตลาด (รับ ม.6) 2202220564
65191110200-7 นางสาวเสาวภาคย์ เปล่งงูเหลือม สาขาวิชาการตลาด (รับ ม.6) 2202220565
65191110079-4 นางสาวทิพธัญญา แสนภูวา สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2202220571
65191110326-2 นายชาติชาญยุทธ เติมวัน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 2202220576
65191110270-2 นายพิเชษฐ์ รุ่งกลาง สาขาวิชาช่างโลหะ (รับ ม.6) 2202220589
65191110124-4 นางสาวปริยดา ไกรจตุรัส สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (รับ ปวช.) 2202230610
65191110148-0 นางสาวฐิติมาพร แท่นกระโทก สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2202230629
65191110279-2 นายชานน ข้องนอก สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์ (รับ ม.6) 2202230638
65191110199-9 นางสาวเพชรลดา จีบโพธิ์ สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2202240666
65191110234-1 นายธนพล พูลสมบัติ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (รับ ปวช.) 2202240673
65191110180-1 นายปฏิภาณ กลิ่นศรีสุข สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 2202240674
65191110293-8 นางสาวกัญญาพัชร กิติจันวานิตย์ สาขาวิชาการเงิน (รับ ปวช.) 2202240675
65191110297-8 นางสาวกนกวรรณ อาสาสู้ สาขาวิชาการเงิน (รับ ปวช.) 2202240676
65191110181-1 นางสาวจิรัชยา สะริยานนท์พินิจ สาขาวิชาการเงิน (รับ ม.6) 2202240680
65191110099-0 นายสุภกิจ สมัครพันธ์ สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2202240688
65191110264-4 นางสาวพลอยกันยา วีริยาสรร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รับ ปวช.) 2202250689
65191110244-9 นายปุระชัย บุญมณีพันธ์ สาขาวิชาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (รับ ปวช.) 2202250691
65191110250-6 นางสาวพัชราภา ไทยรัมย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (รับ ม.6) 2202250697
65191110266-4 นายพงศ์พีระ รัตนฉิมะลี สาขาวิชาการเงิน (รับ ม.6) 2202250698
65191110330-0 นายภัทรพล อ่างกระโทก สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์ (รับ ม.6) 2202250700
65191110289-0 นายปองพล พลีดี สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์ (รับ ม.6) 2202250701
65191110207-7 นางสาววิมลรัตน์ ญาติพิมล สาขาวิชาไฟฟ้า (รับ ปวช.) 2202250702
65191110214-5 นายธนูศร ก้อนเพชร สาขาวิชาช่างโยธา (รับ ม.6) 2202250711
65191110232-1 นายธนชัย จันทะเสน สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2202260729
65191110271-2 นายวรากร ท่วมกระโทก สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2202260735
65191110218-5 นายภัทรพล พิตรานันต์ สาขาวิชาการตลาด (รับ ม.6) 2202260748
65191110195-9 นายยศวริศ คงกลาง สาขาวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (รับ ม.6) 2202260749
65191110229-3 นายนันทวัฒน์ โชติกลาง สาขาวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (รับ ม.6) 2202260750
65191110225-3 นายธนบดินทร์ ธุรี สาขาวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (รับ ม.6) 2202260752
65191110222-3 นายฉัตรมงคล ชวนงูเหลือม สาขาวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (รับ ม.6) 2202260754
65191110221-3 นายบัญญพนต์ กุดกลาง สาขาวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (รับ ม.6) 2202260755
65191110224-3 นายชยธร หวังครอบกลาง สาขาวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (รับ ม.6) 2202260758
65191110215-5 นายณัฐวัฒน์ แหลมไธสง สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ปวช.) 2202270770
65191110300-6 นางสาวรัตนาภรณ์ โพนสูง สาขาวิชาการตลาด (รับ ปวช.) 2202270778
65191110310-4 นางสาววริศรา อัศวเตชภณ สาขาวิชาการตลาด (รับ ปวช.) 2202270779
65191110104-8 นายสิรวิชญ์ ปิ่นมงคลกุล สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2202280795
65191110236-1 นายสุทธิภัทร ธรรมโกลัง สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2202280796
65191110103-8 นางสาววิภาวดี ศรีจันทร์ สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2202280797
65191110191-9 นายอัครชัย อำไพ สาขาวิชาช่างโยธา (รับ ม.6) 2202280798
65191110268-4 นายรัฐภูมิ สารดอน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (รับ ม.6) 2202280816
65191110139-2 นางสาวพิมพ์พิสุทธ์ วงศ์อุดมมงคล สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2202280817
65191110149-0 นางสาวจิราภา ชำนาญพุดซา สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2202280821
65191110198-9 นางสาวญาณิศา บุญศรี สาขาวิชาการตลาด (รับ ปวช.) 2203010830
65191110335-0 นายปัฐน์ภูมิ สุพรรณคำ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (รับ ปวช.) 2203010835
65191110211-5 นายเกรียงไกร บัวแก้ว สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2203010851
65191110136-2 นายชัยเทพ ขอใบกลาง สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2203010853
65191110333-0 นายอิศรา เรืองกระโทก สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2203010854
65191110258-6 นางสาวนภสร ปลักกระโทก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รับ ปวช.) 2203010859
65191110295-8 นางสาวอรจิรา เต็มสี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รับ ปวช.) 2203010860
65191110284-0 นางสาวฐิติรัตน์ หกขุนทด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รับ ปวช.) 2203010866
65191110204-7 นายกฤษกร บุตรดีสวัสดิ์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (รับ ปวช.) 2203010867
65191110261-4 นายคมเพชร โพธิ์นอก สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2203010869
65191110239-1 นายณธรรศ งามดี สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2203010870
65191110303-6 นายอัครเดช กำกระโทก สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2203020873
65191110257-6 นายพงศกร ขันขวา สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2203020874
65191110319-4 นายวรเมธ พบกระโทก สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2203020875
