คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

Student ID Name - Lastname Department Name Rev. NO.
65172110007-2 นางสาววิภารัตน์ พิมพ์ประสาร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 2202100020
65172110058-1 นายฐานุพงศ์ พิชิตวงศ์ศรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2202100025
65172110077-7 นางสาวศิริพร ไชยบุญทัน สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2202100027
65172110114-9 นางสาวธีรดา เจ๊กจันทึก สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2202110041
65172310037-2 นายธนพนธ์ อรรคเนตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 2202110043
65172310125-3 นายปริญญา วุฒิวงศ์งาม สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 2202110046
65172310038-2 นางสาวภัสฎาภรณ์ อินทร์นอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2202110047
65172310001-8 นายบูรณพล บุญเพิ่ม สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2202110049
65172110053-1 นายยุทธนา ซ้ายกระโทก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2202110053
65172310049-0 นายเพชรอรุณ ชิดสูงเนิน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2202110054
65172110021-8 นายพงศกร วงศ์สุทธาวาส สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2202110072
65172310013-6 นายบุญพิพัฒน์ คำศิริรักษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2202110075
65172110102-1 นายเตชิต เงี้ยวสูงเนิน สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2202110080
65172310070-3 นายกิตติกร อุบลเผื่อน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 2202110082
65172310073-3 นายวันชัย คชไกร สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 2202110092
65172310111-5 นายพีรณัฐ แสงสุระ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2202110096
65172310107-7 นายเจษฎา จันทร์มณี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2202120097
65172110086-5 นางสาวชนัญธิดา กลิ่นค้างพลู สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2202120098
65172110062-9 นางสาวนันทฉัตร แสงไตรลักษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2202120108
65172310178-2 นายสุนันทวัฒน์ รังไชย สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2202120110
65172110104-1 นายบุญส่ง กระจ่างโพธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2202120112
65172110105-1 นายพัสกร เเจ้งทองหลาง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2202120114
65172310100-7 นางสาวอทิตยา ศรีสุธรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2202120119
65172310227-2 นางสาวพุชชิตา ราชเนตร สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2202110094
65172310199-8 นางสาวอุบลวรรณ เจิมไธสง สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2202120123
65172310244-8 นายปฏิพล ลันขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2202120135
65172110022-8 นางสาวพรอัมพันธ์ ผินสันเทียะ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและภูมิสารสนเทศ 2202120139
65172310012-6 นายวชิระ พอนชัยสงค์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2202120144
65172110068-9 นางสาวสุพรรษา งัดกระโทก สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2202120146
65172310017-6 นายสุทธิ์วี เจริญเวช สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2202120147
65172310172-2 นายธิติวุฒิ อาวุธพันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2202120148
65172110175-6 นางสาวภิญญดา ชุมเกษียร สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2202120149
65172110339-3 นายวีรพล ซำโพธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน 2202120151
65172310103-7 นายอิสรา เกษวิทย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2202120153
65172310136-1 นางสาวฟ้าใส เพียรงาม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2202120154
65172110191-2 นายศุภกิตติ์ สุขมะดัน สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2202130157
65172110083-5 นางสาวเจนจิรา ปราระบับ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2202130161
65172110160-8 นางสาวชนาภัทร ประกอบใส สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2202130164
65172110199-2 นางสาวชุติญา แก้ววิเชียร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2202130170
65172310062-5 นายเกษม เกษสุวรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2202130172
65172110106-1 นางสาวณัฏฐธิดา มีไทย สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2202130175
65172310187-0 นางสาวอารยา ประยูรเมธา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2202130178
65172310074-3 นายวีระพล แววกระโทก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2202130181
65172110031-6 นายพีรศักดิ์ เอกทัศน์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2202130183
65172110034-6 นางสาวอัจฉริยา น้อยหมื่นไวย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบสื่อสาร 2202130186
65172310207-6 นายนายวีรฉัตร จันทบาล สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2202130197
65172310071-3 นายเอกวุฒิ คมขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2202130198
65172310213-4 นายชัยพิพัฒ โล่ห์เจริญวานิช สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบสื่อสาร 2202130199
65172110139-5 นายภาสกร กระจ่างโพธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2202130216
65172110161-8 นางสาวทักขิณา อ้อมทองหลาง สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2202130221
65172110090-3 นายเจษฎาภรณ์ จงน้อมกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและภูมิสารสนเทศ 2202130222
65172110044-4 นายพัชรพล เพชรตะกั่วป่า สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2202130236
65172310040-0 นายพงษ์พัฒน์ พฤกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 2202130241
63171110044-0 นายธนกิตต์ โพธิสัย สาขาวิชาไฟฟ้า 2202130248
65172110098-3 นายณัฐพล ชินจอหอ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2202140254
65172110164-8 นายภูเมธ วรรณบวร สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบสื่อสาร 2202140261
65172110100-1 นายภรัณยู แข็งแรง สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2202140263
65172310064-5 นางสาวเกวลิน เบ็ญพาด สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2202140265
65172110005-2 นายชยานันท์ โพธิ์อ่อน สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2202140267
65172110155-0 นางสาวจิรวดี โลสันเทียะ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2202140275
65172110097-3 นางสาวโสฬส ร่มแสง สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารและหลังการเก็บเกี่ยว 2202140276
65172110212-8 นางสาวกัญญาณัฐ พอขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2202140278
65172310057-7 นายชัยณรงค์ เชียรรัมย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2202140279
65172110038-6 นายบูรพา นามวิสัย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2202140283
65172310105-7 นางสาวพรธิดา มีรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2202140285
65172110041-4 นายบวรวิชญ์ มณีศรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2202140289
65172110222-6 นายพงศกร ฉิมรัมย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2202140293
65172310031-2 นายพลวิชญ์ ชินวงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2202140294
65172110070-7 นางสาวจิราวรรณ ไพสันเทียะ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2202140296
65172110019-0 นายสิปปวิชญ์ บุญรอด สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2202140300
65172110192-2 นายสรอรรถ เพ็ชร์นอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2202140303
65172110205-0 นายธนากร ขานสันเทียะ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2202140307
65172110125-7 นางสาวธันย์ชนก อารมณ์เพียร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2202140308
65172110002-2 นางสาวแก้วกัลยา เพียรการ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2202140317
65172110012-0 นายศิวพัฒน์ อินทรโชติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2202150330
65172310068-5 นายพลกฤษณ์ ฤทธิ์ไธสง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2202150337
65172110201-0 นายวิษณุพงศ์ ไสวงาม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2202150338
65172110014-0 นายนายภูธิป ทองบ่อ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2202150339
65172110169-8 นายพงศธร อินทรโชติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2202150352
65172110011-0 นางสาวสุนิสา รัตนา สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2202150356
65172110229-6 นางสาวพิรดา ถินนอก สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร์ 2202160375
65172310269-3 นายจิรวัฒน์ พลจันทึก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2202160376
65172310034-2 นายสรวิศ โพธิ์เขียว สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2202160378
65172110189-4 นายภาณุพงษ์ โชตินอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2202160381
65172310043-0 นายอำพล ศรีบัวรายณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2202160385
65172310015-6 นายรัชชาการ คำจันทึก สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2202160396
65172110113-9 นายปณชัย ธิษาไชย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2202170403
65172110149-3 นายธีรภัทร โนนสวรรค์ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารและหลังการเก็บเกี่ยว 2202170405
65172310249-8 นายร้อยตะวัน รัญแอ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2202170406
65172310275-1 นายปริญญา วิชิตสระน้อย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2202170407
65172110057-1 นางสาวจุฑามาศ เชิดพุดซา สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2202170408
65172110145-3 นายจองชัย จองโพธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2202170409
65172110051-1 นายศักดิ์นฤน ศรีศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2202170420
65172110101-1 นายนิธิพล ยศไธสง สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2202190442
65172110059-1 นางสาวมุกดา เลิศล้ำ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2202190443
65172110111-9 นางสาวธันวาพร เกริกเกียรติกุล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2202190444
65172110072-7 นายพชร ทวีโชคธนโชติ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2202190448
65172310138-1 นางสาวพรชิตา สุขสอนนาน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2202190450
65172110027-8 นางสาวจุฑารัตน์ สวัสดี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2202200453
65172110052-1 นางสาวณัฎฐณิชา คำปลิว สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร์ 2202200454
65172110198-2 นายธนากร พันไธสง สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2202200455
65172310032-2 นายสรวิชญ์ พุทธคู สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2202200456
65172310216-4 นายเดชา พุทธายะ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2202200457
65172310156-6 นายกิติภพ สืบสมุทร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2202200458
65172110067-9 นายพงศกร กองจินดา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 2202200463
65172110056-1 นางสาวชุติมา ดีนา สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารและหลังการเก็บเกี่ยว 2202200465
65172110202-0 นายรัฐศาสตร์ สิมมา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 2202200466
65172110028-8 นางสาวขนิษฐา ปิงหมื่น สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-โลหการ 2202200467
65172110016-0 นางสาวอรญา รักงาม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2202200471
65172310123-3 นางสาวสุธาสินี จันหอม สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2202200473
65172310006-8 นายธนวัฒน์ กนก สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2202200474
65172310110-5 นางสาววรกมล ครอบเมืองปัก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2202200475
