สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • สำนักงานบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

    ที่ตั้ง เลขที่ 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 19 ชั้น 1)
    โทร 044 233000 ต่อ 2241