65191110105-8 นายหัตถายศ ทองไพรวัลย์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 2203020876
65191110078-4 นายวัชรากร จันทวิลา สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ปวช.) 2203020877
65191110273-2 นายวัสนกร ทองทะเล สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2203020879
65191110081-2 นายทรงยศ บุดดาน้อย สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ปวช.) 2203020880
65191110174-3 นายศรันย์ ปิ่นนาค สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2203020881
65191110040-1 นายณัฐวุฒิ แปลงดี สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2203020892
65191110156-7 นายเดชสุริยา อุ่นทรัพย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (รับ ม.6) 2203030898
65191110036-3 นายภราดร เบียดนอก สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2203030900
65191110320-2 นายนนท์ปวิธ พลเรือง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 2203030903
65191110209-7 นายธรรมพิทักษ์ เจียมจิตร์ สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2203030909
65191110213-5 นายวีรศักดิ์ กรึกกระโทก สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์ (รับ ม.6) 2203030922
65191110205-7 นางสาวปิยะธิดา พนารี สาขาวิชาการเงิน (รับ ม.6) 2203030923
65191110003-9 นายสกล ชูโคกกรวด สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2203040928
65191110272-2 นางสาวนฤมล แสดขุนทด สาขาวิชาการเงิน (รับ ปวช.) 2203040929
65191110004-9 นายจักรินทร์ ถนนกลาง สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2203040937
65191110014-7 นายสุธิราช กุยราพะเนา สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2203050938
65191110009-9 นางสาวนนฐิญา ขอนโพธิ์ สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2203050939
65191110015-7 นางสาวปาริชาด ศรีพนม สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2203060959
65191110013-7 นายพีรวิชญ์ ทือเกาะ สาขาวิชาช่างโลหะ (รับ ปวช.) 2203060961
65191110145-0 นางสาวพลอยสวย ผลกระโทก สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2203070964
65191110123-4 นายภูธเนตร พาเชื้อ สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2203070982
65191110117-6 นายปาราเมศ เชิดโคกสูง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (รับ ปวช.) 2203070983
65191110248-9 นายธุวานันท์ อรุณศรี สาขาวิชาช่างโยธา (รับ ม.6) 2203070985
65191110120-4 นายณัฐกิตติ์ เทียมกระโทก สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (รับ ปวช.) 2203070986
65191110288-0 นางสาวอัจฉรา ภักดีจอหอ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รับ ปวช.) 2203081001
65191110337-0 นายรังษิมันต์ คำบัวทอง สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2203091027
65191110114-6 นางสาวฐิตินันท์ ยันกระโทก สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2203091037
65191110186-1 นางสาวอารีรัตน์ มาตย์นอก สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (รับ ปวช.) 2203091039
65191110166-5 นางสาวรวิสรา เรืองฤทธิ์ สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2203091041
65191110311-4 นางสาวปลายฟ้า แก้วสีขาว สาขาวิชาไฟฟ้า (รับ ปวช.) 2203091042
65191110237-1 นายทรงภูมิ ก่อศิลป์ สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2203111059
65191110329-2 นางสาวทิพยาภรณ์ โคกเกษม สาขาวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (รับ ม.6) 2203111063
65191110265-4 นายอนันยช เผื่อนหมื่นไวย สาขาวิชาไฟฟ้า (รับ ปวช.) 2203111065
65191110135-2 นางสาวปิยะนุช อิสระชีพานนท์ สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2203111067
65191110256-6 นายชัยมงคล ม่วงประสิทธิ์ สาขาวิชาช่างโลหะ (รับ ปวช.) 2203111074
65191110165-5 นายกิตติพงษ์ กาศขุนทด สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 2203111083
65191110086-2 นางสาวเจนจิรา แซ่โค้ว สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง (รับ ม.6) 2203121096
65191110012-7 นายณัฐชัย บึงราษฎร์ สาขาวิชาไฟฟ้า (รับ ปวช.) 2203121109
65191110076-4 นายกิตติพล ดอดกระโทก สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2203121110
65191110235-1 นางสาวชนภรณ์ สัจจะรุจี สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2203131118
65191110208-7 นางสาวศิริวรรณ จักรพิมพ์ สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2203131122
65191110276-2 นายกิตติโส เถาพุดชา สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2203141126
65191110048-1 นายปิยะกูล สิงทะยม สาขาวิชาไฟฟ้า (รับ ปวช.) 2203141131
65191110006-9 นางสาววนภรณ์ พิมพ์ทองครบุรี สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์ (รับ ม.6) 2203141134
65191110210-5 นายบุญญฤทธิ์ ไชยปัญญา สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2203141137
65191110169-5 นางสาวเสาวลักษณ์ ปล้องงูเหลือม สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง (รับ ม.6) 2203141138
65191110155-7 นางสาวอาทิตยา กลิ้งทะเล สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง (รับ ม.6) 2203141139
65191110051-8 นายจิรายุส วัชรโพธิ์ สาขาวิชาไฟฟ้า (รับ ปวช.) 2203141141
65191110047-1 นายฐานันดร์ ด่านกระโทก สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2203151145
65191110069-6 นายภูชิชย์ ชิดทองหลาง สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ปวช.) 2203151146
65191110231-1 นายวงศกร สวัสดี สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2203151147
65191110247-9 นายนนทวัฒน์ มาลี สาขาวิชาช่างโลหะ (รับ ปวช.) 2203151155
65191110252-6 นายคมกฤษ กล่อมไธสง สาขาวิชาช่างโลหะ (รับ ปวช.) 2203161158
65191110249-9 นายชิษณุพงศ์ คงป้อม สาขาวิชาช่างโลหะ (รับ ปวช.) 2203161159
65191110137-2 นายวายุเดช วันดึก สาขาวิชาช่างโลหะ (รับ ปวช.) 2203161160
65191110182-1 นางสาวอรปรีญา ประวัติกลาง สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2203161162
65191110183-1 นางสาวปภัสสร ประวัติกลาง สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2203161167