65172110109-1 นายกิตินันธ์ สิมมา สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบสื่อสาร 2202200476
65172310007-8 นายนพคุณ กระจ่างโพธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2202200477
65172310077-3 นายทักษ์ดนัย บำขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2202210480
65172110188-4 นายธนพนธ์ มีบุญ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2202210481
65172110076-7 นายชัยนรินทร์ สิมสีดา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2202210483
65172110025-8 นางสาวณัฐชยา สิทธิเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2202210485
65172110066-9 นางสาวศศิภา ยางงาม สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2202210491
65172110332-3 นางสาวพรรณพัสษา เหล่าบัวภา สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2202210494
65172110243-2 นางสาวทิพยาภรณ์ หลงกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2202210502
65172110317-7 นางสาวกัลยา รุ่งเรือง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2202210503
65172110138-5 นางสาวชลลดา ศรีประภา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2202210510
65172110115-9 นายณัชนนท์ ฤทธิ์มาก สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2202210513
65172110030-6 นางสาวศศิฉาย แตพรมราช สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 2202210515
65172110269-7 นายชาญณรงค์ ทิพย์ประเสริฐ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2202210518
65172310148-9 นายวุฒิชัย ขุยจันทึก สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2202210519
65172110084-5 นางสาวธีร์จุฑาพรรณ สีระแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2202210523
65172110177-6 นายกัณฑ์อเนก โพธิ์นา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2202210527
65172110009-2 นางสาวครีมา นาราษฎร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2202210528
65172110293-1 นายอมรเทพ ต่างกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2202210532
65172110265-7 นางสาวพิชชาพร ผลนา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2202210542
65172110154-0 นายสพลดนัย เงางาม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2202210544
65172310035-2 นายชลสิทธิ์ หนูแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2202210547
65172310063-5 นายณพวรรษ บุญนาม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2202210550
65172110282-3 นายธนาธิป รุมพล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 2202210551
65172110318-7 นายภัทรพงษ์ หมู่โสภิญ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2202210553
65172110089-5 นางสาวมาริษา เครือมา สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2202220555
65172110319-7 นายกิตติพงศ์ กันภัย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2202220556
65172110239-4 นางสาวศศิประภา ผินนอก สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2202220559
65172110026-8 นางสาวสุภัตตรา ติรัตนะ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2202220562
65172310234-0 นางสาวกมลชนก มุ่งโนนบ่อ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2202220574
65172110252-9 นายธีรธร เจียกสูงเนิน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2202220580
65172110280-3 นางสาวโยษิตา ช้อยจอหอ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารและหลังการเก็บเกี่ยว 2202220588
65172110255-9 นางสาวผกามาศ พรมผุย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2202220591
65172110292-1 นายชัยพร ศรีพรวิสิฐ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2202220593
65172110226-6 นายอาทิเทพ พรมพะเนาว์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร์ 2202220597
65172310252-5 นายเกื้อกูล หวังเชิดกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2202220600
65172110248-2 นายพิชาภพ ชื่นเกษม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2202220602
65172110268-7 นายปุณณภพ ทับเเก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2202220603
65172110029-8 นางสาวนพรัตน์ มุ่งโนนบ่อ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2202220604
65172310059-7 นายพีรณัฐ เครืองรัมย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2202220605
65172310069-5 นายกีรติ สมพร้อม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2202220606
65172310004-8 นายธนภัทธ์ ลับดีพะเนาว์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2202230611
65172310051-7 นายออมสิน ริยะจันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2202230612
65172110277-5 นางสาวภัทรวาริน ด้วงเจริญ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 2202230614
65172310193-8 นายบุญประสงค์ บุญเกตุ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2202230617
65172110300-9 นางสาวพรรณิพา เทาขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2202230621
65172310060-5 นายโรจนธร สิงห์สาย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2202230624
65172310266-3 นายสหรัฐ เนาวรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2202230631
65172110251-9 นายจิรวัฒน์ ธรรมเสมอ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2202230632
65172110037-6 นายอัษฎาวุธ โสดา สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2202230633
65172110103-1 นางสาวน้ำผึ้ง จันทรจิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2202230634
65172110036-6 นายธนาธิป ชุนฉาย สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2202230635
65172110244-2 นายศักดิ์สิทธิ์ เทพกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารและหลังการเก็บเกี่ยว 2202230640
65172110107-1 นางสาวกัลยาณี จันดาวงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2202230643
65172110241-2 นางสาวปาริฉัตร สีหาจันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและภูมิสารสนเทศ 2202230645
65172310022-4 นายศิวดล แก้วอาจ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 2202230647
65172110299-1 นางสาวปณิตา รอดสันเทียะ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2202240655
65172110181-4 นายอิทธิพล ตรีทรัพย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2202240662
65172110312-7 นายชินวัตร ถาบัว สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2202240669
65172110049-4 นายธนดล ผดุงสุขดำรง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 2202240686
65172110327-5 นางสาวอภิสรา อินโพธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2202250699
65172110249-2 นางสาวกิตติยาพร ฉัตรจะโป๊ะ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2202250708
65172110142-3 นางสาววัลญา เลิศขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2202250709
65172110242-2 นายอรรถพร พัดพาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2202250710
65172110079-7 นายเมธาสิทธิ์ นาคา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2202250719
65172110223-6 นายชาญชัย วงษ์แพทย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2202250720
65172110209-0 นายอนุพงษ์ สีขาว สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2202250721
65172310158-6 นายอภิชาติ เรือนจันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2202260722
65172310116-5 นายเทพสิทธิ์ บัวแดง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2202260726
65172110194-2 นายจารุวิทย์ บ่อเพชร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารและหลังการเก็บเกี่ยว 2202260727
65172110218-8 นายทรงวุฒิ มะลิศรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2202260730
65172110210-8 นางสาวมณิสร สมานกุล สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2202260731
65172110247-2 นางสาวณัฐนันท์ กอพูกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2202260733
65172310130-1 นายพีรยุทธ เรียงสันเทียะ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2202260736
65172310115-5 นายวัชรากร มั่นหมาย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2202260737
65172310143-9 นายเถลิงเกียรติ คนึงเพียร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2202260738
65172310159-6 นายณัฐวุฒิ สมนึก สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 2202260739
65172110213-8 นายบุรินทร์ จริตรัมย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2202260751
65172110272-5 นางสาวปานวาด มุงขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารและหลังการเก็บเกี่ยว 2202260756
65172310184-0 นางสาวธนัชชา คูณขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2202260759
65172110162-8 นายพงศภัค เต่าสุวรรณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2202260762
65172110246-2 นางสาวณัฐณิชา มีทอง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 2202260764
65172110042-4 นายจลากร กลขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 2202260765
65172110266-7 นางสาวนิตยา ทิศกระโทก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2202260766
65172310010-6 นายณัฐวุฒิ แสงจันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2202270776
65172110095-3 นางสาวพรหมพรลดา อภิพงษ์ภาวัฒน์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2202270783
65172310052-7 นางสาวธันยพร คงธนชัยวัฒน์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2202270787
65172310144-9 นายจิรภัทร ปิยะวงค์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2202270790
65172110297-1 นางสาวสุกัญญา ทบวงศรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2202270791
65172310119-5 นางสาวกัณรญาภร แสนดอนดู่ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2202280812
65172110279-5 นายภานุพงษ์ แสวงบุญ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและภูมิสารสนเทศ 2202280814
65172310128-3 นายภาสวุฒิ กุณฑล สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 2202280824
65172110316-7 นางสาวพชรพร หมายสอนกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2202280827
65172110167-8 นายณัชพล จำปาอ่อน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2202280828
65172310230-0 นายคุณากร สุขสา สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ 2203010832
65172310152-6 นางสาวนวนันท์ ศรีจันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 2203010834
65172110217-8 นางสาววิลาวัลย์ ขุมทอง สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2203010842
65172310188-0 นายณัฐวุฒิ จิตพิมาย สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2203010852
65172310196-8 นายฤทธินันท์ จันตราพรมราช สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2203010855
65172110048-4 นางสาวอนงนาฏ กวางทอง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 2203010865
65172310028-4 นายยศดนัย จินากูล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2203010868
65172310155-6 นายณัฐวุฒิ สมนึก สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 2203020878
65172110207-0 นายทวิช ศรีโพธิ์วัง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2203020883
65172310047-0 นางสาวเจนจิรา เจนถูกใจ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2203020884
65172110270-5 นางสาวอารยา แผนกระโทก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2203020885
65172310192-8 นางสาวนภัสสร พร้อมสุข สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2203020888
65172110208-0 นายธิติวุฒิ ดีเลิศ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2203020889
65172110206-0 นายรัชพล ยางงาม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2203020891
65172110081-5 นางสาวนัชนันท์ อินชิต สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ 2203020894
65172110197-2 นายจิรโชติ ศรีสำราญ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบสื่อสาร 2203030897
65172310121-3 นายภัทรพล พิมลปฏิพัทธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2203030899
65172110185-4 นายแทนคุณ เพียนอก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2203030904
65172110253-9 นางสาวกษมา พรีเพ็ง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2203030905