65191110052-8 นางสาวญาณิศา เหลากลาง สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2203161170
65191110159-7 นายวีรพงษ์ พืบขุนทด สาขาวิชาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (รับ ปวช.) 2203171175
65191110246-9 นางสาวรุ่งนภา กวกขุนทด สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2203171177
65191110116-6 นางสาวธนาวดี ชูชีวา สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2203171178
65191110039-3 นางสาวมัลลิกา ดัดขุนทด สาขาวิชาการเงิน (รับ ม.6) 2203171179
65191110322-2 นางสาวนงนุช ช้อนขุนทด สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2203171180
65191110334-0 นางสาวกิ่งหลิว บุตรศรีภูมิ สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2203171181
65191110304-6 นางสาวอติกันต์ นาคบุญธรรม สาขาวิชาการเงิน (รับ ปวช.) 2203171182
65191110024-5 นางสาวอริสรา ต้นพุดซา สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2203181191
65191110285-0 นายวิศรุต นุชกระโทก สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2203181193
65191110306-6 นายมนัสวิน ยอดหนองแก้ว สาขาวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (รับ ม.6) 2203181196
65191110280-0 นายประภวิษณุ์ มาลาศรี สาขาวิชาช่างโลหะ (รับ ปวช.) 2203191200
65191110071-4 นางสาวศศิธร วงษ์เกษ สาขาวิชาการตลาด (รับ ม.6) 2203211215
65191110128-4 นายเมธาวิน ปิ่นดี สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (รับ ปวช.) 2203211222
65191110023-5 นางสาวปภาวดี เศิกศิริ สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2203231235
65191110317-4 นายเจษฎาภรณ์ แสนเต๋จ๊ะ สาขาวิชาการเงิน (รับ ม.6) 2203241245
65191110066-6 นางสาวสุพรรษา ศรีสูงเนิน สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2203241246
65191110115-6 นางสาวหทัยภัทร ภักดีแก้ว สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2203281269
65191110147-0 นางสาวสุนารี แดงเด่นศรี สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2203281270
65191110098-0 นายนัฎฐคุณ กูบโคกกรวด สาขาวิชาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (รับ ปวช.) 2203281278
65191110290-8 นายอมรเทพ ผ่านสกุล สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (รับ ปวช.) 2203291288
65191110026-5 นางสาวจิราภรณ์ เปล้ากระโทก สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2203311311
65191110028-5 นางสาวกฤษณา โชสระน้อย สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2203311313
65191110267-4 นายพงศกร ตีบไธสง สาขาวิชาช่างโลหะ (รับ ปวช.) 2203311315
65191110083-2 นางสาวนวรัตน์ สถิตชัย สาขาวิชาการเงิน (รับ ม.6) 2204011319
65191110072-4 นายศราวุฒิ เสาโม๊ะพะเนา สาขาวิชาการตลาด (รับ ปวช.) 2204021327
65191110017-7 นายสิงหราชเดโช กระจ่างโพธิ์ สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2204031335
65191110316-4 นายอาทิตย์ เกรียบกลาง สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2204031336
65191110129-4 นายชนกนันท์ ดิษฐคลึ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (รับ ปวช.) 2204041342
65191110327-2 นางสาวศิริประภา ปราณีตพลกรัง สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2204051351
65191110230-1 นายณัฐนนท์ สกุลศรีสุนทร สาขาวิชาช่างโยธา (รับ ม.6) 2204051356
65191110094-0 นายชาญวิทย์ คณะแสวง สาขาวิชาช่างโลหะ (รับ ม.6) 2204071370
65191110171-3 นางสาวพรพิมล พิทักษ์สมบูรณ์ สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2204081379
65191110059-8 นายศรันย์ วงษ์คต สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (รับ ปวช.) 2204081384
65191110321-2 นางสาวศุภารมย์ อุทธา สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2204121408
65191110227-3 นายศุปชัย หาญจะบก สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2204121410
65191110301-6 นางสาวอรุณ อุ่นแก้ว สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2204131417
65191110196-9 นางสาวสโรชา ศรีชะตา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (รับ ม.6) 2204151431
65191110043-1 นายพีระวัฒน์ นงกระโทก สาขาวิชาช่างโยธา (รับ ม.6) 2204171439
65191110096-0 นายประกฤษฎิ์ ปัดภัย สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2204171442
65191110185-1 นายฐิตวันต์ ประทุมรุ่ง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (รับ ปวช.) 2204171444
65191110173-3 นายภูมินทร์ อินทร์ใหญ่ สาขาวิชาช่างโยธา (รับ ม.6) 2204171445
65191110029-5 นางสาวอุบลรัตน์ โตน้อย สาขาวิชาการเงิน (รับ ม.6) 2204181446
65191110323-2 นางสาวสายธาร เศษโคกสูง สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2204181447
65191110068-6 นายธนพล ผาลิชัย สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2204181449
65191110184-1 นางสาวธารนรินทร์ ประจันเขตต์ สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2204181450
65191110125-4 นายบูรพา พรมชาติ สาขาวิชาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (รับ ม.6) 2204181457
65191110386-9 นายสิรภพ พูนพัฒนาพันธุ์ สาขาวิชาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (รับ ปวช.) 2204191471
65191110397-7 นางสาวต้องตา เดชสันเทียะ สาขาวิชาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (รับ ม.6) 2204191475
65191110404-5 นางสาวอนุสรา ปรอยกระโทก สาขาวิชาไฟฟ้า (รับ ปวช.) 2204191482
65191110487-8 นายอรรถพร รัตนวัน สาขาวิชาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (รับ ปวช.) 2204191483
65191110408-5 นายปรมี ริเริ่ม สาขาวิชาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (รับ ปวช.) 2204191486
65191110349-8 นางสาวประภาศิริ บุญเลียบ สาขาวิชาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (รับ ม.6) 2204191488
65191110387-9 นายอิทธิพล เพิ่มยินดี สาขาวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (รับ ม.6) 2204191493
65191110413-3 นายอัมรินทร์ ปะนามะตัง สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2204191495
65191110352-5 นางสาวรพีพรรณ ฝีมือสาร สาขาวิชาการเงิน (รับ ม.6) 2204191496