65172310224-2 นายอนุวัฒน์ กิ่งสกุล สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2203030906
65172110130-5 นางสาวปิยวรรณ ภูมิประเสริฐ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2203030907
65172310135-1 นายกฤตภาส อุ่นใจ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2203030908
65172310170-2 นายศุภกร สะใบทอง สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2203030911
65172310185-0 นายศิวกร โพธิ์งาม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2203030912
65172310097-9 นางสาวจิรานุช เคนกุล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2203030913
65172110132-5 นายยศกร ปรารถนาสันติสุภา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2203030914
65172310026-4 นายนันทิพัฒน์ วันชยานนท์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2203030917
65172310023-4 นายวชิรวิทย์ รื่นภาคบุตร สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2203030918
65172110321-5 นายภควัต ชีโพธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2203040933
65172310003-8 นายชาญชัย ศรีเฉลิมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2203050940
65172110174-6 นายจักวัฒน์ รักเที่ยง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 2203060946
65172110183-4 นายศุภพรพงศ์ นาควะรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 2203060947
65172310011-6 นายพันธกานต์ รักษาล้ำ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2203060949
65172310255-5 นางสาวรินรดา แปกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2203060951
65172310250-5 นายกฤษดา ถนัดไร่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2203060954
65172310237-0 นายชาญณรงค์ งอกไข่น้ำ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2203060955
65172110116-9 นายคทาวุธ พิมอุบล สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2203060956
65172310139-1 นายณภัทร อินทรมณี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2203060958
65172110238-4 นายธีณพัฒน์ สาทกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2203060962
65172110032-6 นายโชคประสิทธิ์ กุลนอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2203060963
65172310166-4 นายเกียรติศักดิ์ บุญสุภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2203070967
65172110195-2 นายอิทธิกร สกุลเเก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2203070972
65172310036-2 นายอิทธิพล จันณรงค์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2203070975
65172310242-8 นายวิทยา เกาะงาม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2203070976
65172110134-5 นางสาวปุณยาพร ชะนะทะเล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2203070987
65172110296-1 นายปารมีษ์ อมฤกษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2203070990
65172110166-8 นายศิรสิทธิ์ วัดจะโปะ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2203070992
65172310165-4 นายบารมี เชี่ยวจอหอ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 2203080993
65172310122-3 นางสาวชนม์นิภา เวชกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2203080995
65172310235-0 นายนนทพันธ์ พิงไธสง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2203080998
65172310182-0 นายถิรวัฒน์ อ้อชัยภูมิ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2203080999
65172310021-4 นายสุธินันท์ ไปนี่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2203081002
65172310231-0 นายธนกฤต รุ่งโรจน์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2203081004
65172310120-3 นายเมธาสิทธิ์ มิเล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2203081006
65172110047-4 นายกิตติกวิน ดวงสุภา สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2203081007
65172110045-4 นายวิสิษฎ์ ประทุมโต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2203081008
65172110196-2 นายชนิตพล วิสุทธิญาณภิรมย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2203081009
65172110035-6 นายชิษณุพงศ์ ศรีสุขพะเนา สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2203081010
65172110054-1 นายธนวัมน์ หอมขื่น สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2203081011
65172110186-4 นางสาวไปรยา ฉัตรเมืองปัก สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2203081012
65172110127-7 นายสมบัติ เขียวอ่อน สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2203081014
65172110015-0 นายสนธยา พลอยกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2203091015
65172310072-3 นายฉัตรชัย แก้วมณี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2203091017
65172310092-9 นางสาวพรทิพย์ กัญญา สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบสื่อสาร 2203091018
65172310030-2 นายภราดร ก้อนจันทึก สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2203091020
65172310027-4 นายสุทธิพงศ์ มุ่งกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2203091021
65172310151-6 นายสิทธิโชค นวนไชย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 2203091025
65172110204-0 นายชัยสิทธิ์ พิมพ์บุญเสริม สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2203091026
65172310220-2 นายสุรศักดิ์ เกตุป่ากะพี้ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 2203091028
65172310197-8 นายปัญญวัฒน์ เกตุแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบสื่อสาร 2203091030
65172310161-4 นายอินทนนท์ พลสิทธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบสื่อสาร 2203091031
65172310210-4 นางสาวนัฐชรินทร จงยัง สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบสื่อสาร 2203091032
65172310211-4 นายธนัทไพศาล เหงี่ยมสูงเนิน สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบสื่อสาร 2203091033
65172110108-1 นายพีรวัฒน์ ก้มขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2203091035
65172110121-7 นางสาวเอมมิกา แก่ค้างพลู สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2203091036
65172310014-6 นายวิชญ์พล แสนทวีสุข สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2203091043
65172310173-2 นายไพรสณฑ์ งามบ้านผือ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2203101045
65172110123-7 นางสาววิมลวรรณ เจิมขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2203101055
65172310085-1 นางสาวไหมไทย อ่อนศรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2203101056
65172110096-3 นายปริญญา ฟังสูงเนิน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 2203101057
65172110258-9 นางสาวเบญญาภา นวมขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2203111060
65172110259-9 นายธนัท พรหมชื่น สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2203111071
65172110050-1 นางสาววิไลลักษณ์ ผินกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2203111073
63171110273-1 นางสาวพรรณปพร พอกกา สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง 2203111075
65172110043-4 นางสาวชลธิชา กุลสันเทียะ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2203111076
65172310228-2 นางสาวอรอนงค์ ศุภอุดร สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2203111079
65172110291-1 นายนราวิชญ์ พืชทองหลาง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2203111082
65172110087-5 นางสาวจิราภรณ์ พนานันท์ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและภูมิสารสนเทศ 2203111085
65172310259-5 นางสาวปนัสยา วงศ์เขียว สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2203111086
65172110335-3 นายศิรสิทธิ์ แสนปรุ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2203111090
65172310053-7 นายจิรกิตต์ กวนซัง สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2203121093
65172110240-2 นายณัฐกิตติ์ จันทวาด สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและภูมิสารสนเทศ 2203121095
65172310225-2 นางสาวนงรัตน์ มาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2203121097
65172310066-5 นายอัครเดช โคตรศักดิ์ดี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2203121099
65172310018-6 นายธนกฤต ฝ้ายกระโทก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 2203121101
65172110225-6 นายเรืองวุฒิ งิมสันเทียะ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-โลหการ 2203121104
65172310253-5 นายกิตติศักดิ์ เทียมกระโทก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2203121105
65172110314-7 นายปรเมศร์ วรธนาภรณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2203121106
65172110006-2 นายอภิสิทธิ์ เพชรสุวรรณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2203121108
65172110260-7 นายพีรพัฒน์ ชัยรัตนพิพัฒน์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2203131119
65172310117-5 นางสาวศิริลักษณ์ บุญลอย สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2203131120
65172310254-5 นางสาวณิชกานต์ แก้วสะอาด สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2203131123
65172310140-9 นายภาณุพงศ์ โพธิสาร สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2203141129
65172310134-1 นายศิริวัตน์ คอกพิมาย สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบสื่อสาร 2203141130
65172310190-8 นางสาวนุษบา เพ็งรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2203141135
65172110179-6 นายพันกร พรมแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2203141136
65172310002-8 นายสรสิทธิ์ อ่อนคล้าย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2203141142
65172310055-7 นายภูบดินทร์ รัตนจันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2203151143
65172310083-1 นางสาวจริยาวดี พันเสมอ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2203151150
65172310039-2 นางสาววริศรา ชวนกระโทก สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2203151151
65172310246-8 นายณัฐวุธ นวลกิ่ง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2203161172
65172110171-6 นายวรวัฒน์ สว่างพลกรัง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2203171176
65172310131-1 นายศักดิ์สิทธิ์ สร้อยสละ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2203171184
65172110176-6 นายรัชชานนท์ ไชโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2203171185
65172310065-5 นายอรรถสิทธิ์ เทียนพรมราช สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2203181190
65172310189-0 นายนนทกาญจน์ ชำนาญพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2203181192
65172310149-9 นายมินทร์ธาดา สมเพาะ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2203181195
65172310214-4 นายศิขรินทร์ เสวกานันท์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2203191198
65172110173-6 นายพงศ์วิชญ์ จุ้ยวงษา สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ 2203191199
65172310112-5 นายภาณุพงศ์ การบรรจง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2203191201
65172310245-8 นายชัยวุฒิ หวังคุ้มกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2203191208
65172310087-1 นายฌานเดช โตโคกสูง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 2203201210
65172310127-3 นายวีรสิทธิ์ หงษ์สุวรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2203201211
65172310247-8 นายธีรพงศ์ เลื่อยกระโทก สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 2203211214
65172110275-5 นายณัฐดนัย คล่องกำไร สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2203211218
65172310104-7 นายนัทธนน ภาณุฐิติกุล สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2203221224
65172110055-1 นายพรเทพ โตอดิเทพย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2203221225
65172110069-9 นายนนท์ระพี ด้วงพรหม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2203221226
65172110063-9 นายพงศ์วิทย์ เลหะวาณิชย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2203221227
65172310171-2 นายธรดล ยาสุขแสง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2203221228
65172110085-5 นายยศภัทร นอขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2203231229
65172310181-0 นายอภิวัฒน์ บัวลา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2203241240
65172110082-5 นางสาวจีรพรรณ ศรีเพชรพงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบสื่อสาร 2203241241
65172310271-1 นางสาวอริษา สมันหมับ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 2203241249
65172110271-5 นายธนภูมิ อัศวกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2203241250
65172110163-8 นายศุภโชค สามีพันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2203251252
65172310257-5 นายภคภูมิ พูลผล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2203251253
65172110267-7 นายอภิรักษ์ เเสนภูเขียว สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2203261259
65172310147-9 นางสาวดลนพร อภิพัฒนพงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2203261261
65172110065-9 นายสิทธิพร พรหมวิจารณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2203271266
65172310273-1 นายณัฐกิตติ์ ปลอดกระโทก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2203281272
65172310056-7 นายภูวนัฏฐ์ ทัฏศิธานนท์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2203281279
65172310132-1 นายประเสริฐ เพ็งการ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2203291280
65172310009-8 นายวัชรพงษ์ สิงห์ทะเล สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2203291281
65172310080-1 นายชีวพันธุ์ ศรีใส สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2203291282
65172110017-0 นายณัฐดนัย รัตนศฤงค์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2203291285
65172310223-2 นายอรรถพร ผลไธสง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2203291286
65172310162-4 นายสุกฤษฏิ์ แสงประสาร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2203291287
65172110061-9 นายสุธีร์ เเก้วม่วง สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2203301290
65172110286-3 นางสาวธันยากร ชมลัง สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ 2203301294
65172310005-8 นายอิสระ จันพลงาม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2203301295
65172110018-0 นางสาวธนภรณ์ กุณนารา สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและภูมิสารสนเทศ 2203301296
65172110023-8 นางสาวพชรพร พันธุ์งาม สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและภูมิสารสนเทศ 2203301297
65172110119-9 นางสาวสริตา ศรีสวัสดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2203311301
65172310084-1 นายจักรพงษ์ เดสูงเนิน สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2203311303
65172330001-6 นายโกวิท จันต๊ะมูล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2203311305
65172310150-6 นายธนวัฒน์ ศอกขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2203311307
65172110140-3 นางสาวพลอยวรินทร์ ศิริพร สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและภูมิสารสนเทศ 2203311308
65172310276-1 นายจิรายุ ศิริรวง สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 2203311310
65172110112-9 นายภัคธร รัตนสิงห์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2203311314
65172310145-9 นายภัทรพงศ์ พานวิเชียร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2204011316
65172110128-7 นายสุริเยนทร์ สวงรัมย์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2204011318
65172110033-6 นายภูริพัฒน์ หิปะนัด สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2204011325
65172110124-7 นายวรัญญู ไชยหาญ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2204021326
65172110136-5 นายรัตชานนท์ ถิ่นนอก สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2204031330
65172110231-4 นางสาวปฐมพร ชาวสวน สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร์ 2204031332
65172310236-0 นายสิทธิเดช ดอกหอมกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 2204031338
65172310258-5 นายจักรกฤษ วันทา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2204041341
65172110245-2 นายภัทรกร นารากิตพงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2204041345
65172110074-7 นางสาวธนกาญจน์ มากทอง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2204041347
65172110117-9 นายก้องภพ เกี้ยวสันเทียะ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 2204041348
65172310061-5 นายพยุงศักดิ์ ขาวกระโทก สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2204051349
65172110263-7 นางสาวปริญญา ชุ่มตระครุ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2204051350
65172110230-4 นางสาวอลิษา ภักดีจอหอ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร์ 2204051354
65172110178-6 นายยศธร เศษสุวรรณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2204061359
65172110285-3 นางสาวสโรรักษ์ ดีใหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2204061360
65172310238-0 นางสาวปวีณา พรมมา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2204061361
65172310016-6 นายพงษ์เพชร ลีสม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 2204071365
65172110165-8 นางสาวฉันทิสา ชลวิทย์เลิศศิลป์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2204081387
65172310154-6 นายวิจักขณ์ เพชรพรรณนาม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบสื่อสาร 2204081388
65172110129-7 นางสาวสุพิชญา ชลวิทย์เลิศศิลป์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2204081389
65172110004-2 นางสาวนภวรรณ แก้วข้อนอก สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2204081390
65172110131-5 นายภัทรดนัย สว่างจิตร สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2204091394
65172310033-2 นายอัมรินทร์ สุขใหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบสื่อสาร 2204091396
65172310241-8 นายณัฐภัทร ผลาชิตร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2204121411
65172110215-8 นางสาวนิรมล ฐานกระโทก สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน 2204141423
65172310088-1 นายทศพร วันทอง สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ 2204141426
65172110214-8 นางสาวณัฐชา สูงกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน 2204151430
65172110281-3 นางสาวฐิติรัตน์ นรินทร์นอก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2204171433
65172110040-4 นายหาญณรงค์ เพ็ชรแสน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2204171435
65172310229-2 นายพัชรพฤกษ์ นาคทัด สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2204171437
65172110256-9 นายภูวดล นาคดี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2204171438
65172110141-3 นายอดิเทพ อินทรัพย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2204181453
65172110024-8 นายจิรกิตติ์ การบรรจง สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน 2204181456
65172330021-2 นายอภิชาติ บุญจอม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2204191472
65172310300-5 นางสาวกฤตพร ชมกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2204191477
65172310310-3 นายณัฐฐนันท์ แน่นหนา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2204191478
65172310296-7 นายกฤษฎา วิทยา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2204191485
65172310403-4 นายธิติ ศรีเพ็ชร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2204191492
65172330005-6 นางสาวสุธิชา พามขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2204191494
65172310427-0 นายภูวนัย สุขแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 2204191497
65172310045-0 นายจีระเมธ เวียนสันเทียะ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2204191506
65172310298-7 นายธนสนธิ์ ศรีสุวรรณสิริ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2204191511
65172310279-1 นายพรรัตน์ รัตนเอี่ยม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2204191512
65172310400-4 นางสาวณิชาภัทร ผลใส สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2204191516
65172310330-9 นายจงรักษ์ สุ่มมาตย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2204191519
65172330019-4 นายสหภาพ กันขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2204191528
65172330011-4 นายธนภูมิ สิงห์เจริญกุล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2204191534
65172310280-9 นายภากร ชำนิพงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2204191536
65172310417-2 นายณัฐวุฒิ วิชัยยงค์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2204191546
65172110360-6 นายปรเมศร์ สานะมา สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2204191550
65172310383-8 นายชลธี ประทุมวงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2204191554
65172310392-6 นายธีรภัทร ตันมอญ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2204191556
65172310424-0 นายฉัตรชัย สมพอง สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2204191555
65172310344-7 นายปฏิภาณ ภิญโญวงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2204191561
65172330018-4 นายอาสาฬห์ เมฆขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2204191562
65172310316-3 นายภาสุ ผลาผล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2204191567
65172330015-4 นายเทพประธาน พลตาล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2204191576
65172310378-0 นางสาววิมลมาศ ถอยกระโทก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2204201578
65172310320-1 นายชัชวาลย์ รัตนเขื่อน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2204201585
65172330020-2 นายนพพร ขันธิโชติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2204201591
65172310385-8 นายเจษฎาภรณ์ โพธิ์สัมฤทธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2204201595
65172310313-3 นางสาวณัฐธภา รถพูน สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2204201596
65172310353-4 นายชานนท์ ขันทอง สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2204201597
65172330023-2 นายปริวัฒน์ หารี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2204201601
65172310195-8 นายพีรพงษ์ ศรีแสง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2204201602
65172310290-7 นายสุริยา ภูนพทอง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2204201605
65172310434-8 นายวิศวะ พรมจันทึก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2204201608
65172310411-2 นางสาวภัทรวรรณ วรรณารักษ์ศิลป์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2204201610
65172310326-1 นายธีรภัทร มิตรแสง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2204201611
65172310335-9 นายปัณณธร พิมพ์ปรุ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2204201613
65172110347-1 นายปภังกร ศรีจำปา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2204201614
64172310568-3 นายชินวัตร ทบเทิบ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2204201620
65172310396-6 นายธีรภัทร พันธ์ทุม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2204201621
65172310076-3 นายชนันธร เลี่ยนเครือ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2204201622
65172310343-7 นายรัฐฌา เที่ยงแท้ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2204201623
65172310312-3 นางสาวธีรดา สุวรรณภพ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2204201627
65172310281-9 นายธรรมรัช กอสูงเนิน สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2204201630
65172310377-0 นายพัชรพนธ์ ค้าของ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2204201638
65172110323-5 นายศุภกฤต หวังล้อมกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 2204201639
65172110350-8 นายวิษณุ เหงกระโทก สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-โลหการ 2204201640
65172310306-5 นายพงศ์เมธา พงศาศิลป์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2204201643
65172310288-9 นายเขมชาติ วงศ์สกุลวิวัฒน์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2204201655
65172110283-3 นายจิรวัฒน์ ประดับวงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2204201665
65172310347-7 นายสิทธิพร ชวนอาจ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2204201667
65172110356-8 นายอิศรานุวัฒน์ ปล้ำกระโทก สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร์ 2204201668