65191110395-7 นายพีรพงษ์ ขำเพชร สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2204191499
65191110350-5 นายพัณณิตา ศรีเพ็ชร สาขาวิชาการตลาด (รับ ม.6) 2204191500
65191110453-4 นายเมธา สุวรรณนาค สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์ (รับ ม.6) 2204191503
65191110478-0 นางสาวฉัตสุดา สระพิมาย สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (รับ ม.6) 2204191505
65191110062-6 นายภูวนัตถ์ ภูกิ่งดาว สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (รับ ปวช.) 2204191510
65191110461-2 นางสาวชุตินันท์ เสียนขุนทด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รับ ปวช.) 2204191518
65191110433-9 นายศาสตร์ตรา วงศ์เสนา สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2204191523
65191110436-9 นายปิติพรรดิ์ นิลใหม่ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (รับ ปวช.) 2204191524
65191110495-6 นางสาวเทพธิดา บุญลอย สาขาวิชาไฟฟ้า (รับ ปวช.) 2204191525
65191110402-5 นางสาวชนากานต์ ศรีพลกรัง สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์ (รับ ม.6) 2204191529
65191110354-5 นายดำรงพล รักษาภักดี สาขาวิชาช่างโยธา (รับ ม.6) 2204191531
65191110347-8 นายศักดินนท์ ชุบขุนทด สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์ (รับ ม.6) 2204191533
65191110372-1 นายภัทรพล นนท์ขุนทด สาขาวิชาไฟฟ้า (รับ ปวช.) 2204191535
65191110364-3 นางสาวอภิญญา แต้มกระโทก สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์ (รับ ม.6) 2204191540
65191110451-4 นายธนาวัฒน์ ศาลางาม สาขาวิชาช่างโยธา (รับ ม.6) 2204191541
65191110365-3 นายจิรวัฒน์ เลิศสีดา สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2204191543
65191110477-0 นายคณาธิป เล็กสุรินทร์ สาขาวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (รับ ม.6) 2204191547
65191110344-8 นายอรรถพล โตนดไธสง สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2204191553
65191110346-8 นายกิตติธัช มูลสวัสดิ์ สาขาวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (รับ ม.6) 2204191560
65191110407-5 นายอัษฎายุทธ จารุสิทธิกุล สาขาวิชาช่างโยธา (รับ ม.6) 2204191564
65191110389-9 นายศุภวัฒน์ ภัทรกันต์ดิษฐ์ สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2204191571
65191110467-2 นายพงศธร คำนัน สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2204201577
65191110455-4 นางสาวพรไพลิน แก้วสันเทียะ สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2204201580
65191110381-9 นางสาวกุลติ ปุ๋ยนอก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รับ ปวช.) 2204201589
65191110421-1 นางสาวฐิติมา จันพิมาย สาขาวิชาการเงิน (รับ ม.6) 2204201592
65191110403-5 นางสาวอาทิตยา สารวรรณ สาขาวิชาการตลาด (รับ ปวช.) 2204201593
65191110391-7 นายภัควรรธน์ พัดทอง สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์ (รับ ม.6) 2204201616
65191110254-6 นายธนากร ยอดน้ำ สาขาวิชาช่างโลหะ (รับ ปวช.) 2204201624
65191110362-3 นางสาวสุริสา นิ่มนวล สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์ (รับ ม.6) 2204201625
65191110470-0 นางสาวธัญลักษณ์ ดวงสำราญ สาขาวิชาไฟฟ้า (รับ ปวช.) 2204201626
65191110475-0 นายกฤษติกรณ์ เดชา สาขาวิชาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (รับ ม.6) 2204201628
65191110392-7 นางสาวสิดาพร ชื่นพิมาย สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2204201634
65191110034-3 นางสาววราภรณ์ สุนทรเบ้า สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (รับ ม.6) 2204201641
65191110160-5 นางสาวอรอุมา กระจ่างโพธิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (รับ ม.6) 2204201644
65191110445-7 นายสุริยา สากล สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (รับ ปวช.) 2204201647
65191110374-1 นายวรฤทธิ์ แสงสุวรรณ สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2204201650
65191110415-3 นายนพนันท์ หมอยา สาขาวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (รับ ม.6) 2204201651
65191110045-1 นางสาวศศิรัตน์ เเก้วศรีจันทร์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (รับ ม.6) 2204201654
65191110356-5 นายบัลลังก์ อินพล สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2204201659
65191110450-4 นายณัฐชัย กว้างไธสง สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2204201660
65191110345-8 นางสาวปานชีวา ราชภักดี สาขาวิชาการเงิน (รับ ม.6) 2204201663
65191110457-4 นายธนพงษ์ หนูสุภาษิต สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2204201666
65191110414-3 นายชัยภูมิ ผาพาเพชร สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2204201677
65191110172-3 นางสาวศศิกานต์ พาจันลา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (รับ ม.6) 2204201685
65191110388-9 นางสาวกุลธิดา แน่นพะเนาว์ สาขาวิชาการตลาด (รับ ม.6) 2204201687
65191110423-1 นางสาวยุพดี วิศิษฏ์วุฒิกุล สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (รับ ปวช.) 2204201689
65191110480-8 นายธีรศักดิ์ กุลโคตร สาขาวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (รับ ม.6) 2204201694
65191110348-8 นายสุริยะ แหลมทองหลาง สาขาวิชาช่างโยธา (รับ ม.6) 2204211700
65191110446-7 นายมงคล อิ่มโพชน์ สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2204211702
65191110409-5 นางสาวเหมศิริพร เหมจันทึก สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2204211703
65191110427-1 นางสาวอุสิชา กูบกระโทก สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2204211706
65191110452-4 นางสาวพิศสมัย ภู่จินดา สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2204211718
65191110055-8 นายพุฒิชัย กรอกสำโรง สาขาวิชาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (รับ ม.6) 2204211719
65191110380-9 นายศิริชาญชัย ยาสันเทียะ สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2204211720
65191110399-7 นายสราวุฒิ ณรงค์ทิพย์ สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2204211724