65172310198-8 นายรหัสฟ้า ดาวจันทึก สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบสื่อสาร 2204201672
65172310399-6 นายภาคภูมิ วานิชย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2204201673
65172330022-2 นายวรวุฒิ ศรอินทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2204201675
65172310322-1 นางสาวสรัลชนา ศรีพลกรัง สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2204201676
65172310381-8 นายอนิรุต ศรีสืบเชื้อ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2204201683
65172310282-9 นางสาวจิรัชญา รักมณี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2204201688
65172330012-4 นายปรัชญา หาญสุวรรณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2204201690
65172310364-2 นายณัฐนที กระแสโสม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2204201693
65172310350-4 นายธนกฤต สนุกล้ำ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 2204211704
65172310303-5 นายพีรพัทธ กลิ่นตัน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2204211705
65172330006-6 นายนิติภูมิ คำจันทราช สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2204211709
65172310284-9 นางสาวสุภาวดี ฉิมนอก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2204211712
65172310321-1 นายอภิวัฒน์ สุระพันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2204211713
65172310174-2 นายศรายุทธ ประเสริฐ์พลกรัง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2204211714
65172310352-4 นางสาวรวิวรรณ กัลป์ชัย สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2204211715
65172310389-8 นางสาวณัฐนรี งอสอน สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2204211717
65172310329-1 นายทักษิณ แก้ววงษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2204211722
65172310333-9 นายอนุพงศ์ อินทร์สูงเนิน สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 2204211723
65172110305-9 นายปฏิพงษ์ แสนคำภา สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2204211727
65172110046-4 นายราชวัฒน์ ทองไทย สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร์ 2204211737
65172310327-1 นายอัครเดช โหราย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2204211740
65172310314-3 นายสมพงษ์ คงกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2204211752
65172110361-6 นายธนวัฒน์ หนองงู สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2204211753
65172310363-2 นายชาญชัย บริสัย สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ 2204211754
65172110338-3 นางสาวรวินท์นิภา กลับกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2204211755
65172310334-9 นายธนาวัฒน์ ไชยโชค สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2204211765
65172310393-6 นายเมธาสิทธิ์ โขนกระโทก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2204211766
65172310387-8 นายสิทธิศักดิ มนขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2204211767
65172310337-9 นายกรณ์วิศิษฐ์ โมฬีชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2204221779
65172310291-7 นายปรรณธร คำบุศย์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2204221782
65172310373-0 นายชาญวิทย์ บำขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2204221784
65172310374-0 นายอัมรินทร์ มากพูน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2204221788
65172110276-5 นายสุริยา นานา สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบสื่อสาร 2204221789
65172310426-0 นายพงษธร แข็งขัน สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 2204221791
65172310428-0 นายจิรภัทร กนก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2204221792
65172310090-9 นางสาวนริศรา พืชโพธิ์งาม สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 2204221793
65172110313-7 นางสาวอรุณวิภา ยังธรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2204221796
65172310194-8 นายธนโชติ ชมโคกสูง สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 2204221798
65172310346-7 นายณัฐดนัย จะตุพงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2204221800
65172310405-4 นายกิตติพงษ์ อาจวิชัย สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบสื่อสาร 2204221801
65172110228-6 นางสาวหทัยทิพย์ บุรีนอก สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร์ 2204221804
65172110309-9 นายพัสกร เจตนา สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2204221805
65172310319-3 นายบุณเอก สิงห์โต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2204221806
65172110184-4 นายวงศกร ราชแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2204221808
65172110227-6 นางสาวมุทิตา ฮุมโฮม สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร์ 2204221809
65172310323-1 นายภูตะวัน เรศสูงเนิน สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 2204221815
65172110340-1 นายสุรวัฒน์ โพธิ์สว่าง สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม 2204221817
65172310435-8 นายกิตติศักดิ์ มุ่งเอื้อมกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2204221818
65172310406-4 นางสาววารุณีย์ เชาว์ทวีลักษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบสื่อสาร 2204221819
65172310339-9 นายสิทธิกร โผนพิมาย สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2204221830
65172110232-4 นางสาวธนัญญา กระจ่างโพธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร์ 2204221831
65172110355-8 นายเอกอัคร เกิดสิทธิกุล สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-โลหการ 2204221836
65172310369-2 นายนันทวัฒน์ วังสำราญ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2204231847
65172310365-2 นายชัยนันท์ เรืองประโคน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2204231848
65172310338-9 นายเศรษฐ์วณัฐ ธนายุวรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2204231849
65172310050-7 นายชินวัตร ดวงมะณี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2204231850
65172110237-4 นายปุรชัย โฆสะกร สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2204231852
65172110337-3 นายอธิวัตร นุขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2204231856
65172310433-8 นายธีรภัทร์ หวังประสบกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 2204231861
65172310423-0 นายนนทปราชญ์ โยติภัย สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 2204231862
65172310297-7 นายเริงศักดิ์ บทสูงเนิน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2204231867
65172310142-9 นายณัฐกานต์ กริดกระโทก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 2204231868
65172310141-9 นายจิรภัทร ความมั่น สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 2204231869
65172110110-9 นายกฤษณะ ปัญญาวัย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 2204231870
65172310420-0 นายกฤษณะพงศ์ พรหมหากุล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2204241882
65172110013-0 นายพิสิษฐ์ สู่สุข สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2204241883
65172110354-8 นายธิบดี เสนามาตร สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2204241886
65172310294-7 นายกิตติภูมิ จันทร์โพธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 2204241887
65172310356-4 นายศุภนาถ พุ่มกำพล สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2204241895
65172310358-4 นางสาวบุษยา อุสาหะ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2204241896
65172330010-4 นายเทิดพงษ์ เจตนากลาง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2204241899
65172310367-2 นายณัฐวุฒิ สถาวรัตนกุล สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2204241902
65172310283-9 นางสาวจิราลักษณ์ ใหญ่นอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2204241903
65172310008-8 นายชนะพล ทนฉิมพลี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 2204241904
65172310232-0 นายศุภชัย ศรีสุข สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2204241909
65172310324-1 นายอมรินทร์ เตยโพธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2204241910
65172110274-5 นายพิจักษณ์ โสภาศรีจันทร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2204241916
65172110003-2 นายเกษมศักดิ์ ทวนธง สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบสื่อสาร 2204251920
65172310293-7 นายรุ่งตะวัน จันเลื่อน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2204251924
65172110348-1 นางสาวณัฐรัตน์ สิบพลกรัง สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2204251925
65172330017-4 นายทรงสิทธิ์ แจ่มใส สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2204251926
65172310309-5 นายทวีศักดิ์ วรบุตร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2204251928
65172110325-5 นายปฏิพัทธ์ จ่าชัย สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2204251929
65172310391-6 นายธีระวุธฒิ์ กกสันเทียะ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2204251932
65172310414-2 นายธีรพงษ์ สวนดี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2204251937
65172310067-5 นายถิรวัฒน์ ทูลฉลอง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2204251939
65172310261-3 นายมลชัย กาบบุญมา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2204251943
65172310340-7 นายสราวุฒิ ยืนนาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2204251945
65172110257-9 นายนโรดม ประสงค์ศรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 2204261947
65172110352-8 นายภุชงค์ มิทะลา สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2204261948
65172310376-0 นายสมเกียรติ โคนาบาล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2204261951
65172310287-9 นายคาถาพัน อนุรักษ์ป่าหลวง สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2204261959
65172110088-5 นางสาวพัณณิตา เปรมกระโทก สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารและหลังการเก็บเกี่ยว 2204261963
65172110148-3 นายศักดิ์กรินทร์ นภาพร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารและหลังการเก็บเกี่ยว 2204261964
65172110144-3 นายภานุรุจ เกินกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2204261965
65172310163-4 นายชาลี มีสัตย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2204261966
65172110326-5 นายพิพัฒน์พงศ์ มอมขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 2204261968
65172110091-3 นางสาววีรยา พรเมือง สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2204261969
65172310348-7 นางสาวภัคจิรา ญาณโส สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2204261971
65172310438-8 นายรัฐภูมิ ทองโพธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2204271973
65172310388-8 นายนภนต์ เกษเกษร สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2204271974
65172110344-1 นายเอกรินทร์ ชัดประเสริฐ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 2204271982
65172330007-6 นายเกียรติศักดิ์ รอดสุข สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2204271984
65172310020-4 นายปุญญพัตน์ ดีนิคม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2204271994
65172310233-0 นายอมรเทพ ถ้วนสูงเนิน สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2204282001
65172110168-8 นายภานุวัฒน์ อภัยแสน สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2204282004
65172110172-6 นายธนพล จักรกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2204282005
65172310354-4 นายภูมิพัฒน์ เริ่มกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2204282006
65172110358-8 นางสาวพิมพ์วิภา ทัดแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2204282008
65172310126-3 นายธีรภัทร ตั๋นแจ้ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2204282009
65172310277-1 นายธนากร เฉิดไปทสงค์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2204282012
65172110341-1 นายธนวัตน์ พัฒนมนตรี สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ 2204282013
65172110345-1 นายฟ้าผ่านดิน แดนวิหาร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 2204282015