65191110358-5 นางสาวอุทุมพร เอื้ออุดม สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (รับ ม.6) 2204211725
65191110370-1 นางสาวจุฑาทิพย์ ลาภเงิน สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์ (รับ ม.6) 2204211730
65191110454-4 นายอภิวัฒน์ หกขุนทด สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์ (รับ ม.6) 2204211731
65191110412-3 นายยุทธนา เพ็งขุนทด สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์ (รับ ม.6) 2204211732
65191110167-5 นางสาวชนิดาภา ปิสระน้อย สาขาวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (รับ ม.6) 2204211733
65191110286-0 นายณัฏฐพล ไชยวงค์ สาขาวิชาไฟฟ้า (รับ ปวช.) 2204211734
65191110332-0 นางสาวฟาติมา โสภาพร สาขาวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (รับ ม.6) 2204211736
65191110429-1 นายวสันต์ แทนพลกรัง สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2204211748
65191110376-1 นางสาวจิราพัชร ไชยเดช สาขาวิชาการตลาด (รับ ม.6) 2204211758
65191110175-3 นายวิษณุ โหน่งกระโทก สาขาวิชาช่างโยธา (รับ ม.6) 2204211761
65191110194-9 นางสาวอรอุมา ประภาสรณ์ สาขาวิชาการเงิน (รับ ม.6) 2204211763
65191110466-2 นางสาวลาวัณย์ ไชยคีรี สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 2204211768
65191110492-6 นายศิริพงษ์ หงษาวัน สาขาวิชาการตลาด (รับ ม.6) 2204211770
65191110361-3 นางสาวทิพปภา ทองไทย สาขาวิชาการตลาด (รับ ม.6) 2204211771
65191110442-7 นายวงศพัทธ์ ศิริดล สาขาวิชาช่างโลหะ (รับ ปวช.) 2204211774
65191110373-1 นางสาวณัฐณิชา รอดรักษา สาขาวิชาการตลาด (รับ ม.6) 2204221776
65191110493-6 นายเจษฎา เศรนิจิตระกะ สาขาวิชาไฟฟ้า (รับ ปวช.) 2204221777
65191110368-3 นางสาวชาลิณี เนียมสูงเนิน สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2204221780
65191110447-7 นางสาวปิยะธิดา พวงแก้ว สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2204221783
65191110383-9 นายพรพัฒน์ เติมขุนทด สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2204221786
65191110328-2 นายธนกฤต พันคูณ สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2204221797
65191110479-0 นายรชต เหระวัน สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง (รับ ม.6) 2204221810
65191110377-1 นางสาวพัชรี เข็มแก้ว สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2204221811
65191110422-1 นางสาวอาทิตยา นึกอุ่นจิตร สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2204221812
65191110093-0 นางสาวชามาวีร์ ฟองจำเริญ สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2204221814
65191110483-8 นายปฐมพงษ์ ประจง สาขาวิชาไฟฟ้า (รับ ปวช.) 2204221816
65191110178-3 นางสาววิภาวดี เจนการ สาขาวิชาการเงิน (รับ ม.6) 2204221820
65191110432-9 นางสาวณัฐณิชา วรัญชัยกุล สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2204221824
65191110405-5 นางสาวมัซสิพร ไชยคำภา สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2204221827
65191110424-1 นายปรเมศ นาคหมื่นไวย สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2204221829
65191110396-7 นายธนัท กิ่งทัพหลวง สาขาวิชาช่างโยธา (รับ ม.6) 2204221833
65191110460-2 นายวรสิทธิ์ จันทร์เพ้ง สาขาวิชาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (รับ ปวช.) 2204221840
65191110463-2 นายติณกรณ์ ดอกพวง สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2204231842
65191110428-1 นายณัฐวัฒน์ ศิลปนรเศรษฐ์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์ (รับ ม.6) 2204231843
65191110338-0 นางสาวกัญญ์วรา พงษ์มา สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2204231845
65191110394-7 นายสุวรรณศิลป์ ศรีชำนาญ สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2204231851
65191110366-3 นายภูวดล ป้ำกระโทก สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2204231858
65191110431-9 นางสาวประกายวรรณ ภูมิภักดิ์ สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2204231865
65191110363-3 นายธนกฤต วรรณวิกรม์ สาขาวิชาไฟฟ้า (รับ ปวช.) 2204231872
65191110378-1 นายพุฒิพงศ์ นาหมื่นไวย สาขาวิชาช่างโยธา (รับ ม.6) 2204231873
65191110417-3 นายธีรธรรม พวกเกาะ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (รับ ปวช.) 2204231879
65191110488-8 นายวาริศ ใกล้พุดซา สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2204241881
65191110426-1 นายชนาธิป จันทรศาลา สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง (รับ ม.6) 2204241888
65191110481-8 นางสาวลลิดา นาคนนท์ สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2204241891
65191110411-3 นายสันติภาพ นุชกระโทก สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2204241892
65191110435-9 นางสาววิลาวัลย์ สุตลาวะดี สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2204241897
65191110420-1 นายพีรณัฐ ชุ่มชื่น สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2204241898
65191110497-6 นายเจตนิพัทธ์ เสนผาบ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (รับ ปวช.) 2204241900
65191110253-6 นายอัครวรรณ ดัดถุยาวัตร์ สาขาวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (รับ ม.6) 2204241907
65191110462-2 นายพันรินทร์ ทองเทพ สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2204241919
65191110398-7 นายฐิติภัทร ชอบขยัน สาขาวิชาช่างโยธา (รับ ม.6) 2204251922
65191110357-5 นายสรสิทธิ์ ปากวิเศษ สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2204251927
65191110359-5 นายพงศกร น้อยคำแก้ว สาขาวิชาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (รับ ปวช.) 2204251931
65191110353-5 นางสาวสุนิษา สงึมรัมย์ สาขาวิชาการเงิน (รับ ม.6) 2204251934
65191110441-7 นายสุรยุทธ ระแวงสูงเนิน สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2204251936
65191110401-5 นางสาวณัฎฐณิชา ตระกูลเจริญลาภ สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2204251938
65191110223-3 นายไชยภัทร สวามิชัย สาขาวิชาไฟฟ้า (รับ ปวช.) 2204251944
65191110384-9 นายพุทธินันต์ กาฬจันโท สาขาวิชาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (รับ ปวช.) 2204261946
65191110419-3 นายน้ำเพชร เนียมโพธิ์ สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2204261949
65191110080-2 นายณัฐวุฒิ ชำนาญ สาขาวิชาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (รับ ม.6) 2204261952
65191110110-6 นายศักดิ์ดา แสนลา สาขาวิชาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (รับ ม.6) 2204261954
65191110458-4 นายอิสรพงศ์ ขาวสุข สาขาวิชาช่างโยธา (รับ ม.6) 2204261960
65191110089-2 นายเอกรัตน์ เสาว์กูล สาขาวิชาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (รับ ม.6) 2204261962
65191110469-2 นายปิยพงศ์ พรมสา สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2204271983
65191110260-4 นางสาวจุฑามณี ดาวไธสง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (รับ ม.6) 2204271985
65191110341-8 นายธนพล ชาญสูงเนิน สาขาวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (รับ ม.6) 2204271988
65191110437-9 นายภาณุพงศ์ มูลรัตน์ สาขาวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (รับ ม.6) 2204271989
65191110307-6 นายวุฒิชัย บุญพิมพ์ สาขาวิชาช่างโลหะ (รับ ปวช.) 2204271990
65191110130-2 นายปฏิภาณ รินไธสงค์ สาขาวิชาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (รับ ม.6) 2204271991
65191110292-8 นางสาวกุลณัฐ มาเที่ยง สาขาวิชาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (รับ ปวช.) 2204271993
65191110088-2 นายนภดล สุภาษิต สาขาวิชาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (รับ ม.6) 2204271998
65191110274-2 นายวรวิทย์ ก้องสิทธิเดช สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2204271999
65191110269-4 นางสาวสุธิตรา ชวดสุวรรณ์ สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2204272000
65191110464-2 นายรัชชานนท์ เสนานนท์ สาขาวิชาไฟฟ้า (รับ ปวช.) 2204282011
65191110375-1 นายภัคพล กลมกล่อม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (รับ ปวช.) 2204282025
65191110176-3 นายภราดร จินพระ สาขาวิชาช่างโยธา (รับ ม.6) 2204292045
65191110448-7 นางสาวอภิชญา อึ่งชื่น สาขาวิชาการตลาด (รับ ปวช.) 2204292049
65191110140-0 นางสาวพรรณวสา พิมพ์โคตร สาขาวิชาการตลาด (รับ ปวช.) 2204292051
65191110188-1 นางสาวชลธิชา ใยกลาง สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2204292052
65191110233-1 นางสาวกนกวรรณ หมายเทียมกลาง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รับ ปวช.) 2204302057
65191110217-5 นางสาวนันท์นภัส พัฒมณี สาขาวิชาช่างโยธา (รับ ม.6) 2204302067
65191110498-6 นายปรมินทร์ อินทร์มา สาขาวิชาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (รับ ปวช.) 2205012075
65191110438-9 นางสาวกัญญาณัฐ เหมรัฐ สาขาวิชาการเงิน (รับ ม.6) 2205012076
65191110061-6 นายกิตติทัต ทองปอ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (รับ ปวช.) 2205012086
65191110371-1 นายสิรภพ จารัตน์ สาขาวิชาไฟฟ้า (รับ ปวช.) 2205012098
65191110382-9 นายนายธิติวุฒิ สิทธิวงค์สกุล สาขาวิชาไฟฟ้า (รับ ปวช.) 2205022100
65191110141-0 นางสาวสุดารัตน์ งามขุนทด สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2205022102
65191110031-3 นายสรสิช ผินสูงเนิน สาขาวิชาไฟฟ้า (รับ ปวช.) 2205022111
65191110074-4 นายวาทิต พุ่มพันธ์ สาขาวิชาไฟฟ้า (รับ ปวช.) 2205022115
65191110025-5 นางสาวธิญาดา อยู่สมบูรณ์ สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2205022119
65191110339-0 นายอรุชา โยธาทูล สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (รับ ปวช.) 2205022122
65191110410-3 นายชัชชล ประภาษวุฒิ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (รับ ม.6) 2205022129
65191110294-8 นายธีระดนัย นามเต สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2205022130
65191110434-9 นายธนชิด แก่นกระโทก สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (รับ ปวช.) 2205022132
65191110192-9 นางสาวปิยะดา เกตุไชย สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2205022137
65191110472-0 นางสาวภัทราวดี จอกสูงเนิน สาขาวิชาช่างโยธา (รับ ม.6) 2205032149
65191110418-3 นายปรมินทร์ เพียซ้าย สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (รับ ม.6) 2205032153
65191110131-2 นายจักรพงษ์ คงนอก สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง (รับ ม.6) 2205032155
65191110216-5 นางสาวพรทิพา สุคนธ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รับ ปวช.) 2205032157
65191110360-3 นายภานุวัฒน์ อิ่มในเมือง สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ปวช.) 2205032162
65191110471-0 นายศักดิ์สิทธิ์ มุ้ยกระโทก สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2205032164
65191110465-2 นายภูดิศ ทั่งพรม สาขาวิชาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (รับ ม.6) 2205042165
65191110393-7 นายธีรพงศ์ สอนไธสง สาขาวิชาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (รับ ม.6) 2205042167
65191110305-6 นายอนุรักษ์ คำไทย สาขาวิชาการเงิน (รับ ม.6) 2205042171
65191110082-2 นายนครินทร์ เฉลาชัย สาขาวิชาไฟฟ้า (รับ ปวช.) 2205042178
65191110499-6 นายยศพล ฉิมพาลี สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2205042180
65191110474-0 นายพิทวัส โนนเปือย สาขาวิชาช่างโยธา (รับ ม.6) 2205052187
65191110152-7 นายธิติพัฒน์ ธนอุดมประภัทร์ สาขาวิชาไฟฟ้า (รับ ปวช.) 2205052191
65191110430-9 นายธีรภัทร ลาไธสงค์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์ (รับ ม.6) 2205052204
65191110092-0 นางสาวไพลิน บุญนาค สาขาวิชาไฟฟ้า (รับ ปวช.) 2205052205
65191110102-8 นายณัฐนนท์ เพ็งชะตา สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (รับ ปวช.) 2205052211
65191110242-9 นายจักรพันธ์ แสงคำพันธ์ สาขาวิชาไฟฟ้า (รับ ปวช.) 2205062212
65191110241-9 นายอภินันท์ แก่นนาคำ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (รับ ปวช.) 2205062215
65191110406-5 นายบัณชาการ ชาญสำโรง สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2205062217
65191110489-8 นายชัยณรงค์ มวยดี สาขาวิชาการตลาด (รับ ม.6) 2205062218