65172310278-1 นายนันธวัฒน์ เเขนโพธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2204282017
65172310153-6 นางสาวจันทร์นิภา นามพุดซา สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2204282018
65172310272-1 นายธนดล พรมใบ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2204282019
65172310129-3 นายวชิรพงษ์ ต้นกระโทก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2204282020
65172310175-2 นางสาวสุวิมล ปาระมีศรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2204282024
65172110220-6 นายอภิสิทธิ์ โกติรัมย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 2204282026
65172310422-0 นายณัฐพงษ์ ทองแม้น สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2204292027
65172110182-4 นายภัคนันท์ กลมกล่อม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2204292028
65172310440-6 นายบุญญฤทธิ์ รักกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2204292035
65172110250-9 นายธีรภัทร แก้วพันธ์ใน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2204292037
65172110099-3 นางสาวสิรินยา คัชชานนท์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-โลหการ 2204292039
65172310289-9 นายกัมพล สามลรัมย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2204292043
65172310401-4 นายเฉลิมวุฒิ ท้าวนอก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2204292044
65172310304-5 นายภควัต กองฉันทะ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2204292053
65172310218-4 นายณัฐกร เกิดทะเล สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบสื่อสาร 2204302054
65172110224-6 นายกิตติศักดิ์ ปลั่งกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 2204302061
65172310212-4 นางสาวไพลิน ขุนโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2204302063
65172310331-9 นายบัลลังก์ ยอดพิทักษ์พงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 2204302065
65172310286-9 นายอรรถพล คำชาย สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 2204302066
65172110304-9 นายภูวเนตร พรมทา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2204302068
65172110151-0 นายกษิดิศ ถาวรพรหม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2205012078
65172330008-6 นายภาณุวัฒณ์ วะสุขันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2205012082
65172310302-5 นายศิวกร อุปถัมภ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ 2205012083
65172310404-4 นายณัฐวัฒน์ ก้อนคำ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2205012085
65172110010-0 นายธนาธิป ศิวจิรานนท์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2205012087
65172310118-5 นายกรกฎ อาจสุโพธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 2205012088
65172330013-4 นายปานเทพ บุญหลัก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2205012090
65172110343-1 นายเอกดนัย องอาจ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2205012092
65172310429-0 นายอภินันท์ อินนอก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2205012093
65172110294-1 นางสาวฑิฆัมภา เลิศการัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2205012096
65172110315-7 นายวุฒิภัทร รัตนเพียร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2205022101
65172310046-0 นายนพพร จันทะบุตร สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 2205022104
65172110324-5 นางสาวปวีณา เพชรดำ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2205022107
65172310094-9 นายอัลติมานนท์ เริงสมุทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 2205022109
65172310109-7 นายณัฐวุฒิ เพิ่มกระโทก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2205022110
65172310375-0 นายนววิช พรมสุรินทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2205022112
65172310390-6 นายวิษณุ สุจันทร์ศรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2205022116
65172310441-6 นายอัจฉริย พุทธบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2205022120
65172110301-9 นายชัยกมล ปาเส สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2205022123
65172310204-6 นายอดิศักดิ์ เหลืองสุข สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 2205022124
65172310114-5 นายอนันยช เสนะจำนงค์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2205022135
65172310089-1 นายวัชรพล ใจทัศน์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2205022138
65172110262-7 นางสาวปณิตา ศิรินาคะกุล สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2205022139
65172310217-4 นายอดิศักดิ์ ปะทิทัง สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2205032143
65172110216-8 นายสวรินทร์ แทนนรินทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2205032144
65172310382-8 นายธนวัฒน์ เตื่อยสีชัง สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2205032145
65172310325-1 นายชัยพร บัวขม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2205032147
65172310345-7 นายภูฤทธิ์ แสนบุญศรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2205032148
65172310342-7 นายสารัช กลิ่นสุคนธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2205032154
65172310133-1 นายณรงค์ศักดิ์ แสนกระจาย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2205032161
65172110157-0 นายปฏิภาณ อินทะผิว สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2205042166
65172110187-4 นายธนินท์รัฐ พิมพ์ภามภพ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2205042170
65172110322-5 นางสาวณัฐชา คงขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2205042173
65172310351-4 นางสาวกณิกา ยิ่งยง สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2205042175
65172310341-7 นายสุรศักดิ์ คลังประโคน สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2205042176
65172310209-6 นายธีธัส เปียงใจ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบสื่อสาร 2205042177
65172110078-7 นายภาณุ ทองคลี่ สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ 2205042185
65172310394-6 นายพลศิษฎ์ สินลา สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2205042186
65172310430-8 นายรัฐธรรมนูญ เอกบัว สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ 2205052188
65172110349-1 นายณัฏกิตติ์ แชจอหอ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 2205052190
65172310169-4 นายชานน เว่าจังหรีด สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบสื่อสาร 2205052192
65172310270-1 นายพฤตินันท์ วะสุรีย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2205052196
65172110295-1 นางสาวชลธิชา คงศิริ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2205052201
65172310292-7 นายณัฐวัฒน์ เก่งนอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2205052203
65172110288-3 นางสาวสุทธิดา ลิขิตทวีโชค สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2205052209
65172310075-3 นายธรรมรัตน์ ฟังสูงเนิน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2205062213
65172310101-7 นายธีรเดช ชะละตะคุ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2205062216
65172310239-0 นายนครินทร์ สุระพล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2205062220
65172110020-8 นายกวิน พลราช สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2205072222
65172110075-7 นายกีรวีรกานต์ วิชัย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2205072224
65172110254-9 นางสาวเกียรติกนก เจ็กพูน สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2205072229
65172310395-6 นายอภิวัฒน์ ไชยสง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2205072231
65172110290-1 นายกาญชาย พันแดง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2205072234
65172110234-4 นายภานุวัฒน์ ปุมสันเทียะ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-โลหการ 2205072235
65172110278-5 นายคมเกียรติ์ เนินนา สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร์ 2205082238
65172110342-1 นายชลภัทร ดาวไธสง สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2205082240
65172310431-8 นายธนวัฒน์ สมรูป สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 2205082243
65172310086-1 นายศักย์ศรณ์ พวงพันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2205092248
65172110287-3 นางสาวภัทรภร ศรอินทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2205092253
65172310093-9 นายเดชาธร ภูมูลเมือง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2205092256
65172310243-8 นายธนชัย จุฬาพา สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบสื่อสาร 2205092258
65172310025-4 นายสุระชัย สาลีนนท์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2205102263
65172310205-6 นายพลกฤต ประดับสาร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2205102264
65172310410-2 นายจักรพรรดิ์ อาสาคะติ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 2205102265
65172310019-6 นายบวรนันท์ ชัยวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2205102266
65172110353-8 นายกิตติคุณ ไขกระโทก สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-โลหการ 2205112271
65172110153-0 นางสาวอรัชญา ถนอมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารและหลังการเก็บเกี่ยว 2205112273
65172310215-4 นายมณฑล ผาธรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2205122282
65172310407-4 นายสมพล ทองอินทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 2205122288
65172110152-0 นายอธิชนัน สุขสุทธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2205122289
65172310366-2 นายธีระวัฒน์ ทองอรุณ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2205132298
65172310408-4 นายธีรวัฒน์ เอี่ยมกาย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 2205132300
65172110284-3 นายสุวรรณคพิชญ์ สุวรรณทอง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2205142307
65172310183-0 นายธนวัฒน์ อรุณศรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2205142308
65172110203-0 นายนิธิภัทร ดีละเมียด สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2205142310
65172110346-1 นายปริญญา เทจอหอ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 2205152322
65172330009-6 นายวรรณกร คงสอาด สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2205152324
65172310042-0 นายกฤตภาส สัมฤทธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2205162329
65172310098-9 นายธันยธรณ์ รัตนารักษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2205162331
65172310421-0 นายอัษฎา แซ่โค้ว สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2205162333
65172310418-2 นายเกื้อกูล กอเเน สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2205162334
65172310202-6 นายวุฒิพงษ์ อินทร์บุตร สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2205162337
65172310206-6 นายธนพล เสไธสง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2205172345
65172110150-0 นายกฤษณะ ถ้ำพุดซา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2205172347
65172310305-5 นายปัญญากร โสมะวงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2205172348
65172310380-8 นายกันติพันธน์ ชัยสิทธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2205172349
65172110200-0 นายเชติพงษ์ วันโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2205172350
65172310180-0 นายจักรวาล ทวีลาภ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2205182356
65172310137-1 นายนิรัติศัย สุวรรณโคตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 2205182357
65172310368-2 นายพัทธกาญจน์ ชัยสิทธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2205182358
65172310437-8 นายกฤษฎากรณ์ ถึกพะเนา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2205182361
65172310455-3 นายศุภกรณ์ สมจิตร สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2205182363
65172310444-6 นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วัฒนพงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2205182366
65172310336-9 นายวัชรพล พวงศรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2205182367