65191110400-5 นายรัฐวุฒิ ดวงตา สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2205062219
65191110065-6 นางสาวธิญาดา พรมเสนา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รับ ปวช.) 2205072227
65191110203-7 นางสาวอรัญญา ศรีบุรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (รับ ม.6) 2205082236
65191110342-8 นางสาวธัญลักษณ์ ถาดดอน สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2205082237
65191110095-0 นายธนดล ผ่านสันเทียะ สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2205082239
65191110485-8 นางสาวศิริกัลยา พุทธรักษา สาขาวิชาการตลาด (รับ ม.6) 2205092245
65191110336-0 นางสาวพิชขญา คำโสม สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2205092249
65191110385-9 นายฐากร ภักดิ์ศรสิทธิ์ สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง (รับ ม.6) 2205092257
65191110440-7 นายธนวัฒน์ มาพะเนาว์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รับ ปวช.) 2205102267
65191110459-4 นางสาวเทพธิดา แตงทอง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 2205112278
65191110340-8 นายกณวรรธน์ ลาพันธ์ สาขาวิชาช่างโยธา (รับ ม.6) 2205112279
65191110033-3 นายฤกษ์ฤทธิ์ เพียนอก สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2205122287
65191110151-7 นางสาวพัชรี ปล้องกระโทก สาขาวิชาการเงิน (รับ ปวช.) 2205122290
65191110041-1 นางสาวเมศินี เสาจันทึก สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2205132297
65191110084-2 นายณัฐวุฒิ ไกลกลาง สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2205132303
65191110049-1 นางสาวณัฐริกา กอบัวกลาง สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2205132304
65191110439-9 นายจิตกร เตียนพลกรัง สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ปวช.) 2205132306
65191110097-0 นายธัญธร เจนจัด สาขาวิชาไฟฟ้า (รับ ปวช.) 2205152320
65191110416-3 นายชาญชัย เมฆกลาง สาขาวิชาช่างโยธา (รับ ม.6) 2205162330
65191110484-8 นายปาณชัย แก้วคำ สาขาวิชาช่างโยธา (รับ ม.6) 2205162340
65191110476-0 นายกิตติพงษ์ นาคขุนทด สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (รับ ปวช.) 2205162341
65191110482-8 นางสาวพิรินญา เกิดฤทธิ์ สาขาวิชาการตลาด (รับ ม.6) 2205172346
65191110503-4 นางสาวนภาพร อินทวารี สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2205182362
65191110514-2 นางสาวมุนิล เปลี่ยนกระโทก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (รับ ปวช.) 2205182364
65191110530-8 นายปุณยวัจน์ ขุนทอง สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2205182369
65191110158-7 นายวีระศักดิ์ สูงสูงเนิน สาขาวิชาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (รับ ปวช.) 2205182372
65191110520-0 นายสิงหา มากแก้ว สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (รับ ม.6) 2205182373
65191110510-2 นายปราชญ์ นะทะศิริกุล สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2205182378
65191110526-0 นางสาวจันทิมา ยาตาแสง สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2205182379
65191110525-0 นางสาวจิรวดี แนบกระโทก สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2205182380
65191110521-0 นายธนพล แสงประทุม สาขาวิชาการตลาด (รับ ปวช.) 2205192396
65191110504-4 นายวุฒินันท์ ลานอก สาขาวิชาช่างโยธา (รับ ม.6) 2205192403
65191110502-4 นายรัสเซีย อิงภานุวงศ์ สาขาวิชาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (รับ ปวช.) 2205192404
65191110505-4 นายชิษณุพงศ์ เย็นเสมอ สาขาวิชาช่างโลหะ (รับ ม.6) 2205192405
65191110512-2 นายฐิติวัฒน์ ทองนอก สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2205192406
65191110513-2 นายอรรคชัย มาตรา สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2205192407
65191110501-4 นายอรรถพล จันทร์กระจ่าง สาขาวิชาช่างโยธา (รับ ม.6) 2205192418
65191110540-6 นายธีรภัทร บุตรงาม สาขาวิชาช่างโยธา (รับ ม.6) 2205192425
65191110542-6 นายธนบดี หงษ์พรหม สาขาวิชาช่างโยธา (รับ ม.6) 2205202448
65191110161-5 นางสาวอัจฉรา สิงยะเมือง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (รับ ม.6) 2205202449
65191110536-8 นายศุภวัฒน์ ทวีเดช สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2205202457
65191110154-7 นายเกียรติศักดิ์ เอกจันทึก สาขาวิชาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (รับ ม.6) 2205202462
65191110549-6 นายกฤษณะ เศษกลาง สาขาวิชาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (รับ ม.6) 2205202463
65191110517-2 นายธัญญธร บริกุล สาขาวิชาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (รับ ม.6) 2205202464
65191110543-6 นายสุทิวัฒ ดวงสีดา สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง (รับ ม.6) 2205202465
65191110548-6 นายวิศรุต ใจกำแหง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (รับ ม.6) 2205202466
65191110390-7 นายอชิระ กาญจนกัณฑ์ สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง (รับ ม.6) 2205202468
65191110343-8 นายธวัชชัย นอขุนทด สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (รับ ปวช.) 2205202470
65191110519-2 นางสาวโยษิตา หมั่นเสมอ สาขาวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (รับ ม.6) 2205202473
65191110473-0 นายสิทธิศักดิ์ แก้วประไพ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 2205202475
65191110355-5 นายภัทรพล บึงขุนทด สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 2205202476
65191110518-2 นางสาวธมนภัทร เดชปัญญาวงษ์ สาขาวิชาการบัญชี (รับ ปวช.) 2205202478
65191110369-3 นางสาวจนิสตา สภาวะหา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 2205212508
65191110524-0 นายรัฐนัย รวงกระโทก สาขาวิชาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (รับ ปวช.) 2205212514
65191110533-8 นายเกื้อนุกูล บุญมี สาขาวิชาช่างโยธา (รับ ม.6) 2205212515
65191110509-4 นางสาวกรกนก วงศ์สวาสดิ์ สาขาวิชาการตลาด (รับ ม.6) 2205212518
65191110490-6 นายอนวัทย์ หาญสูงเนิน สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2205212523