65172310372-0 นายเตชิต บุญอยู่ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2205182368
65172310384-8 นายเตชินท์ บุญอยู่ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2205182370
65172310479-9 นายวรพล แสงมณี สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2205182381
65172310471-9 นายธนภัทร ทรัพย์ปริญญาพร สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2205192384
65172110359-8 นายภูตะวัน ภูสังข์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2205192386
65172310448-6 นายจรณชัย ชีไธสง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 2205192388
65172310486-7 นายไตรภพ จิตรภักดี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 2205192390
65172310456-3 นายอัตถพล แก้วทัพไทย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 2205192395
65172330025-2 นายธนพล ทวีกัน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2205192399
65172310447-6 นายพรรณพนัส ศรีโพธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 2205192412
65172310480-7 นายนราวิชญ์ เทียมสิงห์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2205192413
65172310446-6 นายไชยพศ นุชสูงเนิน สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบสื่อสาร 2205192414
65172310462-1 นายนรภัทร เพ็ชรขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบสื่อสาร 2205192416
65172310251-5 นายนาคิน พลคำมาก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2205192417
65172310492-5 นายเศรษฐพงศ์ บุญตัน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2205192419
65172110372-4 นางสาวกศินี ประพาลา สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2205192420
65172110367-6 นายอชิรวุฒ วงศ์วัชรภาคี สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2205192426
65172310478-9 นายรัชชานนท์ อินเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2205192427
65172310457-3 นายโชคทวี มีอุดหนุน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 2205192428
65172310464-1 นางสาวธนัญญา เกสูงเนิน สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2205192434
65172310265-3 นายนฤสรณ์ เจตนา สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 2205192438
65172310482-7 นายพีรพัฒน์ คำเหลือ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2205192440
65172110261-7 นายธีรดนย์ วงค์อินตา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2205192443
65172310472-9 นายไตรรงค์ รัตนจันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 2205202447
65172110080-5 นายนครินทร์ อุ่นเกิด สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2205202452
65172110180-4 นายนวกร แสงกุดเลาะ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2205202453
65172110362-6 นายกิตติชัย โง้วประดิษฐ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2205202456
65172310081-1 นางสาวสุชาดา นารมย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2205202458
65172310466-1 นายธัญพิสิษฐ์ เรืองรัมย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2205202459
65172310355-4 นายอัตพล นามเสาร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2205202460
65172310465-1 นายอภิทักษิณ ชัยเดช สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน 2205202467
65172310332-9 นายณฐกร ศิลปกสิกร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2205202472
65172310497-5 นายจิรพันธ์ ชมตะคุ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบสื่อสาร 2205202477
65172110289-3 นางสาวณสิกาญจน์ ยางนอก สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2205202482
65172110170-6 นายวสุวิท มงคลสุวภัทร สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2205202484
65172310370-0 นายสมชาย ชูรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 2205202485
65172310487-7 นายณัฐนันท์ พาขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2205202487
65172110135-5 นายสันติภาพ เนยสูงเนิน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2205202488
65172310469-1 นายสุธาสิน มะลิใหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 2205202492
65172310467-1 นายธนโชติ พรมครบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ 2205202497
65172310476-9 นายบดินทร์ เพียภูเขียว สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 2205202498
65172310360-2 นายพันธกานต์ ชะม้ายกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 2205202502
65172310191-8 นายกฤษณ์ธนธรณ์ ชำนาญอักษร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2205202503
65172110375-4 นายอนุมัติ ปุกจันทึก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 2205212509
65172110307-9 นายพิชญุตม์ สิงห์เผ่น สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2205212511
65172310488-7 นายอณิษฐ์ ทุมมา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 2205212513
65172310496-5 นางสาวจีราภา เงินโพธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2205212516
65172310474-9 นายสพล เป้าหินตั้ง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 2205212519
65172110094-3 นายศักดิภัทร สันติสุขไพศาล สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2205212525
65172310453-3 นายยุทธชัย เมฆมล สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2205212527
65172310468-1 นายพงศธร อุดนอก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 2205212529
65172110298-1 นายประกายวุฒิ พรมจุ้ยพะเนา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2205212530
65172310307-5 นายรัชชานนท์ คำเครือ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2205212531
65172310445-6 นายทิชากร ปนัดดากนก สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ 2205222536
65172110093-3 นางสาวธิชา ขมโคกกรวด สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2205222537
65172310108-7 นายกฤษฎา ชำนาญศรี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2205222540
65172310299-7 นายเมธาพร จาดสมบุญ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2205222544
65172110273-5 นายวรวุฒิ พูนพิมาย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 2205232546
65172310222-2 นายภูมิแผ่นดิน ศรีพระจันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ 2205232547
65172110364-6 นายพงศ์ภัค ลัภขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 2205232550
65172110366-6 นายภูวดล ประทุมวงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 2205232551
65172110137-5 นายยุทธนา ชัยไธสง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2205242569
65172110133-5 นางสาวศศินา โสภา สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ 2205242573
65172110371-4 นายชินวัติ ชุมนุมพร้อม สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2205242574
65172110330-3 นางสาวบุษยา ยินดี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2205242575
65172110219-8 นายธนรัฐ งามชื่น สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2205242580
65172310463-1 นายนพพร เรืองจันทึก สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2205242591
65172310443-6 นายธรรพ์ณธร ไชยภักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 2205242595
65172310379-0 นายธีรภัทร์ บำรุงศิลป์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2205242601
65172110120-7 นายภาณุวัฒน์ เอกบัว สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 2205242602
65172110156-0 นายเลออน ไซมส์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2205242603
65172310458-3 นายไกรวิชญ แสงคำ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2205252616
65172310167-4 นายณัฐวุฒิ ทรงดอน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2205252621
65172310124-3 นายอิสรภาพ ประคองใจ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2205252622
65172110092-3 นางสาวยุวดี กรรทิพากร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2205252626
65172310473-9 นายชวกร บัวเกิด สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2205252628
65172110379-4 นางสาวอุษณีย์ อิ่นแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 2205252636
65172310095-9 นายณภัทร ถีสูงเนิน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2205252640
65172310157-6 นายธนภัทร โทไธสง สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2205262648
65172310450-3 นายพีระพงศ์ คำเหลืองดี สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2205262662
65172110390-0 นายพีรพล ศรีงาม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 2205262664
65172110303-9 นายนัฐพล กิวสันเทียะ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2205262666
65172110235-4 นางสาวธัญธร ปลูกกิน สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2205262676
65172310459-3 นายธนากร ดีสระน้อย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 2205262696
65172110399-0 นายปราชญ์ชนก ฤทธิบูรณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2205262697
65172310371-0 นายกฤติน อ่อนเกตุพล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2205262698
65172310328-1 นายพัฒน์ แก้วมณี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2205262701
65172110264-7 นายกฤษกร ทองแกมแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2205262702
65172110328-5 นายณวพรรษ กล้าหาญ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2205262703
65172110378-4 นายบรรลือศักดิ์ บุญแต่ง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 2205262708
65172310208-6 นายภูริณัฐ ชุมใหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบสื่อสาร 2205262709
65172110351-8 นายภูริวัฒ กิจจาพรนิภา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2205272718
65172110329-5 นางสาวจุฑามาศ พึ่งเมือง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2205272720
65172110396-0 นางสาวพิชญ์นรี รอดวินิจ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2205272723
65172110376-4 นางสาวภาณุช คุ้นเคย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2205272727
65172310481-7 นางสาวอรปรียา สินสมบัติ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2205272729
65172310362-2 นายวรัญญู โพธิ์ทอง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 2205272736
65172310498-5 นายทวีภัทธ์ งอนกระโทก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 2205272737
65172310311-3 นายชโยดม แก้วเคน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 2205272738
65172310317-3 นายณัฐวุฒิ เขื่อนเมือง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 2205272746
65172310361-2 นายณัฐกิตติ์ แสงกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2205272747
65172110398-0 นายนายนฤพนธ์ เลี้ยงจอหอ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2205272748
65172110389-2 นายวรภัทร บุตรแสนคม สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร์ 2205272757
65172110381-2 นางสาวอรยา อาจบก สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-โลหการ 2205272762
65172310489-7 นางสาวปานวาส เหนือแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 2205272770
65172110400-8 นายธณรัช แสนสันเทียะ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2205272774
65172110394-0 นางสาวฐาปนี วุธายุทธ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2205272782
65172110388-2 นางสาวจิราภรณ์ เต็มกาวีระ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2205272783
65172110311-7 นางสาวตรีกมล ประกอบดี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2205282789
65172110391-0 นางสาวศศินภา กาฬสินธุ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2205282794
65172110392-0 นางสาวชลธิชา กงขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2205282795
65172110146-3 นายอนุตตระ มิ่งส่วน สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ 2205282800
65172310454-3 นายภูมินทร์ เอื้อพิทักษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 2205292821
65172310451-3 นายบุรพัฒน์ มั่นหมาย สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ 2205292822