65191110528-0 นายศุภกร หนอกกระโทก สาขาวิชาการตลาด (รับ ม.6) 2205212528
65191110511-2 นายชินวัตร กันหาเขียว สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2205222541
65191110109-8 นายธีระศักดิ์ บุบผาวัลย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รับ ปวช.) 2205222542
65191110127-4 นายสรายุทธ กอบเขตรกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รับ ปวช.) 2205232545
65191110291-8 นายกฤษณพงศ์ ปัทมดิษฐ์ สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ปวช.) 2205232559
65191110522-0 นายอัสนี บุญศิริ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (รับ ปวช.) 2205232560
65191110262-4 นางสาวสุรีพร ละดาวัลย์ สาขาวิชาการเงิน (รับ ม.6) 2205232568
65191110444-7 นายเชิดชัย ธีระวัฒนกิตติ สาขาวิชาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (รับ ปวช.) 2205242571
65191110500-4 นายณภัทร จงจินต์วิสุทธิ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รับ ปวช.) 2205242576
65191110515-2 นายพชร พุ่มพฤกษ์ สาขาวิชาช่างโยธา (รับ ม.6) 2205242585
65191110315-4 นางสาวมัทนาวดี ทิมฉิมพลี สาขาวิชาการเงิน (รับ ม.6) 2205242604
65191110534-8 นางสาวธนพร ผลดีสำโรง สาขาวิชาการเงิน (รับ ม.6) 2205242605
65191110538-8 นายสิริวัฒน์ ชวลิตนิมิตกุล สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (รับ ปวช.) 2205252627
65191110506-4 นายณัฐนันท์ แว่นกลาง สาขาวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (รับ ม.6) 2205252631
65191110527-0 นายสิทธิศักดิ์ รูปบุญ สาขาวิชาช่างโยธา (รับ ม.6) 2205252632
65191110550-3 นายชยาศิส สนสูงเนิน สาขาวิชาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (รับ ปวช.) 2205262644
65191110281-0 นายปฏิภาณ พละศรี สาขาวิชาไฟฟ้า (รับ ปวช.) 2205262663
65191110537-8 นายธีรวัฒน์ เปลี่ยนสันเทียะ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์ (รับ ม.6) 2205262670
65191110379-1 นายภัทรชัย พ้องงูเหลือม สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2205262672
65191110468-2 นายพงศพัศ สมานจิต สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2205272713
65191110516-2 นายธีรวัฒน์ สีดาวงษ์ สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2205292825
65191110164-5 นางสาวธิดารัตน์ สะหุนันท์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (รับ ม.6) 2205292826
65191110508-4 นายกิตติพงษ์ แสงมณี สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2205292831
65191110529-0 นายณัฐพล พุ่มเพ็ชร สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2205292832
65191110523-0 นายภูริทัต ปะสีกัง สาขาวิชาช่างโยธา (รับ ม.6) 2205292836
65191110544-6 นางสาวธิดารัตน์ โนนพลกรัง สาขาวิชาการตลาด (รับ ม.6) 2205302861
65191110535-8 นายศุภวิชญ์ กิจวัฒนาบูลย์ สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2205302870
65191110425-1 นายศุภกร ชุ่มทองหลาง สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง (รับ ม.6) 2205302884
65191110531-8 นายสุวิราช อรรถวรรณ์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (รับ ปวช.) 2205312914
65191110157-7 นางสาวภิชญาดา วงค์กระโทก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รับ ปวช.) 2205312923
65191110552-3 นางสาวกฤติมา มาลัยทอง สาขาวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (รับ ม.6) 2206012931
65191110557-3 นายเกียรติศักดิ์ เหลือบกลาง สาขาวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (รับ ม.6) 2206012932
65191110554-3 นางสาวเบญจวรรณ แย้มกระโทก สาขาวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (รับ ม.6) 2206012934
65191110555-3 นายฉัตรระวี สีหานาม สาขาวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (รับ ม.6) 2206012935
65191110561-1 นางสาวปาริชาติ ดุงโคกกรวด สาขาวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (รับ ม.6) 2206012936
65191110562-1 นายกิตติพงษ์ ทองพิมาย สาขาวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (รับ ม.6) 2206012937
65191110560-1 นายติณณภพ เพ็ชรสูงเนิน สาขาวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (รับ ม.6) 2206012938
65191110559-3 นายชุติมา มุ่งชิดกลาง สาขาวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (รับ ม.6) 2206012939
65191110494-6 นายอิทธิกร เต่าเถื่อน สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง (รับ ม.6) 2206012940
65191110556-3 นางสาวระพีพรรณ รักศรี สาขาวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (รับ ม.6) 2206012942
65191110558-3 นางสาวปณิดา พรมไพร สาขาวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (รับ ม.6) 2206012946
65191110367-3 นายดนุพร ไชญานนท์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รับ ปวช.) 2206032953
65191110553-3 นายพรวุฒิ สลับสี สาขาวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (รับ ม.6) 2206073079
65191110318-4 นางสาวสุธิกานต์ ธนาบูรณ์ สาขาวิชาการเงิน (รับ ปวช.) 2206083111
65191110563-1 นายพีรวิชญ์ มีทรัพย์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์ (รับ ม.6) 2206083128
65191110541-6 นางสาวนันทิตา ม้ายพิมาย สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (รับ ม.6) 2206083144
65191110449-7 นายพิทักษ์ ปลั่งกลาง สาขาวิชาการตลาด (รับ ม.6) 2206093175
65191110539-8 นายชยันต์ ดุงโคกกรวด สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก (รับ ม.6) 2206093187
65191110443-7 นางสาวดณิษา เอี่ยมชื่น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รับ ปวช.) 2206103200
65191110133-2 นายคณิศร สืบญาติ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 2206113213
65191110486-8 นายกฤษดา ทองชุมแสง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 2206123221
65191110496-6 นายพงษ์ศักดิ์ ด้วงคำจันทร์ สาขาวิชาช่างยนต์ (รับ ปวช.) 2206163233
65191110591-5 นายนัฐพงศ์ คุ้มญาติ สาขาวิชาช่างโลหะ (รับ ม.6) 2206243248
65191110576-9 นางสาวเพชรรัตน์ หาญวังม่วง สาขาวิชาการเงิน (รับ ม.6) 2206293263