65172110384-2 นางสาวหทัยชนม์ เพ็ชรวัฒนา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2205292827
65172310413-2 นายธัญธร ดีขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2205292830
63171110352-4 นายรัชพงศ์ ชัยรถ สาขาวิชาไฟฟ้า 2205292834
65172110368-6 นายธีรภัทร มงคลสุข สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ 2205292835
65172110333-3 นางสาวมีวาสนา ยิ่งเจริญ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2205292842
65172110393-0 นายศักดิ์สิทธิ์ เกี้ยวกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2205292843
65172110403-8 นายจักริน ชุ่มเสนา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2205292849
65172110336-3 นางสาวอิสริยาภรณ์ ลาสุเล สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2205292850
65172110377-4 นางสาวพิมพ์ชนก ปลั่งกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2205292851
65172110397-0 นางสาวปิยะธิดา อัครปรีชาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2205292854
65172110118-9 นายสรารัญ เจริญการ สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ 2205292857
65172110386-2 นางสาวทิภัทท์ชา กุลธรรัตนา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2205292858
65172110382-2 นายนราธิป จันทา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2205292860
65172110306-9 นายศิวัช อุตสาหพงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2205302863
65172110302-9 นายอลงกรณ์ ป่วงกระโทก สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2205302864
65172310177-2 นายภูมินทร์ ขุมสันเทียะ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2205302865
65172110395-0 นางสาวสิรีธร จอดสันเทียะ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2205302871
65172110357-8 นายไกรวิชญ์ เเอบกระโทก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 2205302873
65172310495-5 นายณภัทร คอนงูเหลือม สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2205302875
65172110159-0 นายฉัตรมงคล พชสิทธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2205302877
65172310494-5 นายสหภาพ อินทรัตนพล สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2205302878
65172110363-6 นายนิธิส พิกุล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 2205302881
65172110385-2 นายวุฒินันท์ กัมพลาศิริ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2205302885
65172110402-8 นายชนกันต์ เผือกทิม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2205302889
65172110383-2 นายภูริจักษ์ ศูนย์กลาง สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2205302899
65172310219-4 นายสาคริต ชุ่มสีดา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 2205302902
65172310483-7 นายศศิพงศ์ ดีหลาย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2205302903
65172310416-2 นายกิตติพัฒน์ นิ่มหิรัญวงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2205302904
65172310415-2 นายกิตติชัย โพธิ์ศรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2205302913
65172110387-2 นางสาวสุวนันท์ โฉมจังหรีด สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2205312915
65172110320-5 นางสาวจันทร์นภา ไคขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-โลหการ 2205312916
65172310461-1 นายสินธพ คำใจ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2205312919
65172110122-7 นายปรเมศร์ ปาระพิมพ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและภูมิสารสนเทศ 2205312920
65172310179-2 นางสาวคันธรส แคล้วกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2205312924
65172310113-5 นายอวิรุทธิ์ จากครบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2205312928
65172310091-9 นางสาวสุดารัตน์ ระเบียบโพธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2205312930
65172310221-2 นายฐากร แพงพุ่ม สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2206012941
65172110308-9 นายคุณาธิป กิ่งนอก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2206022948
65172310442-6 นางสาวพลอยนิล ป้องป้อม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2206022949
65172110334-3 นายคณิศร จันทร์มณี สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-โลหการ 2206022951
65172310402-4 นายเอกพงษ์ ดาวสาวะ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 2206052964
65172330026-2 นายสิทธิกร ศรีมาศ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2206052966
65172310485-7 นายประวิทย์ มำขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 2206062968
65172310484-7 นายณัฎฐภัทร มีสูงเนิน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 2206062971
65172110410-6 นางสาวณัฐฐินันท์ พูนเกษม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2206072978
65172110414-6 นายธนวิชญ์ บัวบาล สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2206072983
65172110416-6 นายอภิวิชญ์ เชือกจอหอ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2206072987
65172110415-6 นายเจษฎา พวงแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2206072990
65172110441-0 นายเกียรติศักดิ์ สายขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2206072992
65172110433-2 นายอภิวัฒน์ เมฆขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน 2206072994
65172110408-8 นายธีรุตม์ ฝาสันเทียะ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2206072996
65172110419-6 นายภาณุวิชญ์ ปัญจันทร์สิงห์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2206072997
65172110418-6 นางสาวอารียา พรมชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2206072999
65172110407-8 นางสาวจีราวรรณ สุขพงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร์ 2206073001
65172310240-8 นางกนกวรรณ ศรีจำปา สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2206073006
65172110413-6 นายวิษณุ ประทุมเมศ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2206073009
65172110412-6 นายสธรรดร รวมพิมาย สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2206073014
65172110442-0 นายอมรเทพ เบ็งจันทึก สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน 2206073015
65172110404-8 นางสาวกรรณิการ์ รวมสันเทียะ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2206073018
65172110421-4 นางสาวแก้วขวัญ อันมัย สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบสื่อสาร 2206073021
65172110440-0 นายณัฐสิทธิ์ หร่ายขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2206073025
65172110147-3 นายชินพันธ์ นพเก้าศุภเศรษฐ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2206073026
65172310439-8 นายภัทรพงศ์ กันหาทอง สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 2206073031
65172110423-4 นางสาววิลาวัลย์ หงวนไธสง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 2206073037
65172110417-6 นางสาวปวีณ์ธิดา พรมนาค สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 2206073041
65172110437-2 นายโชคดี ศรีสุวรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2206073048
65172110426-4 นายธนวัฒน์ เนื่องชุมพล สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2206073067
65172110406-8 นางสาวนันท์ฑริการ์ จันดา สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2206073074
65172110430-2 นางสาววาสนา สายมาลย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2206073077
65172110444-0 นางสาวพรพิมล นิลดำ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2206073080
65172110447-0 นายธนบดี สังข์น้อย สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน 2206073081
65172110428-4 นางสาวปภัสสร ศรีทอง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2206073088
65172110446-0 นายชัยธวัช สุวรรณทา สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม 2206073103
65172110443-0 นายนิธิกร สุนทรวงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม 2206083118
65172110409-8 นายนภัทร นรการผดุง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2206083119
65172110233-4 นางสาวสิรัชญาณ์ พลสว่าง สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร์ 2206083120
65172110431-2 นายพชรพล แข็งกระโทก สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม 2206083122
65172110435-2 นางสาวชุติมา ฉาวกระโทก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2206083127
65172110310-7 นายทองพันชั่ง ตรงเมธี สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 2206083129
65172110401-8 นายปรมินทร์ ฉายะรถี สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2206083137
65172310477-9 นายชนะโชติ บุญจันทึก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 2206083141
65172110424-4 นายกิตติโชค รัตนพันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2206083142
65172110429-4 นายวชิรวิทย์ จิรานุวัฒน์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2206083153
65172110420-4 นายศรัณยภัทร แย้มสง่า สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2206083154
65172110439-2 นายสรชัช บุญแดง สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร์ 2206093163
65172110373-4 นายนนทกร ภู่รจนา สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและภูมิสารสนเทศ 2206093166
65172110370-4 นายวรมันต์ พูลสวัสดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและภูมิสารสนเทศ 2206093167
65172110438-2 นายพันธวิศ เจริญพงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 2206093174
65172110427-4 นายกุลดิษฐ์ คำภาบุตร สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2206093177
65172310493-5 นางสาวศศินิภา อารมณ์ชื่น สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 2206093180
65172310491-5 นายกฤษฎา สุปัญญานุกูลกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 2206093181
65172310044-0 นายอภิเดช พลธรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2206093182
65172110380-2 นายศุภชัย ยงจอหอ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารและหลังการเก็บเกี่ยว 2206093184
65172310470-9 นายณัฐดนัย สุกำปัง สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ 2206093191
65172110422-4 นายเจตนิพัทธ์ แสงหิม สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ 2206093194
65172110425-4 นายภัทรพงศ์ เทียมทัน สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม 2206103198
65172310475-9 นายนิรัตน์ วงศ์พรมมา สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ 2206103203
65172110436-2 นายภูธิป ซำโพธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2206103204
65172110405-8 นางสาวกันตพัฒน์ โกยสกุล สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 2206113210
65172110190-2 นายธนวัฒน์ ละออง สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ 2206123219
65172110374-4 นายจักรรินทร์ คงแก้วพะเนา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 2206123220
65172110432-2 นายพงศพัศ ยรรยงค์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง 2206123222
65172110073-7 นายชนะชัย พือสันเทียะ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบสื่อสาร 2206123223
65172110060-9 นายฐนนท์ธรณ์ สังข์มณีเวศ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2206073010
65172110434-2 นายชยพล นาคแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 2206143230
65172310460-1 นายพัทธดนย์ อุตตะเคียน สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ 2203141127
65172310295-7 นายธนโชติ กำพระบาง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2206163234
65172310503-3 นายพันกวี แจ่มเกาะ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 2206233243
65172310505-3 นายบดินทร์ หมายสุข สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2206233244
65172310502-3 นายนพฤทธิ์ จิตตานนท์ สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ 2206233245
65172110476-3 นายธนภัทร อิ่มวัฒนกุล สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและภูมิสารสนเทศ 2206243249
65172110474-3 นายกุลบุตร ทองโคกสี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก 2206243251
65172310510-1 นายณัฐชยา พิทักษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบสื่อสาร 2206243252